Vassbakk & Stol skal bygge Folgefonntunnelen

Vassbakk & Stol har signert kontrakt med Vestland Fylkeskommune om bygging av Fv. 500 Folgefonntunnelen – Årsnes i Kvinnherad Kommune. Kontrakten har en verdi på 335 millioner kroner.

Fv. 500 Folgefonntunnlen – Årsnes er et prioritert rassikringsprosjekt. Prosjektet omfatter en strekning på 22 km, hvor det skal bygges en 1400 meters skredsikringstunnel, samt at utvalgte parseller på strekningen skal utbedres og veibredden økes.

Samspillskontrakt

Prosjektet gjennomføres som en samspillskontrakt. Byggherre og entreprenør har det siste året gjennomført en samspillsfase, hvor prosjektet har blitt optimalisert. Nå går prosjektet over i gjennomføringsfasen, og kontrakten som er signert har en verdi på 335 millioner kroner.

Annonse

– Det har vært svært lærerikt å få lov til å være med å gjennomføre det første veiprosjektet på Vestlandet, hvor konkurransepreget dialog og samspill er brukt i anskaffelsesfasen, sier Inge Jan Thorsen, adm. direktør i Vasbakk & Stol, i en pressemelding.

– Vi har hatt en tett og god dialog med fylket i utviklingsfasen. Dette er et viktig prosjekt for lokalsamfunnet og nå gleder vi oss til å ta fatt på selve arbeidet med å sikre denne rasutsatte strekningen, sier han.

Ferdig 2024

Byggestart blir i oktober 2021 og kontraktsarbeidene skal være avsluttet i februar 2024. Vassbakk & Stol vil samarbeide med Skanska Anlegg region Samferdsel og Energi i gjennomføringen av oppdraget.

Vassbakk & Stol er et heleid datterselskap av Skanska Norge AS.