KSR bygger bussvei for rogalendingene

Arbeidsfellesskapet Kruse Smith Anlegg og Risa AS (KSR) ble i mars tildelt oppdraget med å bygge det største prosjektet i Bussveien. Nå er arbeidet godt i gang, og når hele prosjektet står ferdig skal det bli enklere for folk på Jæren å velge buss i stedet for bil når de skal forflytte seg.

Ifølge Rogaland fylkeskommune, som er byggherre på Bussveien, valgte de å tildele prosjektet Bussveien Stasjonsveien–Gauselvågen til KSR på bakgrunn av at selskapet leverte det beste tilbudet, med det beste forholdet mellom pris og kvalitet.

Kontrakten er på 1,341 milliarder kroner, og er det største prosjektet for Risa gjennom tidene.

Annonse

Det var to arbeidsfellesskap som var interessert i å regne på prosjektet. Begge arbeidsfellesskapene hadde, fra oktober 2021 helt fram til januar i år tett dialog byggherren.

De fikk da god tid til å utarbeide løsning og bli kjent med prosjektet før de kalkulerte, for på den måten få en større forutsetning til å gi riktig pris.

Prosjektleder på Bussvei-prosjektet

Tommy Emil Karlsson, er ansatt i Risa AS og er prosjektleder for arbeidsfellesskapet KSR på Bussvei-prosjektet. (Foto: Njål Hagen)

Dialog førte til forbedringer

Fylkeskommunen skrev i en melding at de var godt fornøyde med det store engasjementet, og hvor godt entreprenørene hadde jobbet. Det hadde vært en veldig god tone gjennom hele fasen, der de blant annet hadde sett på hvordan det var tenkt å løse helse, miljø og sikkerhet, trafikkavvikling og løsninger for myke trafikanter.

Prosessen hadde svart til forventingene, og dialogen hadde utløst forbedringer og gevinster.

Bussveien blir livsnerve i transportsystemet

Entreprenørene leverte tilbud 28. februar, og i mars ble konkurransen avgjort. Byggestart var i mai og første del av prosjektet skal stå ferdig mot slutten av 2024, mens ferdigstillelsen av hele prosjektet er sommeren 2026.

Bussveien skal bli livsnerven i transportsystemet på Nord-Jæren. De reisende kommer til å oppleve at Bussveien er mer lik en bybane enn et kollektivfelt.

Når Bussveien er ferdig, blir den Norges første fullverdige bussveisystem, skriver Rogaland fylkeskommune på sine nettsider.

Lastebil på anlegg

Det legges spesielt til rette for fremkommeligheten for myke trafikanter under byggeperioden. Blant annet er det satt opp en midlertidig gangbru, og det må stadig skiltes om etter hvert som prosjektet går fremover. (Foto: Njål Hagen)

Merverdi for byggherre

– Dette er en totalentreprise og vi hadde en god dialogfase med byggherre. I tillegg hadde vi særmøter med byggherren. Her fikk KSR presentert løsninger som ga merverdi for byggherren, sier prosjektleder Tommy Emil Karlsson. Han er ansatt i Risa AS og er nå prosjektleder for arbeidsfellesskapet KSR.

Han forteller at de blant annet presenterte løsninger med stort gjenbruk av stedlige masser, bruk av norsk stein i stedet for å importere fra for eksempel Kina, og andre gode miljøtiltak.

Komplekst prosjekt

I tillegg presenterte de gode løsninger for hvordan myke trafikanter trygt skulle kunne ta seg frem under byggeperioden.

I området finnes både barneskole, videregående skole, det er flere idrettsanlegg og ikke minst er det mye biltrafikk. Alt dette må hensyntas under byggeperioden.

Karlsson forteller at han stadig er ute og går eller sykler for å teste at planene og skiltingen for de myke trafikantene fungerer i praksis.

– Dette er et komplekst prosjekt på alle områder, blant annet er det mye infrastruktur i bakken som må legges om, sier prosjektlederen. I området ligger det nedgravde rør for fjernvarme og disse kan kun stenges av i kortere perioder.

Illustrasjon som viser aktivitetsområder

Arbeidsfellesskapet Kruse Smith Anlegg og Risa AS (KSR) presenterte egne løsninger for aktivitetsområder for byggherren, Rogaland fylkeskommune, som ble godt mottatt. (Illustrasjon: KSR)

Ny bydel

Stavanger kommune planlegger en ny bydel i Jåttåvågen, med 1500 nye boliger og 6000 nye arbeidsplasser.

Bussveistrekningen gjennom Jåttåvågen er en av de mest omfattende. Her bygges en egen trasé for bussen, med fortau og sykkelfelt på sidene.

Det er flere ting som er utfordrende på denne strekningen. Blant annet blir det arbeid nær jernbanen, både i Hinnavågen og ved Jåttå vgs.

Det skal bygges to kulverter, den ene svært nær boliger, og trafikken skal komme frem i hele anleggsperioden. Både de to kulvertene og brua over jernbanen er store konstruksjoner.

Det skal støpes et dekke på ca. 4600 m2 over rundkjøringen «Karusellkrysset». Her skal busser, syklister og fotgjengere ferdes, mens biltrafikken føres under bakken. (Illustrasjon: KSR)

Fakta: Bussveien Stasjonsveien–Gauselvågen

Strekningen som skal bygges ut mellom Stasjonsveien og Gauselvågen er på ca. 2,75 kilometer og omfatter blant annet følgende hovedaktiviteter:

  • 2,75 kilometer bussvei/kollektivfelt på Fv. 44/Diagonalen inkludert langsgående system for sykkel og gange på fv.44 fra Stasjonsveien til Gauselvågen.
  • 450 meter kulvert for biltrafikk ved Hinnasvingene. I tillegg kommer ramper inn/ut, med tilhørende murer.
  • Rundkjøring i Hinnasvingene sør for kulvert.
  • 165 meter bru over jernbanen ved Hinnavågen.
  • Utvidelse av eksisterende vei under jernbanen mellom Jåttåvågen og «Karusellkrysset».
  • «Karusellkrysset» – konstruksjon med firearmet rundkjøring under bakken for biltrafikk, og et lokk over hvor det skal etableres et knutepunkt for buss og gang- og sykkelforbindelser i alle retninger.
  • Dekke over rundkjøring «Karusellkrysset» har et flateareal på ca. 4600 m2, dekke for kulverter ut og inn av rundkjøring har et flateareal på ca. 3500 m2. Støttemurer inn/utav kulverter har et flateareal på til sammen ca. 4300 m2.
  • VA- og elektro-arbeider, omfattende midlertidig handtering/omlegging og permanent anlegg.