Arkeologiske undersøkelser ved Fetsund

Når nye rv. 22 i Fetsund er under planlegging, er det viktig å kartlegge områdene slik at historien kan bevares for kommende generasjoner.

– Før alle veiprosjekter, skal det gjøres arkeologiske undersøkelser og eventuelle utgravinger av interessante funn. Dette er viktig arbeid for å kartlegge og avdekke forhistorien vår, sier Jan Terje Løitegård, planeleggingsleder i Statens vegvesen, i en pressemelding.

– Planleggingen av ny rv. 22 mellom Gardervegen og Kringenkrysset i Fetsund er direkte årsak til de arkeologiske undersøkelsene, og som veiutbygger har vi ansvaret for at kulturminner blir ivaretatt og dokumentert. Statens vegvesen setter pris på å få delta og å bidra inn i bevaringen av kulturminner, sier han.

Annonse

Gravhauger fra jernalderen

I forbindelse med ny rv. 22 Glommakryssing, skal arkeologene undersøke tre områder; Hovinhøgda, på Hval øst for fv. 172 mot Sørumsand og nord for Kringenkrysset.

Sjakting i linja for ny rv. 22. Her undersøker arkeologene fra Viken fylkeskommune om det kan være spor etter liv og virke fra lang tid tilbake. (Foto: Kristin Orvik)

– Statens vegvesen planlegger ny vei i et område det har bodd folk i lange tider. Vi vet at folkene drev jordbruk, de jaktet og fisket i elva. Det ligger flere gravhauger fra jernalder i nærområdet og Ridderhaugen, en av Viken fylkes største gravhauger ligger ikke langt fra planområdet, sier Øystein Amundsen, seksjonsleder i Viken fylkeskommune.

– Fylkeskommunen har tidligere gjennomført arkeologiske registreringer i områdene rundt Fetsund. Vi har i den sammenheng funnet flere områder med bosetningsspor fra jernalder i form av kokegroper og stolpehull, sier han.

Gårdsnavnene i området tyder på en lang og stabil bosetning i området. Gårdene Hovin, Nerdrum, Hval og Løken er alle nevnt i skrifter fra middelalderen, men navnene tilsier en eldre datering av gårdene. Første ledd i gårdsnavnet Hovin, settes for eksempel i sammenheng med en førkristelig kultbygning i jernalderen. Nerdrum stammer sannsynligvis fra Njardarin, hvor første ledd kommer fra det norrøne gudenavnet Njord. I tillegg er det gjort funn av gjenstander i nærområdene rundt Fetsund som tyder på at den tidligste bosetningen i området går tilbake til steinalder og bronsealder, ifølge pressemeldingen.