Storkontrakt på E8 signert i Tromsø

Bertelsen & Garpestads største kontrakt noensinne ble signert i dag med Statens vegvesen. Kontrakten har en verdi på ca. 2,1 mrd. kroner og involverer et samarbeid med det tsjekkiske selskapet Metrostav.

Les også: Oppkjøp og nye toppsjefer i Bertelsen & Garpestad

Bertelsen & Garpestads (BG) tar ansvaret for å bygge cirka 10 kilometer av den nye E8-veistrekningen, mens Metrostav skal håndtere alt betongarbeid, inkludert en ny 800 meter lang bro over Ramsfjorden. Arbeidene forventes å pågå over en periode på tre år, med ferdigstillelse i 2027. Fysiske arbeider starter etter påske 2024. Dette skriver selskapet i en pressemelding.

Annonse

Utfordrende

Dette prosjektet er spesielt utfordrende på grunn av klimaforholdene, men BG har betydelig erfaring med å jobbe i polare strøk. Om lag 150 personer vil være sysselsatt i løpet av de tre årene, hvorav mellom 50 og 70 av dem vil til enhver tid være fra BG.

– BG har allerede to store pågående prosjekter i nord. Ny innfartsvei til Hammerfest og rehabilitering av tunneler i Tromsø. Dette nye prosjektet passer godt inn i BG sin strategi. Vårt mål er å gjennomføre dette prosjektet skadefritt, i riktig tidsramme, med riktig kvalitet og kostnad. Vi ser frem til et godt samarbeid med Statens vegvesen i mange år fremover, uttaler selskapet i pressemeldingen.

Om prosjektet 

Ny E8 fra Sørbotn til Laukslett er ca. 10 km lang. På strekningen bygges det flere mindre konstruksjoner av broer og kulverter. Ramfjorden krysses med en bjelkebro på ca. 870 m fundamenter på stålrørspeler. Det skal etableres skredsikring i form av to skredvoller langs vegen, og sikringstiltak ved skredelver i form av ledevoller og skredkjegler, samt omlegging av eksisterende vanntilførsler/brønner. Ved anleggets sørligste del i området rundt Sarastein er det regulert inn et masseuttak av fast berg, i samme område skal eksisterende skredvoll forlenges, samt etablering av en reinovergang over eksisterende E8.

Veien etableres med bredde på 10 m og midtrekkverk. Det etableres to forbikjøringsfelt i hver retning. Det legges opp til at strekningen skal ha 90 km/t fartsgrense fra Sørbotn til Hans Larsa-neset og deretter 80 km/t. Den nye veien fra Sørbotn til Hans Larsa-neset legges delvis i sidebratt terreng, med mange kryssende vannveier. Det medfører store terrenginngrep, skjæringer og fyllinger som vil eksponeres mot Ramsfjorden nordøstside.

To broalternativer

Ramsfjorden skal krysses med den ca. 870 meter lange Ramfjorbrua. I tilbudet bes det om tilbud på to forskjellige broalternativer. Et stålalternativ og et samvirkealternativ i stål og betong.

Stålalternativet er planlagt bygd på prinsippet med tradisjonell stålkasse med overbygning av sandwich-elementer som kjørebane, sandwich-elementene er produsert blant annet med Laser-hybrid sveisemetode. To spenn er på 190 meter, mens de øvrige er noe kortere fundamentert på pelefundamenter i fjorden.

Samvirke-alternativet bygges etter tradisjonell metode, stålkasse med overbygning i betong, lengste spenn på 135 meter, men noen kortere spenn mot landkar. Fundamentert på pelefundamenter i fjorden. Et av broalternativene vil bli valgt ut i løpet av anskaffelsesfasen.

Ramfjordbrua ender på nordsiden av Ramfjorden ved Leirbakken i en ca. 400 meter lang og opptil 10-12 m høy sjøfylling, plassert delvis i fjæresonen. Veien fortsetter langs fyllingen og stiger opp og kobles til eksisterende E8 ved Laukslett.

Sjøfyllingen er allerede etablert i egen kontrakt. Sjøfyllingen ble utført tidligere for å forbelaste grunnen i fjæresonen ved Leirbakken. Fyllingen har en estimert liggetid uten ytre belastning på 18 måneder.