Årets anlegg i Nord-Norge skal kåres

Under Nordnorsk bygg- og anleggsmesse (NNBA), som arrangeres i Tromsø neste helg, skal årets anlegg kåres. Her presenteres de seks nominerte.

Øijord og Aanes – rundkjøring i Vika

Firma: Øijord og Aanes
Fylke: Nordland
Prosjektnavn: Ny rundkjøring i Vika i Rana
Byggherre: Statens Vegvesen/Rana Kommune
Ferdigstillelse: Oktober 2015

Generell beskrivelse av prosjektet:
I 2015 bygget de en ny rundkjøring for Statens Vegvesen/Rana Kommune i Vika i Rana. Et problemkryss er omgjort til rundkjøring, med god trafikkflyt.

Annonse

Ivaretakelse av miljøkrav: Bruk av resirkulerte masser fra Glencore.

HMS-samarbeid mellom aktørene i prosessen: Det var stort fokus på sikkerhet til arbeidere, derfor ble det benyttet Varioguard til sikring av arbeidsområdet under bygginga.

Rundkjøring i Rana

 

Terje Halsan AS – molo

Firma: Terje Halsan AS
Fylke: Nordland
Prosjektnavn: Molo Grønøy havn.
Byggherre: Byggherre Meløy kommune/Kystverket
Ferdigstillelse: 2015

Generell beskrivelse av prosjektet:
Sprenging og utfylling av vei, parkering og molo i sjø. Det etableres vann- og strømforsyning til moloen. Det har blitt en utbygd havn med molo og infrastruktur med vann, avløp, vei og parkering.

HMS-samarbeid mellom aktørene i prosessen: Flere entreprenører og fagfelt inne for å ferdigstille hele prosjektet og koordineres for god fremdrift og flyt i prosjektet. Secora transporterte stein og bygde kai. Elteam stod for elektroarbeider.

Molo Terje Halsan

Målselv Maskin & Transport AS – Infrastruktur Rusta Leir

Firma: Målselv Maskin & Transport AS
Fylke: Troms
Prosjektnavn: Infrastruktur Rusta Leir
Byggherre: Forsvarsbygg
Ferdigstillelse: Juli 2015

Generell beskrivelse av prosjektet:
Målselv Maskin & Transport AS har vært kontrahert av Forsvarsbygg som generalentreprenør på prosjektet Rusta infrastruktur. Prosjektet har vært omfattende, med fornying av all teknisk infrastruktur under bakken i den sentrale delen av Rusta leir på Bardufoss. I tillegg er det bygd opp et nytt veisystem i leiren, med tilhørende idretts- og utomhusanlegg. Resultatet er blitt svært bra, og kvaliteten på et nivå som har gjort at det i løpet av første driftsår ikke er blitt registrert noen mangler av betydning.

Forsvarsbygg vil imidlertid fremheve selve byggeprosessen, som de mener ble utført på en meget kompetent og løsningsorientert måte. Bakgrunnen for at dette fremheves er at prosjektet ble gjennomført i tråd med en krevende fremdriftsplan, i en militærleir i full drift.

rusta leir

TP Maskin – Bjørnfjell Krysningsspor

Firma: TP Maskin
Fylke: Troms
Prosjektnavn: Bjørnfjell Krysningsspor
Byggherre: Jernbaneverket
Ferdigstillelse: August 2014

Generell beskrivelse av prosjektet:
TP MASKIN AS hadde hovedentreprisen E04 Underbygning Bjørnfjell Krysningsspor. I forbindelse med innføring av lengre tog, først og fremst malmtog på Ofotbanen, var
det behov for å forlenge Bjørnfjell Kryssingsspor.

Tekniske løsninger: Prosjektet ble gjennomført med spor i drift innenfor tildelte disponeringstider fra kl. 03.25 til 09.45. Dette fordret veldig nøye planlegging og utførelse slik at infrastrukturen var kjørbar i tidsrom utenfor disponeringstid. Dersom de under gjennomføring av kontraktsarbeidet forårsaket hindring av togtrafikken ble de ilagt en bot på kr 30.000 pr. påbegynte 15 minutt.

