Enklere regler om ledninger i vei

Fra årsskiftet blir det enklere og billigere for de som jobber med ledninger i grunnen. Nye, landsdekkende regler innføres. Microtrenching ønskes velkommen, forringelsesgebyr blir forbudt, og det blir vanskeligere for kommunen å kreve leie for areal. Men det innføres også krav om full istandsetting og tvangsmulkt-ris bak speilet.

Det skal blir enklere og billigere å bygge bredbåndsnett og strømnett over hele Norge. Det er en hovedintensjon når Regjeringen nå endrer den såkalte ledningsforskriften.

Dette vil gjøre det enklere og billigere å etablere ledningsanlegg som strømnett og bredbånd i hele landet. De nye reglene vil bidra til økt digitalisering av Norge og mer forutsigbare rammebetingelser for alle ledningsaktører.

Annonse

Den nye forskriften er i stor grad den samme som gikk ut på høring i sommer.

Kutte kostnader

Gravekostnadene utgjør gjerne 70–80 prosent av kostnadene for fremføring av bredbånd i offentlig vei.

Det har vært ulik praksis og gebyrregimer forbundet med å legge ned ledninger som strøm og bredbånd under vegstrekninger i kommunal veg. Dette har gjort det både unødvendig byråkratisk, tidkrevende og dyrt å bygge ut bredbånd, fiber og elektrisitetsnett.

I juni i år la Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet frem et felles forslag om nye regler for ledninger i offentlig veggrunn, inkludert bruer og tunneler (ledningsforskriften).

Forslagene til regelendringer var på høring fra juni til september 2017. Det kom inn totalt 75 høringssvar.

Nå har Samferdselsdepartementet fastsatt forskriften.

Klargjøre plikter og kostnader

Endringene vil gjøre det enklere og billigere å etablere ledningsanlegg som strømnett og bredbånd i hele landet.

Samtidig skal endringene bidra til å klargjøre hvilke plikter ledningseiere har i forbindelse med anleggsarbeidene og hvilke kostnader vegmyndigheten kan kreve å få dekket i forbindelse med saksbehandlingen. Det er også lagt stor vekt på å sikre vegens og trafikantenes behov.

– Regjeringen bidrar nå til å redusere fremføringskostnadene for bredbånd og legge til rette for fortsatt vekst i investeringene i denne viktige infrastrukturen. Det blir mer like regler for etablering av ledninger i offentlig vei i hele landet, noe ledningsbransjen har etterspurt i mange år. Samtidig som man ivaretar sikkerhet, trafikale hensyn og veiens kapasitet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding om den nye forskriften.

Gravedybde-regler og microtrenching

I regelverket som nå er vedtatt, innføres klarere regler for ledningseieres rett til å legge ledning i offentlig vei.

Det blir felles regler for gravedybde, og det legges til rette for moderne gravemetoder som «microtrenching» – der dette er mulig.

– Endringene i ledningsforskriften vil forenkle og effektivisere legging og flytting av kraftledninger i tilknytning til offentlig vei. Samtidig vil regelverket bli mer ensartet og forutsigbart for kraftforsyningen, uttaler olje- og energiminister Terje Søviknes.

De nye reglene følger opp målene i Stortingsmeldingen om Digital agenda for Norge (2016) og i Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP)

– Regelendringene bidrar til digitaliseringen av Norge, og fornuftige graveregler vil gjøre at det kan bygges ut høyhastighetsbredbånd til flere. God nettilgang er viktig for innbyggere og næringsliv i hele landet, ikke minst når stadig flere offentlige tjenester blir digitalisert. Digitale tjenester gir en enklere hverdag for mange, men da må også tilgangen til nett være god, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

De nye reglene ble presentert av samferdselsministeren på et møte i Samarbeidsforum for ledninger i grunnen 29. november 2017.

Ny ledningsforskrift

 • Større balanse mellom veginteressen og ledningsanlegg i spørsmål om tilgang til knappe arealer i veggrunnen,
 • Etablere mer like regler for ledningsarbeider i hele landet og en mer ensartet praksis,
 • Redusere kostnadene ved etablering og flytting av ledningsanlegg
 • Begrense gravedybder og overdekning
 • Presisere flytteplikten
 • Forbud mot forringelsesgebyr
 • Begrense vegmyndighetens adgang til å kreve leie for areal i anleggsperioden,
 • Forskriftsfeste vegmyndighetens adgang til å kreve gebyr for saksbehandlingen
 • Forskriftsfeste krav om full istandsetting av vegen etter gravearbeider
 • Forskriftsfeste tvangsmulkt dersom anleggsarbeidet ikke er blitt sluttført innen fastsatt frist.
 • Endringene i ledningsforskriften vil gjelde fra 1. januar 2018.