Fikk bot for manglende vern på borerigg

Det er som kjent et krav om vern mot bevegelig deler på borerigger. Nå har Arbeidstilsynet gitt 150 000 kroner i overtredelsesgebyr til en bedrift som ikke hadde montert slikt vern på en av sine rigger.

Les også: Arbeidstilsynet gjentar krav om vern på borerigger – bekreftes av direktoratet

For noen år siden gikk diskusjonene friskt i anleggsbransjen når det gjaldt kravet om vern mot bevegelige deler på borerigger. Fra og med 2015 ble nye borerigger levert med vern på borestrengen, enten i form av fysisk bur eller ulike former for elektronisk vern som stopper rotasjonen dersom noen kommer nær borestrengen. Diskusjonene dreide seg imidlertid om borerigger produsert før 2015, og om det var påkrevet med ettermontering av vern på disse eldre riggene eller ikke.

Annonse

Må ettermonteres

Det hele endte med at en arbeidsgruppe med representanter fra hele bransjen, inkludert Arbeidstilsynet, i 2018 utarbeidet en veiledningsbrosjyre for vern mot roterende deler. Her ble det slått fast at fast at bur eller annet vern må ettermonteres på eldre rigger, såfremt det ikke er skriftlig dokumentert at slik ettermontering ikke er praktisk mulig å gjennomføre. I så fall kan den gode, gamle nødstoppsnora være tilstrekkelig. Dette ble også spesielt presisert av Arbeidstilsynet i flere uttalelser i 2020.

Første boten

Nå har altså Arbeidstilsynet ilagt en bedrift på Vestlandet et overtredelsesgebyr på 150 000 kroner for brudd på kravet om vern. Arbeidstilsynet har tidligere pålagt bedrifter å ettermontere vern på sine rigger. Men dette er, så vidt både MEFs juridiske avdeling og Anleggsmaskinen kjenner til, første gang en bedrift blir ilagt et slikt gebyr.

Grovt uaktsomt

Det var under et tilsyn hos den aktuelle bedriften i midten av september i år at Arbeidstilsynet avdekket en borerigg i drift som manglet pålagt vern mot bevegelige deler. Bedriften tok boreriggen umiddelbart tatt ut av produksjon og plasserte den på lager i påvente av ettermontering av slikt vern.

Arbeidstilsynet fant ingen formildende omstendigheter i saken, og uttaler skriftlig til bedriften at «Arbeidsgiver og/eller personell med lederansvar i virksomheten var klar over at boreriggen ble brukt uten vern. Det er velkjent i bransjen at det har vært alvorlige arbeidsulykker ved bruk av mobile borerigger, og at det skal etableres vern. Overtredelsen er forsettlig eller grovt uaktsomt utført.»

MEF: Regelverket er klart

Denne saken illustrerer at Arbeidstilsynet nå har lagt seg på en tøffere linje overfor bedriftene i bransjen.

– Det har jo vært mye diskusjon rundt dette, og noen uklarheter underveis. Men det det ble presisert av Arbeidstilsynet i 2020 at alle borerigger skal ha vern så lenge det er praktisk mulig. I denne saken mener de at det hadde vært mulig å ettermontere, og på den bakgrunn er gebyr ilagt, sier Frode M. Andersen, som er leder for HMS/KS i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

– Vi i MEF oppfordrer alle bedrifter til å ettermontere vern på sine borerigger, eller ta dem ut av drift.

Det er viktig å påpeke at vi har hatt alvorlige hendelser, og vi ønsker selvfølgelig at alle skal komme hele hjem fra arbeid. Regelverket er klart. I maskinforskriften står det at maskiner skal ha vern, og i arbeidsmiljøloven, paragraf 4-1, står det at vi skal følge den teknologiske utvikling, avslutter han.