Klart for ny utbyggingskonkurranse for E6

Nye Veier har kunngjort den første av flere konkurranser for utbygging av ny, trafikksikker E6 i Trøndelag.

Den første konkurransen omfatter prosjektering og bygging av firefelts vei med fartsgrense 110 km/t mellom Ranheim og Sveberg. Kontraktsverdien er cirka 2,2 milliarder kroner (eks. mva.).

– Vi er glade for at vi nå kan lyse ut den første konkurransen på prosjektet E6 Ranheim–Værnes. Konkurransen omfatter ferdigstillelse av den drøyt 12 kilometer lange parsellen mellom Ranheim og Sveberg, sier Bjørn Børseth, direktør kontrakt og marked i Nye Veier, i en pressemelding fra selskapet.

Annonse

– Vi skal først gjennom prekvalifisering, hvor tre til fem tilbydere blir invitert til å delta i tilbudsfasen. Selve konkurransen gjennomføres med forhandling. Kontraktens størrelse treffer erfaringsmessig entreprenørmarkedet godt. Vi ser fram til å få gode og kompetente entreprenører med i konkurransen, sier Børseth.

Frist for å søke kvalifikasjon til konkurransen er 25. januar 2024. Det er forventet å signere kontrakt sommeren 2024, og veien er planlagt åpnet for trafikk i 2026.

Lenke til konkurransen på Doffin finnes HER.

– E6 er regionens viktigste hovedvei. Dette prosjektet er Nye Veiers første skritt i en ny fase med å oppgradere veien til tidsriktig standard. Det vil få stor betydning for trafikksikkerhet og bidra til effektiv og forutsigbar fremkommelighet. I byggefasen er vi også opptatt av samme momenter, i tillegg til å redusere ulempene for berørte av anleggsvirksomheten, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Fakta Ranheim – Sveberg

  • Strekningen er ca. 12,5 km lang fordelt på 10,8 km vei i dagen og Væretunnelen på omtrent 1,7 km.
  • Kontraktsarbeidene omfatter ferdigstillelse av komplett fire-felts vei fra Ranheim til Sveberg dimensjonert for 110 km/t.
  • Det skal gjennomføres ombygging av tre toplanskryss og to kryss skal kompletteres med nye ramper
  • Strekningen omfatter også 30 nye konstruksjoner, hvorav sju er ferdig bygget og to delvis ferdig bygget. 16 eksisterende konstruksjoner skal rives.
  • Som del av prosjektet skal det også etableres ny vannforsyning for Malvik kommune med et ledningssystem langs traséen fra Være til Sveberg.
  • Nytt nordgående løp for Væretunnelen er ferdig sprengt og sikret, mens eksisterende tunnelløp skal rehabiliteres og utvides i nord.
  • Kontrakten er basert på NS 8407:2011 og inkluderer en innledende samhandlingsfase hvor partene fastsetter arbeidsomfanget og en omforent målpris.
  • Kontraktens størrelse er cirka 2,2 milliarder kroner eksklusive mva.
  • Planlagt åpnet for trafikk i 2026.
  • Ferdigstillelse av alle arbeidene innen sommeren 2027.