Vil ha ny E6 forbi Lillehammer nå

Trafikkberegninger viser stor trafikkvekst forbi Lillehammer. Nye Veier mener tallene viser at det er viktig å få på plass ny E6 forbi Lillehammer nå.

I Nasjonal transportplan, som ble lagt frem tidligere i år, fremkommer det at transport på vei kommer til å øke i årene som kommer. Spesielt gjelder dette for lange reiser, der persontrafikken med bil er beregnet å øke fra dagens andel på 60 prosent til en andel på hele 68 prosent i perioden frem til 2050. Også godstrafikk på vei får en økning fra en andel på 19 prosent til 25 prosent i 2050.

– Politikerne i Lillehammer gjorde et riktig og viktig valg da de gjennom kommunedelplanen bestemte at E6 skal legges utenfor byen. Med tunnel på vestsiden og ny kort og lav bru over Lågen, får Lillehammer en veiløsning som løser fremtidens behov for den sterkt økende gjennomgangstrafikken på en god måte, sier Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør i Nye Veier, i en pressemelding fra selskapet.

Annonse

E6 – landets hovedfartsåre

Nye Veier merker seg spesielt økningen som er beregnet for de lange personreisene, samt den store andelen gods på vei.

– Tallene fra NTP og Transportøkonomisk institutt viser at de fleste som skal lenger enn syv mil velger bilen som fremkomstmiddel. I dag gjelder dette ca. 60 prosent av de reisende og i 2050 øker altså andelen til 68 prosent. Transportøkonomisk institutt mener også å se en økning med seks prosent på godstrafikken, som igjen fører til en betydelig økt andel tunge biler på E6 forbi Lillehammer i 2050. E6 er hovedfartsåren gjennom landet og viktig for både persontrafikk og godstransport langt utenfor Lillehammer og Innlandet, sier Moshagen.

Sparer en halvtime

Andelen reisende med buss skal ifølge NTP også øke i årene fremover.

– I Nye Veier har vi stor tro på lange ekspressbussreiser, etter hvert fullelektriske, på effektive og trafikksikre hovedveier. Når Nye Veier har bygd ferdig ny E6 hele veien fra Kolomoen i sør til Otta i nord, snakker vi om en total tidsbesparelse på bortimot en halvtime for de tunge kjøretøyene og enda mer for personbilene. Da blir det mer attraktivt å reise med buss, noe også tallene fra NTP bekrefter med en antatt økning i lange bussreiser på en prosent, sier Moshagen.

Veiåpning i 2025?

For Lillehammer er det relevant å se på de lokale tallene. Dette fremkommer ikke i NTP, men Nye Veier har fått beregnet fremtidige trafikktall som en del av arbeidet med den pågående planprosessen.

– I normalsituasjonen i dag passerer det i gjennomsnitt ca. 18 000 kjøretøy pr. døgn på E6-brua ved Lillehammer. Trafikken på eksisterende E6 vil øke til ca. 21 300 kjøretøy i 2030 og hele 24 700 i 2050. Tungtrafikken pr. i dag utgjør ca. 2 200 kjøretøy, og med trafikkveksten som er synliggjort i NTP vil tungtrafikken kunne øke til mellom 3 400-3 700 tunge biler forbi Lillehammer pr. døgn i 2050. Dette er en viktig bakgrunn for at det er vedtatt å bygge ny E6 mellom Moelv og Otta, som vil løse denne store utfordringer for blant annet Lillehammer, sier Moshagen.

Planprosessen for utbygging av E6 forbi Lillehammer pågår. Med planvedtak i løpet av 2021 ligger det an til veiåpning i 2025.