Avinor vil lyse ut flyplasskontrakt på nytt

Peab Anlegg og Hæhre Entreprenør ble i januar 2020 tildelt totalentreprisen for byggingen av den nye flyplassen ved Mo i Rana. Nå vil Avinor lyse ut kontrakten på nytt. Dette skal ikke påvirke fremdriften vesentlig.

Den nye lufthavnen, som Regjeringen ga klarsignal til i revidert nasjonalbudsjett nylig, har vært planlagt i mange år. Det var Polarsirkelen Utvikling AS (PLU) som innstilte på å tildele totalentreprisen for byggingen av flyplassen til Peab Anlegg AS, med Hæhre Entreprenør AS som underleverandør. Kontraktsummen var på ca. 1,7 mrd. kroner (eks. mva.).

Avinor har hatt en intensjon om å overta Peab-kontrakten, men etter en samlet vurdering har Avinor kommet fram til at selskapet ikke kan gå videre med den. I stedet vil de lyse ut en ny konkurranse om prosjektet, for å sikre forutsigbarhet og god fremdrift, ifølge en pressemelding fra Avinor.

Annonse

Høy risiko

– Det er lagt et godt og omfattende grunnlag lokalt gjennom arbeidet til PLU og Rana kommune, noe som gir oss et godt utgangspunkt for det videre arbeidet, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

For Avinor, som offentlig utbygger, utgjør en inntreden i Peab-kontrakten en høy risiko for å bryte med det offentlige anskaffelsesregelverket, grunnet behov for kontraktsendringer. På bakgrunn av dette og på grunn av miljø- og kostnadsrisikoene ved å tre inn i Peab-kontrakten, har Avinor besluttet å utlyse ny konkurranse. Dette vil ikke påvirke tidspunkt for ferdigstillelse i vesentlig grad, heter det i pressemeldingen.

– Vi ønsker å sikre en forutsigbar fremdrift og forsvarlig risikohåndtering for å sikre en realisering av prosjektet. Dette er et stort og komplisert prosjekt. Vi ser det derfor som nødvendig å inngå en ny entreprisekontrakt med mål om ferdigstillelse i 2025. Finansieringen er nærmere en endelig avklaring etter revidert nasjonalbudsjett. Dette påvirker også fremdriften i positiv retning, sier Foss.

Rullebanen

Når det gjelder rullebanelengden vil dette bli tatt opp til vurdering i den videre konkurransen. Det er primært flyoperative hensyn som avgjør om rullebanen blir 2.200 eller 2.400 meter.

– Vi ser frem til å gjennomføre prosjektet med å bygge ny lufthavn i Rana, og vil umiddelbart starte arbeidet med en ny konkurranse, samt få på plass en byggherreorganisasjon. Forberedende arbeider vil bli satt i i gang, og fremdrift vil avhenge av nødvendige tillatelser og avklaringer. Dette er et meget spennende oppdrag, og vi gleder oss til å levere et godt samferdselstilbud til storsamfunnet på Helgeland, avslutter Foss.

Samferdselsministeren: – Denne flyplassen skal bygges

Også Samferdselsdepartementet skriver i en pressemelding at selv om Avinor lyser ut kontrakten på nytt, så vil prosjektet kunne holde omtrent samme fremdrift, slik at lufthavnen kan stå ferdig i 2025.

– Ny lutfthavn ved Mo i Rana har vært planlagt lenge. Med regjeringens forslag til Stortinget, viser vi med all tydelighet at denne flyplassen skal bygges, og vi er opptatt av rask fremdrift. Det er også et svært tydelig signal til alle som vurderer etablering av næringsvirksomhet i regionen og som vil satse på en fremtid på Helgeland, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i pressemeldingen.

– Avinor vil starte arbeidet med den nye konkurransen umiddelbart og raskt få på plass en byggherreorganisasjon. Målet er å komme i gang med forberedende arbeider allerede til høsten, så langt det er mulig innenfor gjeldende regelverk. Avinors oppdrag er mottatt og forstått. Nå skal prosjektet gå fra plan til bygging. De legger opp til byggestart våren 2022, og da kan flyplassen stå ferdig i 2025, sier samferdselsministeren.