Massekalkulator vekker nysgjerrighet

Norconsult melder om stor interesse for den nye massekalkulatoren de har laget for PAM Norge. Den beregner miljøeffekten ved bruk av stedlige masser, sammenlignet med bruk av nyprodusert pukk. Dette ifølge en pressemelding fra PAM Norge.

– Norske kommuner skal investere over 330 mill. i VA neste 20 år. Beregning av klimabelastning er mer og mer aktuelt, og vi trenger et verktøy til det. Utviklingen av dette verktøyet for PAM Norge har gitt oss noen viktige erfaringer, og har vært en høyst gjensidig nytte for både oss og oppdragsgiveren.

Det sa miljørådgiver Morten Strøyer Andersen da han og kollega Sigrid Bergseng Lakså i Norconsult presenterte regneverktøyet på konferansen VA-dagene på Gardermoen.

Annonse

Stedlige masser i stedet for knust pukk

Beregningsverktøyet tallfester bruk av stedlige masser til omfylling i rørgrøfter, sammenlignet med bruk av produsert pukk. Miljørådgiver Sigrid Bergseng Lakså understreket hvor viktig avgrensning er når man skal lage et så komplekst regneverktøy.

– Man kan ikke starte et sånt arbeid med å regne på alt, man må avgrense. Her har vi kun sett på variabler som endres ved bruk av stedlige masser i stedet for knust pukk. Grøfta graves uansett. Derfor har vi ikke regnet på utslipp fra den biten. På samme måte skal grøfta uansett lukkes igjen, og vi har ikke sett på utslipp fra det. I oppsett av regneverktøyet har vi sett på knusing av pukk, samt massetransport ut og inn på anlegget, sa Lakså.

Hun får skryt av sin kollega Morten Strøyer Andersen for rollen hun har hatt som «hovedmotor» i arbeidet med utviklingen. Det har skjedd med innspill fra en rekke ulike instanser, både i og utenfor Norconsult.

Testing i prosjekt

– Det er svært komplekse beregninger, med mange faktorer som inngår i en VA-grøft. Man kan ikke lage en sånn kalkulator over natta, men må begynne et sted. Oppdraget gikk på å se om mulig å bruke stedlige masser i stedet for nyprodusert pukk i omfylling, sa Lakså.

Regneverktøyet ble ferdigstilt i første versjon for et års tid siden, og har vært ute til forsiktig testing det siste året. I noen tilfeller tidlig i prosjekter, i andre har det kommet inn i en senere fase. I alle tilfeller mener Lakså at verktøyet kan brukes til å gjøre løpende tilpasninger som faktisk gjør en forskjell på utslipp i prosjektet.

– Det bidrar utvilsomt til bevisstgjøring. Kalkulatoren vekker også nysgjerrighet, og mange lurer på hva som ligger bak. Dette er altså et hjelpemiddel som greier å få folk engasjert i hva som påvirker utslippstallene. Vi bør alle søke mot å skape en slik bevissthet tidligst mulig i alle prosjekter, sier hun.

Bevisstgjøring, samtaler og individuelle tanker om massebruk i grøfta handler ikke nødvendigvis om en fullkommen hundre prosent erstatning av produsert pukk med stedlige masser, men snarere om hvilke tiltak man i praksis kan gjennomføre for å få ned utslippene her og nå. Også når stedlige masser ikke er egnet.

Tidlige knusetrinn

– Vi har sett at det får i gang samtaler med noen som har tenkt å legge ny pukk i hele grøfta, på grunn av en delstrekning der stedlige masser ikke egner seg. Med litt prøving og testing i verktøyet så man at det var mulig å kutte en god del utslipp ved å bruke produsert pukk der det var nødvendig – og stedlige masser i andre deler av grøfta. Noen ganger er stedlige masser ikke egnet. Det er bare å erkjenne. Da kan vi likevel beregne effekten av å bruke knuste masser med lavere miljøpåvirkning. Eksempelvis pukk fra tidligere knusetrinn. Det krever mindre bearbeiding i pukkverk, sier hun.

Laksås kollega Morten Strøyer Andersen i Norconsult melder om stor interesse for kalkulatoren. Og det selv om verktøyet ikke akkurat er alene om å beregne effekten av ulike miljøfaktorer i VA og anlegg.

– Dette er den tredje konferansen vi forteller om regneverktøyet. PAM og vi er ikke de eneste som jobber med klimakalkulatorer. Det er et stort og økende behov for verktøy som kvantifiserer klimagassutslipp. Familien av kalkulatorer øker. En av utfordringene er fortsatt å holde styr på utslipp i prosjekt. Det gjelder ikke bare økonomi i budsjett og regnskap, men også budsjett og regnskap på utslipp og miljøbelastning. I store prosjekt er det ofte en bonus på klimagassutslippmål, men det kan være vanskelig å sammenligne reelle utslipp med måltall. Ofte skjer det stor utvikling i prosjektet underveis. Det kan gjøre det vanskelig å sammenligne, og avgjøre om man har nådd målene. Derfor trenger vi en bredde og fortsatt utvikling i slike beregningsverktøy, sa Andersen.

VA-dagene er en konferanse for fagfolk i alle ledd av vann- og avløpsbransjen. Den arrangeres av PAM Norge, og går av stabelen 12.-13. april 2023.