Landskapsutforming er kun for anleggsgartnere

Vil du ha sentral godkjenning for å bygge steinmurer, småveier og sånt? Det er landskapsutforming, og da må du være anleggsgartner. Det har DiBK bestemt.

Bedrifter som allerede har sentral godkjenning for ”grunnarbeid og landskapsutforming” kan ved søknad om fornying få godkjenning for det nye området ”landskapsutforming”.

Men det får de kun innenfor overgangsordningen som gjelder fram til juli 2018.

Annonse

Fagbrev

Til da må de ha skaffet seg fagbrev i anleggsgartnerfaget. Ellers mister de godkjenningen innen landskapsutforming.

Jaco AS er en av flere bedrifter som har fått brev om dette.

MEF ba i et brev før sommerferien DiBK om å endre denne praksisen, og åpne for at bedrifter med fagutdanning innen anleggsteknikk også kan få godkjenning innen området landskapsutforming.

Anleggsteknisk

– Innføringen av det nye kravet har medført at anleggsentreprenører med anleggsteknisk utdanning plutselig ikke får utføre arbeider innen landskapsutforming. Et arbeid de har utført i årtier, skriver MEF i brevet.

Organisasjonen mener dette er en feil bruk av utdanningskravet, og feil forståelse av fagutdanningene innen anleggsteknikk og anleggsgartner.

Fagsjef Finn N. Bangsund i MEF er kritisk til DiBKS håndering av prosessen.

Både i forhold til innhold i læreplan og hvordan fagene praktiseres.

Bred enighet

– Dette er det bred enighet om i anleggsbransjen. Det er antakelig ikke tilstrekkelig mange utdannede anleggsgartnere innen næringen til å fylle nødvendig kapasitet dersom det nye området kun skal forestås av bedrifter med anleggsgartnerutdanning. Omleggingen av denne praksisen har heller ikke vært synliggjort i høringen av SAK10, skriver MEF i brevet.

MEF påpeker at det ikke i høringsgrunnlaget for den nye SG-ordningen var særlig godt definert hva som egentlig menes med «landskapsutforming».

– Uklart definert

– «Landskapsutforming» er ikke et klart definert område. Det er heller ikke et område som er forbeholdt en spesiell faggruppe, skriver MEF.

Begrepet er omtalt i veiledningen til SAK10. Det benyttes likevel med nokså varierende innhold, og kan innebære store masseinngrep.

Innen bygging av vei kan store deler av arbeidene omfatte landskapsutforming.

– Begrepet omfatter ikke – som man kan få inntrykk av – kun overflaten av grunnarbeidene, skriver MEF i brevet.

Avviser

DiBK avviser MEFs krav om å endre praksisen. Det framgår av et svarbrev fra DiBK til MEF et par uker senere.

Her minnes MEF om at overgangsordningen til juli 2018 gjelder foretak som har sentral godkjenning.

I svarbrevet sier direktoratet at det vil ha problemstillingen drøftet på bransjenivå, i det BNL-administrerte ekspertutvalget.

I brevet gjør DiBK også oppmerksom på at anleggsgartnernes interesseorganisasjon har «et noe annet syn» enn MEF på dette.

Det opplyses ikke mer konkret hva dette andre synet består i.

DiBK avventer en avklaring i bransjens ekspertutvalg før de svarer konkret på hvilke vurderinger som ligger bak brevene med krav om anleggsgartner-utdannelse.

Tredelt

I forbindelse med den nye ordningen for Sentral Godkjenning (SG) ble godkjenningsområdet for grunnarbeider og landskapsutforming delt i tre:

  • Veg- og grunnarbeider
  • Vannforsynings- og avløpsanlegg (VA)
  • Landskapsutforming.

Tidligere har vi skrevet om at VA nå har blitt et eget område, og hvilke konsekvenser det har fått. Det ble også diskutert i høringsfasen, og ønsket velkommen av bransjen. Vi har også i flere runder sett at kravene til formell kompetanse har blitt innskjerpet, og at praktisk erfaring ikke lenger har den samme verdien som før.

Stille om landskapsutforming

Men til nå har det vært stille om det tredje godkjenningsområdet: Landskapsutforming.

Det vil si støttemurer, grøntarealer, småveier, idrettsplasser og sånt.

Bedrifter skal dokumentere relevant kompetanse for å få godkjenning.

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har bestemt at bedrifter skal ha anleggsgartnerutdanning for å bli godkjent innen landskapsutforming. For tiltaksklasse 1 vil det si at faglig leder i bedriften må ha fagbrev som anleggsgartner.