Kommuner endrer graveinstruks

”Må ha sentral godkjenning i tiltaksklasse 2”, står det i den kommunale graveinstruksen. Det er et ulovlig krav. Oslo kommune endrer sin graveinstruks, og Drammen har allerede gjort det.

Nylig besluttet Kommunal- og moderniseringsdepartementet å forlenge overgangsordningen for sentral godkjenning, og gå tilbake til de kvalifikasjonskravene som gjaldt før 2016.

Samtidig gikk Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ut mot en praksis der enkelte kommuner og andre offentlige byggherrer stiller krav om sentral godkjenning i graveinstrukser og/eller utlysing av oppdrag.

Annonse

TK2 i graveinstruks

Oslo og Drammen er to av landets kommuner som har stilt krav om sentral godkjenning i tiltaksklasse to i sine graveinstrukser, uansett gravingens art og kompleksitet. Det har ført til problemer for maskinentreprenører.

Offentlige oppdragsgivere har også stilt krav om sentral godkjenning i utlysing av oppdrag. I mange tilfeller har maskinentreprenører måttet takke nei til eller gi fra seg oppdrag de har vært kvalifisert for i TK 1, fordi graveinstruks har stilt krav om TK 2.

Den praksisen er nå erklært ulovlig av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. En offentlig oppdragsgiver har ikke lov til å stille krav om sentral godkjenning. Uansett tiltaksklasse.

Endrer graveinstrukser

I Oslo og Drammen er nå kommunene i gang med å revidere sine graveinstrukser.

– Graveinstruksen i Oslo kommune er under revisjon. Ny instruks vil være klar i løpet av første halvår 2018. Innspillene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil bli tatt med i dette revisjonsarbeidet, sier fungerende kommunikasjonssjef Richard Kongsteien i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

– Vil kommunen droppe det ulovlige TK-kravet allerede nå?

­Politisk vedtatt

– Nei. Graveinstruksen er en politisk vedtatt instruks, og kan ikke endres uten prosess. Derfor settes det nå i gang et revisjonsarbeid som vil føre til en ny instruks i 2018, sier Kongsteien.

Lignende svar får vi i Drammen. Men der har de vært mer «på ballen» enn sine kolleger i Oslo:

Endret i mai 2017

Per olav Horne

Kontrollingeniør Per Olav Horne i Drammen kommune. (Foto: Privat)

– Drammen kommunes krav om tiltaksklasser ble endret tidligere i år, med virkning fra 1. mai 2017. Det stilles nå krav basert på omfang og ÅDT, etter regler og veiledning i Byggesaksforskriften § 9-4. Det sier kontrollingeinør Per Olav Horne i Drammen kommune.

Han understreker at kommunen ikke har mottatt noen henvendelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at praksisen skulle være ulovlig.

Tillegg til instruksen

I selve dokumentet med graveinstruksen fra Drammen kommune står fortsatt kravet om TK2, men kommunen har publisert «avlysningen» av dette kravet i et tillegg til instruksen.

Dette er gjort i påvente av den prosessen som har vært tidligere i år med Ledningsforskriften. Også Drammen kommune er nemlig i gang med en større revisjon av graveinstruksen, basert på den nye Ledningsforskriften og tilhørende veiledning fra Samferdselsdepartementet.

Venter på veiledning

Kommunen forventer at veiledningen kommer før forskriften trer i kraft, etter som det i kommentarene til endringene i ledningsforskriften er sagt at veilederen skal avklare en del ting som ikke fremkommer direkte av forskriften.

– Kommunen vil ganske omgående forberede start på en full revisjon av dagens instruks slik at denne også tilpasses ledningsforskriften for det som gjelder graving etter veilovens § 32, samt andre forhold som vi har notert kan være smart å endre på, sier Horne.

Han mener det er viktig å legge merke til at arbeider som ikke omfattes av veilovens § 32 vil kunne ha andre regler, og da med hjemmel i § 57.

– Dette gjelder alle arbeider på veier og bygg der det ikke legges ledninger direkte i vei men hvor arbeidet berører veigrunn. For disse arbeidene gjelder ikke kravene satt i ledningsforskriften. Kommunen ønsker allikevel at regelverket blir så likt som mulig, uavhengig av to ulike lovhjemler. Dette vil være viktig med tanke på entreprenørens og byggherrenes forventninger til at veien blir satt tilbake i full stand etter gravearbeider og etter gatenormalers krav til bygging av veginfrastruktur, sier Per Olav Horne.