E18 Vestkorridoren: Lyser ut byggingen av Gjønnestunnelen

Statens vegvesen lyser nå ut konkurranse om prosjektering og bygging av Gjønnestunnelen. Dette er den siste store veikontrakten i prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta.

Gjønnestunnelen i Bærum kommune er ny fylkesveiforbindelse mellom Gjønnes og E18 ved Strand med videre forbindelse til Fornebu. Entreprise E105 Gjønnestunnelen er den siste veikontrakten som blir lyst ut på utbyggingen av etappe 1 av E18 Vestkorridoren og markerer med det at E18 Lysaker-Ramstadsletta holder seg innenfor framdrifts- og kostnadsplan. Dette ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

Ny veiforbindelse mellom Gjønnes og E18

Annonse

Kontrakten har en beregnet verdi på 1–1,3 milliarder kroner og omfatter prosjektering og bygging av 1500 av den i alt 1950 meter lange Gjønnestunnelen, inklusive lokalveisystem ved Gjønnes. De resterende 450 meterne av Gjønnestunnelen skal bygges av den som får kontrakten på hovedentreprisen E102 Fornebukrysset-Strand. Kontrakt på denne entreprisen planlegges signert i begynnelsen av juni 2023.

Av de 1500 meterne med tunnel som bygges i denne kontrakten, utgjør en betongtunnel rundt 100 meter og bergtunnel 1400 meter. Bergtunnelen har stedvis liten overdekning, fra 3 til 35 meter, med varierende bergkvalitet. Tunnelen blir en toløpstunnel med tverrsnitt T9,5.

I tillegg til tunnelen skal det etableres nytt kryssområde på Gjønnes med tilknytning til Bærumsveien. Området rundt Gjønnes er svært trafikkert, med nærliggende T-banestasjon, idrettshall, boligfelt, skoler og Bærumsveien som går gjennom anleggsområdet.

Hovedarbeidene består av tunnel- og dagsoneanlegg, lokalveier, konstruksjoner, injeksjonstetting av byggegrop, etablering av pumpestasjon, elektroinstallasjoner og trafikkteknisk utstyr, omlegging av teknisk infrastruktur, riving og veiomlegginger samt komplettering og istandsetting.

Kartskisse Gjønnestunnelen.  Blått felt viser dagsone, mens rødt viser tunnel. (Ill: Statens vegvesen)

Etterspør innovative løsninger

I tillegg til kriterier knyttet til organisering, teknisk gjennomføring, økonomi og ytre miljø, setter Statens vegvesen i denne kontrakten fokus på løsninger som skal sikre oppetiden til den nye veiforbindelsen. Innovative løsningsvalg som gir god regularitet og lave drifts- og vedlikeholdskostnader vil i konkurransen kunne gi fradrag på inntil 50 mill. kroner fra leverandørens tilbudssum.

På samme måte vil Veivesenet i denne kontrakten også premiere gode løsninger for utslippsfri massetransport fra anleggsgrensen til godkjent mottak eller deponi.

Prosjektsjef Tom Hedalen. (Foto: Statens vegvesen)

Gjennomføres som totalentreprise

Byggingen av Gjønnestunnelen gjennomføres som totalentreprise. Det innebærer at leverandøren i sin avtale med Statens vegvesen tar på seg både detaljprosjektering og bygging. Første del av konkurransen er prekvalifisering som skal være ferdig i slutten av mai. Basert på prekvalifiseringen kan Statens vegvesen velge ut inntil fem leverandører som senere blir inviterer til å levere tilbud og delta i forhandlinger. Planen er at Veivesenet skal inngå kontrakt med leverandør før sommeren 2024.

– Statens vegvesen er glade for at vi har kommet så langt at vi nå kan lyse ut den siste veikontrakten på E18 Lysaker-Ramstadsletta. Gjønnestunnelen er svært viktig både for å avlaste Bekkestua og Stabekk for gjennomgangstrafikk og gi muligheter for gode sentrumsløsninger og for å få på plass en etterlyst vegforbindelse mellom Fornebu og området nord for E18. Vi håper på stor interesse fra leverandører som kan bidra til gode og innovative og klimavennlige løsninger for gjennomføring av Gjønnestunnelen, sier prosjektsjef Tom Hedalen.