Anbefaler mer gjenbruk av eksisterende vei

Siden høsten 2021 har Nye Veier utredet mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei på E18 mellom Tvedestrand og Bamble. Det vil gi betydelig reduksjon i klimagassutslipp samt redusere arealbeslaget, ifølge veiselskapet.

Nye Veier har optimalisert og vurdert to konsepter på strekningen E18 Tvedestrand-Bamble. Det ene er reguleringsforslaget fra 2021 og det andre er mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei. Nye Veier har nå lagt fram de faglige vurderingene og anbefaling om videre planprosess for strekningen. Dette kommer fram i en pressemelding fra selskapet.

Fra 110 til 100 km/t

Fra Tvedestrand til Gjerstad mener Nye Veier økt gjenbruk kan være løsningen. Nye Veier ser imidlertid behov for et mer detaljert faglig grunnlag for å bli trygge på valget. I Gjerstad anbefales gjenbruk av dagens vei gjennom hele strekningen. For strekningen i nord, gjennom Kragerø og Bamble, anbefaler Nye Veier å utvikle reguleringsplanforslaget fra 2021 med mer gjenbruk.

Annonse

– Det siste året har Nye Veier arbeidet med verdioptimalisering på strekningen E18 Tvedestrand-Bamble. Vi mener det har vært nyttig og vi har oppnådd effektene vi håpet på da vi restartet prosjektet i fjor, sier Benedichte Limmesand Hellestøl, prosjektutviklingssjef Nye Veier, i pressemeldingen.

– En av de største effektene er at mer gjenbruk av eksisterende vei reduserer arealbeslaget og klimagassutslippene. Vi ser også et potensial for kostnadsbesparelser som gjør at vi er nærmere et realiserbart utbyggingsprosjekt. Nå legger Nye Veier fram rapporten fra det faglige arbeidet som er gjort og våre anbefalinger om videre planprosess som vi skal drøfte med kommunene, sier Hellestøl.

Nye motorveier i Norge i dag skal som hovedregel planlegges for fartsgrense 110 km/t, som innebærer at det er strenge krav til utformingen.

– I prosjektet har vi sett etter muligheter for å redusere belastningene på klima og miljø. Nye Veier har derfor søkt Vegdirektoratet om å kunne planlegge for fartsgrense 100 km/t. Det ble innvilget og har vært en viktig forutsetning for utredningene og de endelige anbefalingene for ny E18 Tvedestrand-Bamble. Ved å planlegge for 100 km/t kan man gjenbruke vesentlig mer av dagens vei på strekningen, sier Stian Blindheim, prosjektleder plan i Nye Veier.

Videre planprosess og medvirkning

Nye Veier anbefaler å fortsette den allerede påbegynte reguleringsplanprosessen, men på litt ulike måte i de forskjellige delstrekningene.

For strekningen Kragerø–Bamble, som er planlagt utbygd først, anbefaler Nye Veier å gå videre med detaljreguleringsplanen. Det innebærer tilleggsvarsling og supplerende utredninger for å ta høyde for den faglige anbefalingen om mer gjenbruk.

For strekningen Tvedestrand–Gjerstad anbefaler Nye Veier å gå videre med et planprogram og en konsekvensutredning som vil vise hva som er den mest aktuelle korridoren å utarbeide reguleringsplan for.

E18 gjennom Gjerstad er planlagt ubygd sist av de tre delstrekningene. For at ikke tiden mellom planlegging og bygging skal være for lang, anbefaler Nye Veier derfor å vente med reguleringsplanarbeidet for denne delstrekningen.

– Våre anbefalinger er basert på at vi mener det er fornuftig å videreføre det arbeidet som allerede er utført i prosjektet, men på ulike måter innenfor de seks kommunene. De faglige anbefalingene tilsier en tredeling av den videre planprosessen, der vi ser til både rekkefølge og tidspunkt for utbyggingen. Derfor legger Nye Veier opp til en reguleringsprosess som er i tråd med utbyggingstakten, avslutter Hellestøl.

Anslag over gjenbruk, reduksjon i klimagassutslipp og kostnader E18 Tvedestrand-Bamble

  • Legger opp til mer enn 50% gjenbruk av eksisterende vei
  • Ser potensial for kostnadsreduksjoner på ca. 30%
  • Reduksjon av klimagassutslipp på ca. 30-40%