Første tunnelgjennomslag på E16 Bjørum–Skaret

Gjennomslaget på nordgående løp i den 800 meter lange Bukkesteinshøgdatunnelen, i prosjektet E16 Bjørum–Skaret, ble markert med kake og jubel.

May Bente Hiim Sindre, prosjektleder i Statens vegvesen påpeker det gode samarbeidet med entreprenøren Skanska.

– Vi har et effektivt, tett og godt samarbeid. Vi feirer vårt første tunnelgjennomslag med stor glede!, uttaler hun i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Annonse

Prosjektleder i Statens vegvesen, May Bente Hiim Sindre, takker produksjonsleder i Skanska, Henrik Kvikne, for innsatsen så langt og berømmet alle for godt samarbeid. (Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen)

Drivingen av to nye tunneler pågår for fullt

Strekningen i prosjektet E16 Bjørum–Skaret er på 8,4 kilometer, hvor halvparten av strekningen vil gå i tunnelene Sollihøgdatunnelen (3,4 km.) og Bukkesteinshøgdatunnelen (800 m).

Tunneldrivingen av Bukkesteinshøgdatunnelen og Sollihøgdatunnelen (til sammen fire løp) pågår for fullt.

Noen nøkkeltall som oppsummerer drivingen av begge tunnelene hittil:

 • 1 290 sprengsalver
 • 365 000 meter boring
 • 4 450 løpemeter tunnel ferdig drevet.
 • 18 000 m3 sprøytebetong benyttet.
 • Hentet ut 400 000 fm3 (fast kubikkmeter) masse
 • 49 000 sikringsbolter montert.
 • 80 personer som jobber med ulike deler av tunneldrivingen (fagarbeidere, lærlinger, formenn, stikningsingeniører og funksjonærer).
 • I hele prosjektet er det om lag 2,6 millioner kubikkmeter bergmasse som skal sprenges ut og vel 400 000 kubikkmeter jordmasser som skal flyttes.
 • 350 tunnelsalver og 12 000 lass med stein
 • Den første tunnelsalven på Bukkesteinshøgdatunnelen ble skutt 1. november i 2021.

Tunnelens andre løp drives fra sør. Nå har altså tunneldriverne sett lyset på Brenna i andre enden av tunnelen. På det andre løpet gjenstår fremdeles cirka 30 meter før gjennomslag.

– Det er snakk om enorme dimensjoner, fra Bukkesteinshøgdatunnelen er det hentet ut cirka 110 000 fast kubikkmeter masse – noe som tilsvarer 12 000 lastebillass. Det har blitt fyrt av 350 tunnelsalver, gjennomsnittlig én tunnelsalve per døgn, sier Hiim Sindre.

Hun tilføyer at massen fra tunneldrivingen gjenbrukes til fylling i veilinja, mesteparten av massen er fraktet til en veifylling på Skaret.

Glede ved røysa: prosjektleder May Bente Hiim Sindre flankert av tekniske byggeledere tunnel Geir Brevik og Lovisa König, på første tunnelgjennomslag på E16 Bjørum–Skaret. (Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen)

Fremdrift på driving Sollihøgdatunnelen

– For Sollihøgdatunnelen har vi nå passert 1 000 meter inndrift fra Skaret. Fra Avtjerna går det litt langsommere fordi vi jobber med en krevende bergart som krever omfattende sikring og vanntetting. Vi skal nå drive tunnel under Rustanbekken med strenge innlekkasjekrav og uten at det påføres skade på omgivelsene. Vi har cirka 550 meter inndrift hittil, og regner med gjennomslag om ca. ett års tid, avslutter Hiim Sindre.

Veien åpner i 2025

Prosjektet omfatter:

 • Sollihøgdatunnelen 3,4 km
 • Bukkesteinshøgdatunnelen 0,8 km
 • Store bergskjæringer: bl.a. 900 m lang bergskjæring, høyde ca. 30 m
 • 2 store kryss: Avtjerna og Skaret

Over 30 konstruksjoner, bl.a.:

 • 5 store bruer i linja for E16
 • 8 tunnelportaler
 • Ombygging lokalvei inkl. gang-/sykkelvei

Veien skal bygges som firefelts motorvei, dimensjonert for hastighet 100–110 km/t.

Prosjektet skal være i rute, og den nye veien åpner i løpet av sommeren 2025.