Vannovervåking minutt for minutt

Sju automatiske målestasjoner i elver og bekker langs veianlegget E16 Bjørum-Skaret sender SMS til entreprenør og byggherre dersom en av parameterne overskrider en satt grenseverdi.

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) og Statens vegvesen går grundig til verks når de holder helsetilstanden til vassdragene tett på Sollihøgda-prosjektet under kontinuerlig oppsikt i hele anleggsperioden, ifølge en pressemelding.

Automatiske målestasjoner

-Vi overvåker miljøtilstanden i alle bekkene som mottar avrenning fra anlegget. Det gjøres ved automatisk måling av vannkvalitet, samt uttak av vannprøver og undersøkelser av biologien i elvene (bunndyr, begroingsalger og fisk) og i Holsfjorden (plankton), forteller prosjektleder for miljøovervåkingen av E16 Bjørum-Skaret, Johanna Skrutvold fra NIBIO. NIBIO gjennomfører overvåkningen på vegne av prosjektet.

Annonse

– Vi i prosjektet ser også at det er positivt å ha med en tredjepart inn i miljøovervåkningen og spesielt et så faglig dyktig team som i NIBIO, sier Ida Viddal Vartdal, ytre miljørådgiver i Statens vegvesen.

Johanna Skrutvold og Roger Roseth i NIBIO sammen med ytre miljørådgiver i States vegvesen Ida Viddal Vartdal ved en av de automatiske målestasjonene i Rustanbekken. (Foto: Kjell Wold)

SMS-varsel

-Vi har til sammen sju automatiske målestasjoner i bekkene som måler pH (surhetsgrad), ledningsevne, vanntemperatur, vannhøyde og turbiditet (partikkelmengde). På tre av disse målestasjonene har vi også kontinuerlige målinger av nitrat. Målestasjonene sender ut en SMS til mottakere hos entreprenøren Skanska, Statens Vegvesen og NIBIO dersom en av parameterne overskrider en satt grenseverdi, forteller Skrutvold.

Det tas også månedlige vannprøver som analyseres for blant annet næringsstoffer, tungmetaller, olje og PAH (Polysykliske aromatiske hydrokarboner).

– Vi gjennomfører også årlige undersøkelser av biologien i vassdragene. Hver vår og høst gjennomføres det bunndyrundersøkelser og hver sommer tas det prøver av begroingsalger. I august og september gjøres fiskeundersøkelser, sier Skrutvold.

Ikke vesentlig biologisk påvirkning

Ifølge meldingen er den mest synlige påvirkningen i bekkene økt partikkeltransport som følger episoder med nedbør eller arbeider rett ved bekkene.

Man ser også at bekkene mottar større mengder nitrogenforbindelser enn det de har gjort tidligere, spesielt Damtjernbekken. Dette gir en midlertidig forverring av tilstanden frem til avrenningen fra fyllingene. Så langt ser det ikke ut til at biologien i vassdragene er vesentlig påvirket av dette. Den økologiske tilstanden basert på de biologiske undersøkelsene viser foreløpig ingen endring i økologisk tilstand, så her skal det være nitrogenkonsentrasjonene som trekker tilstanden ned. Fisken i Rustanbekken klarer seg fint og har hatt en stabil rekruttering gjennom de snart to årene med anleggsaktivitet, og man ser også en liten økning i fiskebestanden i Isielva i år sammenlignet med tidligere år.

Ifølge rapporten har konsentrasjonene av tungmetaller stort sett vært lave, med konsentrasjoner som tilsvarer tilstandsklasse I og II (svært god eller god tilstand).

Fakta automatisk vannovervåking:

De automatiske målestasjonene består av en multiparametersonde og en logger. NIBIO bruker utstyr fra en tysk leverandør. Multiparametersondene kan utstyres med ulike typer av sonder avhengig av hva som skal måles. Normalt er sonder for turbiditet (partikler), pH(surhetsgrad), ledningsevne, vannhøyde og vanntemperatur, men ofte også oksygen (optisk sensor) og redoks ( kjemisk reaksjon der et stoff blir redusert).

Optisk nitrat er en relativt ny måling som man har 2-3 års erfaring med og som funker bra. Måler med intervaller som man ønsker, ofte hvert 15. eller 30. minutt, og overfører data til nettbasert database med presentasjon av data når man ønsker, normalt 1 til 6 ganger i døgnet. Dersom grenseverdier overskrides, sender loggeren ut SMS-varsler i sanntid til de som er ansvarlig for oppfølging av vannmiljø hos entreprenør, byggherre og NIBIO. (Kilde: NIBIO)