Ulovlig uten vern

Norske Qmatec opplyser i en artikkel i Anleggsmaskinen at at de leverer borerigger til brønn- og fundamenteringsboring uten vernebur. Dette skjer mens jobber med utvikling av en løsning for vern basert på sensorer og automatisk driftsstopp.

Det er en praksis som i følge Arbeidstilsynet er ulovlig.

Arbeidstilsynet kjenner ikke til den norske produsentens konkret, men sier på generelt grunnlag at det er i strid med med kravene i Maskinforskriften å levere slikt utstyr uten vern mot roterende deler på boretårnet.

Annonse

Det gjelder både Qmatec og andre som leverer borerigger og -tårn uten vern.

Ansvar

– Arbeidsgivere som kjøper maskiner uten vern mot bevegelige deler tar på seg et ansvar for sikkerheten til sine arbeidstakere, sier Stig Magnar Løvås.

– Hvem er det som gjør noe ulovlig? Han som selger eller han som bruker?

Ansvar

– Begge to. Maskinforskriften gir leverandøren ansvar for å levere trygge maskiner. Forskrift om utførelse av arbeid gir arbeidsgiveren ansvar for at arbeidstakerne bruker trygge maskiner, sier Bjørn Lerstad.

– Når man plasserer en maskin på markedet bekrefter man i samsvarserklæringen at den fyller kravene i Maskindirektivet (=Maskinforskriften). Inkludert vern mot bevegelige deler, supplerer Tore Jeppe Sørhaug.

Krav

Standarden EN 16228 gir produsenter åpning for å lage vern basert på sensorer og automatisk stopp. Men det generelle kravet er høyst gyldig, og det er ulovlig å levere maskiner uten det etterhvert mye omtalte vernet mot bevegelige deler.

Arbeidstilsynet understreker at de ikke har konkret kjennskap til hva den norske produsenten leverer, og uttaler seg her på generelt grunnlag.

Kontroll

– Hvis Arbeidstilsynet oppdager eller mottar tips om produsenter som ikke følger kravene i regelverket – herunder maskinforskriften – vil vi gjennomføre markedskontroll mot produsent og importør, sier Bjørn Lerstad.

Han understreker at Arbeidstilsynet gjerne tar en dialog med bransjen.

– Som andre

– Qmatec Drilling leverer rigger med samme vern og sikkerhetsinnretninger som andre.

– Det er meg bekjent ingen senkeborerigger som er levert med bur i Norge. Våre rigger har alltid hatt det samme vernet og sikkerhetsinnretninger som andre rigger i markedet. Påbudet om bur har etter det jeg vet kommet inn i forbindelse med revisjonen av standarden 16228 i høst, sier Egil Jøsendal.

Han er daglig leder i Qmatec Drilling.

Konkurrent IRM Norge oppgir å ha levert én senkeborerigg med bur, og har ytterligere én på lager.

Sverige

Den norske riggprodusenten har ikke selv vært i kontakt med Arbeidstilsynet, men basert seg på informasjon som har kommet fra det svenske Arbetsmiljövärket, som tilsvarer Arbeidstilsynet i Norge.

– Vi har hatt informasjon om at burkravet skal være gyldig fra 1. juni. Jeg kan ikke utelukke at vi har hatt feil informasjon tilgjengelig, sier Jøsendal.

Qmatec Drilling er i ferd med å utvikle en sensorbasert løsning som skal fylle den samme vernefunksjonen som et bur, men uten det fysiske stengselet.

– Vi er opptatt av å utvikle en løsning som gir best kombinasjon av høyt sikkerhetsnivå og god produktivitet, sier han.

70-tallet

Qmatec kan ikke tidfeste akkurat når løsningen skal være operativ.

Selskapet har levert borerigger siden 70-tallet. Totalt nærmere 800 rigger. Jøsendal anslår at bortimot halvparten av disse fortsatt er i drift.

Dersom Arbeidstilsynets syn skal følges opp må alle disse få ettermontert bur for å oppfyllet sikkerhetskravet i Forskrift om utførelse av arbeid.

– I hvilken grad er det mulig på eksisterende rigger?

– Det er jo et spørsmål om hvor langt tilbake i tid vi snakker om. På nyere rigger vil det nok la seg integrere uten alt for store problemer. Eldre rigger kan ha løsninger på hydraulikk og elektronikk som kan være mer utfordrende ved ettermontering. Det vil nok kreve en del tankearbeid. Men det lar seg helt sikkert løse, sier Egil Jøsendal.