Utsatt konsesjon for masseuttak

DMF trenger fem-seks år på å behandle alle søknader om konsesjon. Men til da drives masseuttak fullt lovlig. Konsesjonsfristen er nemlig utsatt til direktoratet kommer seg gjennom bunken. Men det er to betingelser.

TRONDHEIM: – Fem-seks års saksbehandlingstid på søknader om konsesjon for masseuttak. Er det riktig?

– Ja, det stemmer nok. Det har kommet inn mange søknader fra virksomheter som var i drift før 2010. Ca 80 prosent av alle konsesjonspliktige søkte siste halvår 2014.

Annonse

Det sier direktør Randi Skirstad Grini i Direktoratet for mineralforvaltning (DMF).

Utsatt frist for driftskonsesjon

Men den lange saksbehandlingstiden er i praksis ikke noe problem for driften. Hvis man var omfattet av overgangsordningen og hadde søkt i løpet av 2014, vel å merke.

– De aller fleste som har søkt om konsesjon – og som er omfattet av overgangsordningen – har fått utsatt frist inntil direktoratet har behandlet saken. Vi ser at det har kommet klager på virksomheter som driver uten konsesjon. Men det er i noen tilfeller på feilaktig grunnlag. Virksomhetene har rett til å drive videre til søknaden er behandlet, sier hun.

Hun mener dermed at bedrifter som Hoel & Sønner AS på Oppdal driver fullt lovlig, i motsetning til hvilken oppfatning bedriften har selv.

Søknader i kø

Det gjelder de fleste søknadene som ligger i kø. Søknadsbunken er riktig nok på «bare» rundt 600 saker.

Likevel kan det altså ta opp til seks år før man får svar. Hvorfor så lang tid?

Omfattende vurderinger

– DMF er under en omfattende omstilling, med sterk vekst de siste årene. Vi har fordoblet kapasiteten de siste tre årene. Det er jo flott, det. Men mineralloven er fortsatt under implementering, og det er ganske omfattende vurderinger som ligger til grunn for en driftskonsesjon etter mineralloven. Behandlingstiden pr søknader er redusert, men vi har et etterslep på grunn av mange søknader som venter. Vi jobber med alternative løsninger for å løse dette.

– Hva da?

– Det kan være flere ting. Vi er i dialog med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Jeg vil ikke gå i detalj nå, men vi jobber med å finne bedre løsninger.

Digitalisering

– Løsninger for raskere behandling av søknader?

– Ja, det er en av tingene vi ser på. Vi jobber mye med digitalisering og utvikling av gode veiledere. Det blir enklere for både søker og oss.

– Men det gjelder vel nye søknader. Hva med bunken i kø?

Behandle mange søknader

– Det er en krevende situasjon for alle. Vi jobber kontinuerlig med effektiviseringstiltak. Vi har fokus på å behandle så mange søknader vi greier, sier Randi Skirstad Grini.

Samtidig prøver DMF å finne alternative løsninger.

– De som står i kø opplever nok det som krevende. Derfor er det viktig å få fram at fristen er utsatt. Det er en misforståelse blant enkelte at det skal være ulovlig.

«Det er en misforståelse at det skal være ulovlig».

– MEF ber i et brev til NFD om at masseuttak mellom 10 000 og 100 000 kubikk bare skal registreres, og ikke trenger konsesjon. Er det en løsning?

Bankgaranti er tilstrekkelig

– Det er opp til NFD å vurdere. Men det er et forslag vi har hørt fra andre hold også, sier Randi Skirstad Grini.

For øvrig bekrefter DMF at en bankgaranti (påkravsgaranti) skal være tilstrekkelig for å oppfylle de økonomiske forpliktelsene.

Slipper penger på sperret konto

Det aksepteres på lik linje med fondsavsetning med pant i sperret konto – det vil si et pengebeløp på sperret konto som DMF tar pant i.

Krav om å sette bort penger på konto utgjør en stor økonomisk utfordring for Hoel & Sønner AS. De har ikke vært klar over bankgaranti-muligheten før nå.

I enkelte tilfeller kan også konserngaranti aksepteres, opplyser DMF.