Skal utføre prøvepeling i Mjøsa

I løpet av sommeren og høsten skal det gjennomføres prøvepeling for ny Mjøsbru. Hensikten er å samle inn flere data om grunnforholdene i Mjøsa. Arbeidet inngår i planarbeidet for ny E6 Moelv – Roterud.

Den planlagte veistrekningen E6 Moelv-Roterud inkluderer en kryssing av Mjøsa mellom Moelv og Biri.

I planarbeidet er det utredet to alternativer for ny Mjøsbru. Det ene alternativet er en bru som ligger parallelt med dagen bru, og det andre alternativet krysser litt lengre sør.

Annonse

Det er det søndre alternativet som nå skal undersøkes nærmere, særlig på den dypeste delen.

– Det skal rammes fem peler ned til antatt riktig nivå nede i sjøbunnen, og arbeidene skal utføres med peler og utstyr som er tilnærmet i samme størrelse som de permanente pelene for brua. Pelene rammes fra flåte. Resultatet av prøvepelingen skal brukes som grunnlag for de avsluttende beregninger av stabilitet og bæreevne for fundamentene til brua, sier Steinar Fretheim, prosjektsjef i Nye Veier, i en pressemelding.

Brukes i konkurransen

I forbindelse med prøvepelingen skal det gjennomføres et program for overvåking av støy, ulike risikofaktorer, ytre miljøpåvirkning og konsekvenser for vannkvalitet i Mjøsa.

Resultatene av undersøkelsene skal brukes i konkurransen for oppdraget med utbyggingen av ny E6 Moelv-Roterud, og i selve anleggsgjennomføringen av ny Mjøsbru.

Tungt utstyr

Det er Keller Geoteknikk AS som utfører oppdraget for Nye Veier.

Det er kraftige dimensjoner på utstyret som skal brukes til prøvepelingen. Pelene som benyttes er ca. 100 m lange og veier 100 tonn pr. stk. Hver pel skal rammes 35-40 m ned i sjøbunnen. Til det brukes en 440 tonns kran med tårnhøyde ca. 100 m.

Pelearbeidene skal foregå med tungt utstyr fra flåte og sikkerhet til mannskapet om bord på flåten bli fulgt nøye.

Pelene som benyttes er ca. 100 m lange og veier 100 tonn pr. stk. Hver pel skal rammes 35-40 m ned i sjøbunnen. Til det brukes en 440 tonns kran med tårnhøyde ca. 100 m. (Illustrasjon: Keller Geoteknikk)

Pelene som benyttes er ca. 100 m lange og veier 100 tonn pr. stk. Hver pel skal rammes 35-40 m ned i sjøbunnen. Til det brukes en 440 tonns kran med tårnhøyde ca. 100 m. (Illustrasjon: Keller Geoteknikk)

Etter sommerferien

Det vil forekomme støy knyttet til ramming av peler. Prosjektet vil gjennomføre støymålinger på utsatte steder på begge sider av Mjøsa.

Entreprenøren skal forholde seg til Miljødirektoratets veileder T-1442 ang. støy fra bygge og anleggsvirksomhet. Det skal ikke rammes peler om kvelden/natten i perioden kl. 19.00-07.00, ifølge meldingen.

– Forberedelser og mobilisering av utstyr vil starte rett etter sommerferien. Selve pelearbeidene er planlagt med oppstart i månedsskifte august-september, og vil pågå i to-tre måneder. Erfaringene vi gjør på Mjøsa i denne omgang tar vi med til forberedende arbeider til selve bruprosjektet, sier Fretheim.

Les mer om E6 Moelv-Roterud her.