Bredere og tryggere riksvei 9 ved Kristiansand

Statens vegvesen utfører breddeutvidelse på rv. 9 gjennom Strai. To broer erstattes med kulverter for å øke tryggheten og fremkommeligheten.

For å øke fremkommeligheten og trafikksikkerheten langs strekningen – samt imøtekomme nye moderne standarder til veiutforming – erstattes to broer på riksvei 9 med kulverter. Arbeidet utføres på Strai, syv kilometer nord for Kristiansand. To tilstøtende gang- og sykkelbroer byttes også ut. Dette ifølge en pressemelding fra Veivesenet.

Arbeidet utføres av Holbæk Anlegg AS og vil etter planen ferdigstilles til nyttår.

Annonse

Broene er smalere enn veien

Broene på Strai Nedre og Strai Øvre er smalere enn tilstøtende vei. Strekningen har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på omtrent 11.000. En betydelig andel er tungbiltrafikk. Dette har skapt utfordringer for fremkommeligheten på strekningen.

– Frem til i dag har busser og tungbiler vært nødt til å bremse ned eller stoppe helt for å unngå kollisjon med møtende trafikk over broene. Dette ser vi på som svært alvorlig, og har sett oss nødt til å iverksette tiltak, uttaler byggeleder Tor Prip Olsen i Statens vegvesen, i pressemeldingen.

Nye kulverter installert denne uka

Arbeidet har pågått siden 15. september. I anleggsperioden har det blitt opprettet midlertidig omkjøring rundt broene. De siste ukene har entreprenøren arbeidet med å fjerne de gamle broene, og legge til rette for installasjon av kulverter. Tirsdag 21. november ble den første av kulvertene lagt ned. Den andre ble lagt ned én uke senere.

– Den nye veien har en total bredde på syv meter. Med bredere vei vil motgående trafikk kunne samhandle mer sømløst, uten behov for unødig fartsjustering og trafikale stopp langs strekningen. Da blir veien mye tryggere å ferdes på, fortsetter Olsen.