HMS-samarbeid mellom aktørene i prosessen: Rollen som hovedbedrift på et slikt stort prosjekt var ny for TP Maskin. Prosjektet medførte at de opprettet en ny stilling i bedriften som HMS/KS-leder. Dette for å stille med tilstrekkelig
kompetanse for å ivareta Jernbaneverkets strenge krav.

Prosjektet ble gjennomført uten skader og uhell noe som utløste Kr 50.000 i bonus, fra byggherre for godt HMS-arbeid ved ferdigstillelse av prosjektet.

TP maskin

Brødrene Killi – Molo Kasfjord

Firma: Brødrene Killi AS
Fylke: Troms
Prosjektnavn: Molo Kasfjord
Byggherre: Norlaks Oppdrett AS
Ferdigstillelse: 2015

Generell beskrivelse av prosjektet:
Formålet med moloen er at den skal ta av for stor sjø som står inn Kasfjorden.
Moloen ble bygget med fyllingstopp ca. 30 m ut fra land.

Jobben startet høst 2014 og ble ferdigstilt sommer 2015. Fylling ca. 12000 m3. Plastring ca 1000 m2.

Se film om prosjektet her:
https://www.facebook.com/broedrenekilli/videos/vb.461434263966905/784672378309757/?type=2&theater

Ferdig resultat: Molo bygd for å skjerme oppdrettsanlegget. Moloen ble også plastret for å motstå havets krefter i ettertid. Tilrettelegging for bygging av ny kai og ny flytebrygge.

HMS-samarbeid mellom aktørene i prosessen: Jobben ble utført med etappevis utfylling og sprenging i front hver 3‐5 m i mellomfasene. Dette da grunnen besto av rasfarlige masser som har risiko for skade på mennesker og utstyr.

Molo brødrene killi

Odd Mathisen AS – Skjarvelandet rassikringsprosjekt

Firma: Odd Mathisen AS
Fylke: Finnmark
Prosjektnavn: Skjarvelandet rassikringsprosjekt
Byggherre: Statens vegvesen
Ferdigstillelse: 2014

Generell beskrivelse av prosjektet:
Havøysundveien ble opprinnelig bygd som sommervei i 1988. Den ble senere oppgradert til helårsvei. Det har vært store utfordringer med denne veien da den går gjennom et område hvor det ofte er ekstremvær både langs kysten og over fjellet. Deler av Havøysundveien går også gjennom et område som er svært rasfarlig. Det rasfarlige området er i Bakfjorden, hvor Vegvesenet iverksatte rassikringstiltak.

Rassikringstiltakene bestod i å endre og bygge nye rasvoller, slik at de ble tilpasset de lokale terrengforholdene og landskapskarakteren på strekningen. Veien ble flyttet ut på fylling i fjorden, i stedet for å gjøre store inngrep i den sårbare fjellsiden. Det ble bygget tre store fangvoller på til sammen 950 meter og flere lave voller langs veien. Fangvollene og veikurvaturen er knyttet sammen til en helhet som både gir god rassikring og en god kjøreopplevelse.

Ferdig resultat: Skjarvelandet rassikringsprosjekt fikk i 2014 Vegdirektørens pris – Vakre veier. Det er en hederspris for veianlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsen. Det var i konkurranse med 30 andre veiprosjekter i Norge.

Skjarvelandet rassikringsprosjekt fikk i 2014 Vegdirektørens pris - Vakre veier. Blir det også kåret til beste prosjekt under NNBA i Tromsø? (Foto: Inge Dahlman, Landskapsfabrikken).

Skjarvelandet rassikringsprosjekt fikk i 2014 Vegdirektørens pris – Vakre veier. Blir det også kåret til beste prosjekt under NNBA i Tromsø? (Foto: Inge Dahlman, Landskapsfabrikken).