Nedgradert til gangbro

Statsrådvegen bro var en av de 14 fagverksbroene i tre som ble stengt etter kollapsen til Tretten bro. Nå er broen blitt nedgradert, og skal kun brukes av gående og syklende.

Statsrådvegen bro ble åpnet i 2011 og har en lengde på 44 meter. Broen går over E6 hvor den knyter sammen en kommunal skogsvei ved Råholt i Eidsvoll kommune.

Spesialinspeksjonene og kontrollberegningene som Statens vegvesen gjorde sammen med Aas-Jakobsen AS i fjor høst, viste at broen hadde prosjekterings-/dimensjoneringsfeil.

Annonse

Omfattende arbeid i etterkant har vist at broen ikke lar seg forsterke til en forsvarlig bæreevne for biltrafikk. Den vil fortsatt kunne brukes som turveibro for gående og syklende uten biltrafikk.

– For slik bruk er broen helt trygg, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen, i en melding fra etaten.

Brøkdel av ny bro

– Vi har derfor etter å ha inngått avtaler med grunneieren i området, valgt å forlenge en skogsbilvei som går parallelt med E6. Da kan vi benytte en eksisterende kulvertkryssing under E6 ved Grevlingmyra. Dette blir den nye E6-kryssingen, som er viktig og nødvendig, ikke minst for tømmertransporten i et område med mye og aktiv skogsdrift. Økonomisk så vil denne løsningen koste en brøkdel av å etablere en ny overgangsbro over E6, sier Eiterjord.

Krevende sprengningsarbeider

– Arbeidet med å forlenge skogsbilveien langs E6 har omfattet krevende sprengning og etablering av ny vei på ei innsprengt fjellhylle langs eksisterende E6-skjæring. Dette gjør vi for å lage minst mulig inngrep i terreng og natur. Det har vært krevende sprengningsarbeid i et terreng med mye slepper i fjellet. Behovet for kontrollerte salver for å unngå å skade eksisterende E6 har vært svært viktig, understreker Eiterjord.

Prosjektleder Anders Sveen på den innsprengte fjellhylla langs E6. Han har ledet arbeidet sammen med byggeleder Asgeir Skymoen. (Foto: Statens vegvesen)

Prosjektleder Anders Sveen på den innsprengte fjellhylla langs E6. Han har ledet arbeidet sammen med byggeleder Asgeir Skymoen. (Foto: Statens vegvesen)

Honør til entreprenør

Sprengningsarbeidet har også tatt strenge hensyn til dagens firefelts E6 med mye trafikk, forteller Eiterjord.

– Vi takker naboer i området som har vært tålmodige mens vi har sendt E6-trafikken på omkjøringsvei mens sprengingssalvene ble utført. Samtidig vil vi gi honnør til Anlegg Øst Entreprenør AS for godt arbeid så langt med dette oppdraget. All sprengning og trafikkomlegging er utført på nattestid for å forstyrre trafikken på E6 minst mulig. Sprengningsarbeidet er nå ferdig utført uten uhell.

Snart ferdig

– Nå gjenstår komplettering av veien før trafikk kan settes på mot slutten av desember. I prosjektet inngår også opprusting av deler av eksisterende skogsbilvei inkludert etablering av nye tømmeropplastingslommer. Til dette arbeidet er utsprengt stein fra fjellskjæringene benyttet, noe som er gunstig både økonomisk og ikke minst for å redusere klimagassutslipp ved massetransport, sier Eiterjord.