Franske Eiffage Gènie Civil innstilt til stor veiutbygging i Kristiansand

Statens vegvesen har innstilt Eiffage Gènie Civil til hovedkontrakten for bygging av ny E18/E39 mellom Gartnerløkka og Kolsdalen i Kristiansand. Et prosjekt som blir dyrere enn antatt.

Statens vegvesen lyste ut konkurransen om prosjektering og bygging av Gartnerløkka- prosjektet den 27. mai 2022. Etter kvalifiseringsrunden ble tre tilbydere JV Dragados-FCC, Eiffage Genie Civil og AF Gruppen Norge AS, invitert til å gi tilbud og delta i forhandlingene om hovedkontrakten i prosjektet. Disse har jobbet godt underveis i tilbudsfasen og alle har levert inn fullverdige og gode tilbud på hovedkontrakten.

Statens vegvesen har i sin tilbudsevaluering vurdert at EIFFAGE Gènie Civil har det beste tilbudet i forhold til pris og kvalitet, og har derfor innstilt disse til kontrakten på prosjektering og bygging av ny E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen. EIFFAGE Gènie Civil har med seg flere lokale underleverandører, bl.a. Repstad Anlegg, Otera Traftec, Contur (tidl. Kruse Smith Anlegg) og Rambøll Norge.

Annonse

Kontraktssummen er på 2.699 mrd. kroner uten opsjoner.

Omfang kontrakt

Tildelingen av kontrakten innebærer at EIFFAGE Gènie Civil skal prosjektere og bygge ny firefelts E18/E39 over en strekning på om lag 1,4 km med to nye planskilte kryss. Eksisterende veger, jernbanespor og flere konstruksjoner skal rives, deriblant dagens E18 Vesterbrua (også kalt høybrua) samt Vesterveibrua (også kalt lavbrua) på lokalvegnettet som krysser over jernbanen.

Hovedarbeidene omfatter bygging av flere konstruksjoner, veger med grøntanlegg, elektroinstallasjoner, utvidelse av dagens ferjeterminal, trafikkteknisk utstyr samt veg- og jernbaneomlegginger. I tillegg er det som opsjoner tatt inn bygging av nye billettboder og nytt tollbygg for Kristiansand havn i den nye ferjeterminalen.

Forventet anleggsoppstart for vegbyggingsarbeidene er i 2024 og ferdigstillelse i 2029.

Klargjort anleggsområde

Statens vegvesen har i perioden høsten 2021 til sommeren 2023 gjennomført åtte forberedende entrepriser for å klargjøre anleggsområdet for hovedkontrakten. Disse arbeidene omfatter blant annet sanering av eksisterende infrastruktur i bakken og etablering av nye fellesføringer, bekkelukkinger og riving av flere bygg. I tillegg er det utført omfattende arbeider med områdestabilisering i havneområdet.

Kontraktsinngåelse med finansieringsforbehold

Totalt er det mottatt to foreløpige og et endelig tilbud fra hvert av firmaene som har deltatt i tilbudskonkurransen. I forhandlingene underveis og ved innleveringer av foreløpige og endelig tilbud, ble det klart at det ikke er tilstrekkelig finansiering i prosjektet til å fullføre vegbyggingen innenfor gjeldende økonomiske rammer.

To bakenforliggende årsaker er medvirkende til at kostnadene er høyere enn forventet. Korona-epidemien og krigen i Ukraina har begge inntruffet etter at kostnadene for prosjektet ble fastsatt ved den eksterne kvalitetssikringen (KS2) i april 2020.Prisveksten for byggematerialer i betong- og stålkonstruksjoner har i perioden etter dette vært spesielt høy.

I Gartnerløkka-prosjektet er det et stort antall bruer og konstruksjoner som skal bygges og som er betydelige kostnadselementer for prosjektet. I tillegg er usikkerheter rundt lang gjennomføringstid og kompleksitet ved gjennomføring av et slikt prosjekt i by også forhold som virker sammen med de to hovedårsakene. Svak kronekurs ser også ut til å ha bidradd til høye tilbudspriser.

Sist fredag la regjeringen ut sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Her er prognose for sluttkostnad i Gartnerløkka-prosjektet foreslått økt til om lag 5.300 mill.kr, som er om lag 700 mill. kr over den tidligere fastsatte kostnadsramma på 4.621 mill. i 2024-kr. Det er derfor en slik kostnad som må legges til grunn for å sikre en fullføring av Gartnerløkka-prosjektet.

Kostnadsøkningen innebærer en økning av bompengeandelen i prosjektet med om lag 160 millioner kroner, mens økningen utover dette vil være statlig finansiert.

Ved inngåelse av kontrakten i høst tar Statens vegvesen forbehold om at nye kostnadstall vedtas når Stortinget sluttbehandler statsbudsjettet for 2024 i midten av desember i år.