Driver masseuttak ulovlig

Entreprenørfirmaet Hoel og sønner AS driver masseuttak i strid med mineralloven. Det samme gjør 1 000 andre. Årsak: Treghet hos myndighetene.

OPPDAL: – Det er vanskelig. Vi har investert mye i driften, og den må gå videre. Men vi er klar over at loven brytes. Kundene som kjøper massen er klar over det.

Det sier Audun Mjøen. Han er kontorleder i Oppdal-firmaet Hoel og sønner AS.

Annonse

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) – populært kalt «DirMin» – avdramatiserer: Konsesjonsfristen er utsatt for de som søkte til riktig tid og var omfattet av overgangsordningen.

Opp på ministernivå

Entreprenørfirmaet driver tre pukkverk. Kun ett av dem har fått konsesjon i henhold til mineralloven.

– Den fikk vi etter at saken ble løftet opp på ministernivå på grunn av en akutt sitasjon, der Statens vegvesen kjøpte masse av oss til et veiprosjekt. Naboer klaget helt til Riksrevisjonen. SVV fikk beskjed om at de ikke kunne kjøpe ulovlig masse, sier Mjøen.

Masseuttak fortsatt i kø

Søknadene om konsesjon på de to andre pukkverkene ligger fortsatt i kø hos Direktoratet for Mineralforvaltning.

I den samme køen ligger 1 000 andre søknader, i følge et brev fra MEF til Næringsdepartementet.

Alle kom inn i andre halvdel av 2014. De fleste kom inn på slutten av året.

Saksbehandlingstiden er i dag anslått til 5-6 år. Imens drives masseuttakene videre som før.

MEF har bedt Nærings- og fiskeridepartementet ta grep for å få bukt med den lange ventetiden på driftskonsesjon.

God dialog

Mjøen ser ingen grunn til å kritisere Direktoratet for mineralforvaltning (Dirmin/DMF) for sendrektighet.

– Vi har god dialog med både Dirmin og departementet. Alle skjønner problemstillingen, og gjør sitt ytterste. Dirmin gjør hva de kan. De fungerer også som en buffer for at virksomheter kan fortsette.

– Driver dere ulovlig med velsignelse fra Dirmin?

– Nei, det er det ingen som kan si. Men direktoratet har liten kapasitet, og utsetter i det lengste med å gjennomføre tilsyn og kontroll i henhold til loven.

Økonomisk utfordring

I tillegg til den lange behandlingstiden har Oppdal-entreprenøren og alle andre pukkverkeiere en økonomisk utfordring med de nye konsesjonskravene.

Her stilles det nemlig store krav til penger som skal settes av før man får konsesjon.

– Uforholdsmessig mye mer penger enn før. Det er en kjempeutfordring for hele bransjen. For vår del er det snakk om millionbeløp, sier Audun Mjøen i Hoel & Sønner AS.

Bankgaranti holder ikke

– Men det er vel tilstrekkelig med en bankgaranti på dette…?

– Nei. Dette diskuteres i bransjen nå. Noen har fått informasjon om at det er tilstrekkelig med en garanti eller forsikring. Men i forskriften står det at det skal betales et pengebeløp, og at Dirmin skal ta pant i det beløpet. Vi må ta penger fra driften og sette av på konto før vi i det hele tatt får konsesjon, sier han.