Bidrar til bedre vei mellom Oslo og Trondheim

Rv. 3 gjennom Østerdalen er for mange tungbilsjåfører den foretrukne veien mellom hovedstaden og trehusbyen Trondheim. Store deler av veien er av god standard, men lengst nord er den både smal og svingete. Det gjør Tronfjell Maskin noe med akkurat nå.

Riksvei 3 (Rv3) er hovedveien gjennom Østerdalen. Den går mellom E6 i Stange i Innlandet fylke og E6 ved Ulsberg i Rennebu kommune i Trøndelag fylke, via Tynset og Elverum. Veiens lengde er 290 km, hvorav 276 km i Innlandet og 14 km i Trøndelag.

En stor del av tungtrafikken, samt en god del av personbiltrafikken mellom Oslo og Trondheim, kjører Rv. 3. Sammenlignet med E6 (Hamar-Berkåk) er strekningen gjennom Østerdalen om lag 42 km kortere, og er uten fjelloverganger som kan bli midlertidig stengt om vinteren.

Annonse
Tronfjell Maskin AS ble etablert i 2014 av Jan Inge, Jan Erik og Andreas Gjermundshaug. Her er Jan Erik (t.h.) sammen med daglig leder Bjørn Åsen. (Foto: Njål Hagen)

Tronfjell Maskin AS ble etablert i 2014 av Jan Inge, Jan Erik og Andreas Gjermundshaug. Her er Jan Erik (t.h.) sammen med daglig leder Bjørn Åsen. (Foto: Njål Hagen)

Dårlig vei

Mange steder er Rv. 3 i dårlig forfatning og trenger sårt utbedring. Statens vegvesen har de senere årene hatt flere prosjekter på veien, og mange entreprenører har vært med å ruste opp flere kritiske strekninger og punkter for å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten.

Langs Rv. 3 mellom Storåsen og Granengmoen Kvikne, litt sør for grensen mellom Innlandet og Trøndelag, pågår for tiden en vesentlig utbedring av veien. Fra å være en smal og svingete strekning, blir denne nå rettet ut og gjort vesentlig bredere.

Arbeidene utføres av Tronfjell Maskin AS. Selskapet, som holder til i Alvdal, ble etablert i 2014 av Jan Inge, Jan Erik og Andreas Gjermundshaug, som følge av at Jan Inge solgte seg ut av Gjermundshaug Anlegg AS. I 2020 kom Bjørn Åsen inn på eiersiden, og er selskapets daglige leder.

Annonse
Her skytes det nok en salve på veistrekningen. Sprengningsarbeidene utføres av Koren Sprengningsservice AS, fra Skaun i Trøndelag. (Foto: Njål Hagen)

Her skytes det nok en salve på veistrekningen. Sprengningsarbeidene utføres av Koren Sprengningsservice AS, fra Skaun i Trøndelag. (Foto: Njål Hagen)

Mye jernbane

Siden oppstarten for snart ti år siden, har selskapet vokst både i antall maskiner og ansatte, og teller i dag 28 ansatte, og har en omsetning på ca. 100 millioner kroner.

Maskinparken er tilpasset alle typer oppdrag innenfor vei, jernbane, veivedlikehold, naturrestaurering, masseforflytning, VA-anlegg og tomtearbeid. De har også godt med utstyr for å utføre betongkonstruksjoner.

– I 2022 sto arbeider på jernbanen for ca. 50 prosent av omsetningen, og vi har flere maskiner tilpasset denne typen oppdrag. Blant annet har vi i fire sesonger utført basishogst langs Rørosbanen, sier Bjørn Åsen.

Vi møter han og Jan Erik Gjermundshaug ved selskapets anlegg i Avdal. Her er de i full gang med å bygge nytt verksted og kontorfasiliteter.

Rv. 3 får ikke stenges lenge av gangen. Maks 15 minutter etter at salven er skutt skal veien være åpen for trafikk igjen. (Foto: Njål Hagen)

Rv. 3 får ikke stenges lenge av gangen. Maks 15 minutter etter at salven er skutt skal veien være åpen for trafikk igjen. (Foto: Njål Hagen)

Vei til Tronfjell

– Det var egentlig ikke planlagt at vi skulle vokse til å bli såpass store som vi nå er blitt, men vi er veldig komfortable med situasjonen, sier Gjermundshaug.

Han forteller at firmanavnet har utspring i navnet på fjellet Tronfjell. Her ligger Norges nest høyeste bilvei, 1666 moh.

