Bredt samarbeid om håndtering av rene overskuddsmasser

Håndtering av overskuddsmasser er en av de største og mest omfattende utfordringene i anleggsbransjen. Dels fordi ansvaret ligger i etater og instanser som ikke snakker sammen. Her er en mulig løsning. Kommunalminister Nikolai Astrup forklarer hvorfor det er viktig – også om han må gi fra seg jobben. 

Seks departementer og ti ulike direktorater og etater har nå snakket sammen om problemene med overskuddsmasser. 

Felles utvalg anbefaler tiltak på overskuddsmasser

Et prosjekt sammensatt av folk fra alle ti går nå sammen om å anbefale tiltak og virkemidler for bedre utnytting og håndtering av ikke-forurensede overskuddsmasser.

Annonse

– Vi er på på overtid å gjøre noe med det. Det har vært et problem i lang tid med overskuddsmasser. I sirkulærøkonomiperspektivet er det ekstremt viktig å få til en bedre håndtering av masser enn i dag. Derfor vi hatt en bredt sammensatt gruppe som har identifisert alle de små utfordringene, som til sammen gjør at vi har et problem. Mange etater og departementer som nå har en felles problembeskrivelse og vei framover. 

Det sier kommunalminister Nikolai Astrup til Anleggsmaskinen. 

Problem i fem deler

Rapporten fra prosjektet ble publisert i begynnelsen av september. Prosjektet har identifisert fem hovedutfordringer som gjør at dagens håndtering av overskuddsmasser verken er optimal, effektiv eller forvalter ressursene på en god måte:

1. Overordnende rammer i form av regelverk og saksbehandling er uoversiktlig og lite samordnet

2. Det mangler i mange tilfeller egnede mottaksanlegg. Arealkonfliktene knyttet til massehåndtering er store

3. Ressursutnyttelsen av massene i prosjektene kan bli bedre

4. Det er ingen helhetlig forvaltning av mineralressursene i Norge, fordi forvaltning av overskuddsmasser mangler. Manglende samlet oversikt over overskuddsmasser gjør det vanskelig å få omsetning for overskuddsmasser i markedet

5. Kontraktsform og anskaffelser legger i for liten grad til rette for en helhetlig og ressurseffektiv håndtering av jord- og steinmasser

For å løse disse utfordringene, har prosjektet vurdert 18 tiltak og foreslår til sammen 27 virkemidler som kan iverksettes for å oppnå tiltakene. Ingen av forslagene er ferdig utredet.

Nødvendig å se på tvers

Kommunalministeren har ikke selv deltatt i prosjektet, men han understreker at han som «bærekraftsminister» er svært opptatt av problemstillingen. 

– Det er helt nødvendig å få på plass gode tiltak. Det er viktig å se på tvers av sektorer og siloer. Her er det mange som må se på problemene sammen for å få et bedre resultat, sier Nikolai Astrup. 

Han har vært kommunalminister siden januar 2020. Hva har han selv lært i løpet av statsrådsperioden om behovene på dette området? 

– Det har blitt tydelig at behovet for å gjøre noe her er stort. Her har vi fått en rekke konkrete tiltak på bordet sier han. 

Areal til massehåndtering er en av de viktigste utfordringene på området. Det arealet er den enkelte kommunes  ansvar.

Nasjonale føringer til kommunene

Prosjektet har i rapporten definert et tiltak om å «styrke føringene om massehåndtering i de Nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging». Det tiltaket skal i rapporten ha oppstart i 2022. 

– Hvordan kan denne styrkingen skje? 

– Vi har anledning til å gi føringer og nasjonale forventninger til kommunale og regionale planer. Det er en måte å løse det på. Det er behov for samarbeid på tvers av kommunegrenser i pressområder. 

– Hvor sterke er slike «føringer og forventninger» overfor kommunene? Må de rette seg etter dem? 

 – Ja, det må kommunene rette seg etter. Det vurderes også å innføre krav til håndtering av overskuddsmasse i byggteknisk forskrift, sier han. 

Etter valget

– Er tiltakene og forløpet indikert i rapporten avhengig av Stortingets sammensetning og den nye regjeringen etter valget? Eller er det et tog som ruller fra nå? 

– Vi har én plan, og det er gjenvalg. Da ruller toget. Dette er et arbeid vi har igangsatt. Om vi blir gjenvalgt vil vi sørge for prioritet. Vi har lagt frem strategi for sirkulærøkonomi. Bygg og anlegg er en viktig del av det. 

– Om dere ikke blir gjenvalgt da? 

– Jeg vet ikke hvordan andre partier vil prioritere dette. Det er viktig å bruke overskuddsmasser effektivt. Det er gunstig for miljøet og  økonomiske mer lønnsomt. Det viktigste rådet jeg vil gi en eventuell etterfølger fra et annet parti er å gi dette samme prioritet som vi ville gitt det. Dette er viktig, uansett hvilket parti som sitter i regjering. Rapporten og tiltakene ligger der. Men det må prioriteres i praksis. 

Samarbeid helt nødvendig

– Hva er det viktigste du vil si til næringsaktørene som sitter i utfordringer på dette området hver dag? 

– Det viktigste nå er å stemme på Høyre. Ikke bare på grunn av massehåndtering, men også…

– Ok, hva er det nest viktigste du vil si da? 

– Det handler om samarbeid. Vi må spille hverandre gode for å håndtere utfordringen riktig. Vi er avhengig av god dialog, om tiltakene og om gjennomføring av dem i praksis. Da vi får gode resultater, til glede for alle som opererer i dette feltet, sier kommunalminister Nikolai Astrup.