Tre tilbydere konkurrerer om rassikringstiltak på riksvei 13

Bertelsen & Garpestad, Risa og Vassbakk & Stol inviteres av Nye Veier AS til å levere tilbud om å rassikring og utbedring av riksvei 13 mellom Djupevik og Kviturtunnelen i Ullensvang kommune i Vestland.

– Med tre prekvalifiserte selskapsgrupperinger, er vi sikret god konkurranse når tilbudsfasen nå starter. Alle har inngått samarbeid med kjente norske rådgivende selskaper, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland, i en pressemelding fra selskapet.

Nye Veier tar sikte på å signere kontrakt med valgt totalentreprenør etter sommeren 2024.

Annonse

– Dette er en milepæl for Nye Veier. Riksvei 13 er en viktig hovedvei i Vestland, både for nærings- og persontransport. Med arbeidene her tar vi ned risiko i et kjent skredutsatt område. Det gir både økt trafikksikkerhet og reduserer sjansen for stengt riksvei som følge av steinsprang, sier Aanesland.

Omfang

Konkurransen innebærer i stor grad gjennomføring av gjeldende reguleringsplan fra 2015, men med flere optimaliseringer. Lengden på tiltaket er 1200 meter i tillegg til tilpassing til eksisterende vei på om lag 30 meter i hver ende.

Det skal bygges ny vei i dagen, med bredde 7,5, som i stor grad går på skjæring i oversiden av dagens vei. Det skal bygges murer i to nivå mot fjellsiden på deler av strekningen.

Annonse

For å løse skredutfordringene skal det bygges bruer, slik at skredene kan gå under bruene og ikke over veien. Under og oppstrøms bruene skal det plastres. Dette for å hindre at skredmassene stopper. Videre inkluderer prosjektet gang- og sykkelvei langs veitraseen. Eksisterende vei skal i stor grad benyttes som fremtidig gang- og sykkelvei, men med tilpasninger i høyde og mot ny vei. Det skal være gang- og sykkelvei på brukonstruksjonene.

En av de store utfordringene i prosjektet er trafikkavvikling i byggeperioden. For å sikre tilstrekkelig trafikkavvikling må det bygges midlertidige veier, det må bygges i flere etapper og trafikken må legges om flere ganger i hver etappe.

Følgende tilbydere inviteres til tilbudsfasen:

Entreprenører: Rådgivere:
Bertelsen & Garpestad AS Rambøll Norge AS
Risa AS Multiconsult Norge AS
Vassbakk & Stol AS Norconsult Norge AS