Det var brødrene Ingvald og Ottar Gjermundshaug som bygde veien i 1959, da skulle det bygges TV-sender på Tronfjell i Alvdal. Telegrafverket og Norsk Rikskringkasting (NRK) ville bygge taubane og bruke helikopter for å transportere utstyret opp på fjellet. Dette var en kostbar løsning, og brødrene Gjermundshaug mente de kunne bygge vei til toppen, og at dette ville bli en billigere løsning. «Det går aldri», var konklusjonen fra Telegrafverket og NRK. Gjermundshaug-brødrene uttalte at «klart det går – hvis ikke vil vi aldri sette i gang».

Etter en telefonsamtale med NRK fikk brødrene beskjed om å legge inn et tilbud på jobben. De fikk én måned på seg. Det ble kjørt to skift med bulldoseren til å begynne med, men etter hvert fikk de opp enda en doser, og de var sju mann på det meste. Det sies at de sov i steinura på friskiftene. Etter nøyaktig 30 dager stod veien klar, og NRK kunne begynne støpearbeidene til fundamentet til TV-senderen. Ifølge en artikkel i VG 31. oktober 1959 ble arbeidet med veien gjennomført uten uhell, bortsett fra skader på en enslig liten dvergbjørk. Noe som ble behørig beklaget av Norges eneste buddhist den gang, «buddhistmunken på Tron», ingeniør Einar Beer (1887–1982), som var bosatt på toppen av Tronfjell.

Anleggsleder Jan Erik «Pelle» Samuelshaug (t.h.) leder arbeidet ute på anlegget. Her sammen med maskinførerlærlingen Vebjørn Røhjell. (Foto: Njål Hagen)

Anleggsleder Jan Erik «Pelle» Samuelshaug (t.h.) leder arbeidet ute på anlegget. Her sammen med maskinførerlærlingen Vebjørn Røhjell. (Foto: Njål Hagen)

Maskinfører Geir Inge Lillestrøm trives i den 14 dager gamle Cat 330. (Foto: Njål Hagen)

Maskinfører Geir Inge Lillestrøm trives i den 14 dager gamle Cat 330. (Foto: Njål Hagen)

Stor kontrakt

Veiprosjektet på Rv.3 ved Kvikne hadde oppstart i begynnelsen av august, og skal være ferdig i slutten av november. På oppdrag fra Statens vegvesen utfører Tronfjell Maskin breddeutvidelse, kantforsterkelse og dreneringstiltak langs veien, samt arbeid i sideterreng. Strekningen som utbedres nå er på ca. 2,5 km, men det foreligger planer om ytterligere 3,5 km. Kontrakten er på ca. 37 millioner kroner.

– Det er bra at veivesenet har kontrakter på denne størrelsen. Dette er en stor kontrakt for oss, og det gir oss kompetanse på flere områder, sier Åsen.

Ute på anlegget møter vi anleggsleder Jan Erik «Pelle» Samuelshaug. De er elleve ansatte fra Tronfjell Maskin som jobber på prosjektet, og tilsvarende antall personer fra underentreprenører. Samuelshaug forteller at det er et utfordrende prosjekt på grunn av all trafikken.

– Når vi har skutt en salve, har vi 15 minutter til veien skal være åpnet for trafikk igjen, sier han.

All sprengstein brukes opp igjen på prosjektet. Det samme gjør den gamle asfalten. Den brukes i bærlaget.

Når asfalten etter planen er ferdig lagt i november har Samuelshaug, og de andre på prosjektet, bidratt til at veifarende kan kjøre på en ni meter bred, og vesentlig bedre, vei når de skal mellom to av Norges største byer.

Sprengningsarbeidene utføres av bergsprenger Hans Viggo Koren og lærling Hedda Melum fra Koren Sprengningsservice AS. (Foto: Njål Hagen)

Sprengningsarbeidene utføres av bergsprenger Hans Viggo Koren og lærling Hedda Melum fra Koren Sprengningsservice AS. (Foto: Njål Hagen)

Til massetransport internt på anlegget brukes en Scania G500 XT 6x6 med romslig dumperkasse. (Foto: Njål Hagen)

Til massetransport internt på anlegget brukes en Scania G500 XT 6×6 med romslig dumperkasse. (Foto: Njål Hagen)

Selskapet har flere jernbanemaskiner, og utfører blant annet basishogst langs Rørosbanen. (Foto: Tronfjell Maskin)

Selskapet har flere jernbanemaskiner, og utfører blant annet basishogst langs Rørosbanen. (Foto: Tronfjell Maskin)