Ønsker mer bruk av kortreist stein

Store mengder stein tas ut fra tunneler og kjøres rett i deponi. Samtidig blir mye knust stein i verdifulle pukkfraksjoner kjørt over store avstander. Et prosjekt med blant andre Veidekke og SINTEF har undersøkt problemet og foreslår nye løsninger og verktøy.

– Vi må bli flinkere til å bruke steinen fra tunnelene lokalt.

Det sier prosjektleder Torun Rise i SINTEF. Hun har ledet innovasjonsprosjektet Kortreist stein, der Veidekke Entreprenør har hatt en sentral rolle som prosjekteier.

Annonse

Mye av steinmassene fra tunnelprosjekter blir ansett som uegnet for knusing til pukk, og blir kjørt i deponi.

Samtidig er det en tiltagende knapphet på steinressurser, spesielt i og nær de større byene. Steinmaterialer i produserte byggefraksjoner fraktes til byggeplass, ofte over store avstander.

Kortreist stein

Prosjektet Kortreist stein har funnet løsninger som gjør det enklere å bruke lokal stein i infrastrukturprosjekter.

Økt bruk av lokale steinmasser vil redusere mengden stein som deponeres, og i tillegg redusere transport av nye masser til anleggsstedet. Slik sparer man både penger, miljø og ressurser.

Fakta – Kortreist stein

 • Prosjekt Veidekke, SINTEF, Metso, Multiconsult, Asplan Viak, Statens vegvesen, Bane Nor, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, NGU og NTNU.
 • Prosjektperiode 3,5 år. Avsluttet i slutten av 2019.
 • Norges årlige forbruk av byggeråstoffer (pukk og grus) tilsvarer 13 tonn per innbygger.
 • I Norge bruke mer energi på å transportere enn på å produsere byggeråstoffer.
 • Halvparten av alt byggeråstoff som produseres i Norge benyttes i veianlegg.
 • Norske veiprosjekter bruker opp mot 50 tonn stein per meter vei i en to felts vei.
 • Det tas ut ca syv millioner kubikkmeter tunnelmasser – 19 millioner tonn – pr år. Blir i hovedsak dumpet / deponert. Dette utgjør nær halvparten av Norges årlige byggeråstoffbehov.
 • 20 prosent av all lastebiltransport er transport av byggeråstoffer.
 • Mer info – prosjektets nettside

 

– Når vi ikke bruker steinen som tas ut til å bygge ny vei lokalt, får vi både over- og underskudd av stein. Det er lite bærekraftig, sier Torun Rise, leder for innovasjonsprosjektet.

Knapt med sand og grus

Torun Rise, SINTEF. Her på konferansen Stein i vei i februar 2020. (Foto: Jørn Søderholm)

Spesielt nær de store byene er det knapt med sand og grus. Resultatet er transport av materialer over lange avstander.

Prosjektet Kortreist stein har hatt som mål å utvikle løsninger for å øke bruken av lokale steinmasser i infrastrukturprosjekter. Fokus har vært på̊ høyverdig bruk. Det vil si knuste produkter til vei- og jernbaneoppbygging, samt som tilslag i asfalt og betong. Økt bruk av lokale masser vil redusere mengden stein som deponeres og i tillegg redusere transporten av nye masser til anleggsstedet.

Slik sparer man både penger, miljø og ressurser.

Veileder for bruk av overskuddsmasser

– I prosjektet Kortreist stein har vi utarbeidet en veileder som skal gjøre det enklere å planlegge for bruk av overskuddsmasser. Veilederen beskriver hvilken geologisk informasjon og hvilke vurderinger som er viktig i de ulike planleggingsfasene. Vår tanke er at veilederen skal brukes av de som planlegger store utbyggingsprosjekter, og som et supplement til allerede eksisterende veiledere for vei- og jernbanetunneler, sier Kari Aslaksen Aasly i NGU.

– Prosjektet Kortreist stein har vist at det ligger et stort potensial i å bruke lokale masser fra tunneler og bergskjæringer i samferdselsprosjekter. Hindringene er i stor grad knyttet til manglende tilrettelegging for håndtering og manglende kunnskap om massenes egenskaper tidlig nok i prosjektet, sier Eivind Heimdal i Veidekke.

Fire fokusområder

Kortreist stein har fokusert på̊ fire områder som anses som suksesskriterier for å lykkes med bærekraftig bruk av steinmasser:

 • God planlegging, inkludert kartlegging av geologi. Kan utarbeide prognoser for hvilke bergmasser man vil treffe på, hvilken kvalitet massene har og dermed hva de kan brukes til.
 • Kontrakten bør legge til rette for bruk av lokale masser. Framtidens kontrakter bør utarbeides slik at de inkluderer entreprenører og rådgivere i tidlig fase. Helst allerede på reguleringsplanstadiet.
 • Kvaliteten på de lokale massene avgjør hva de kan brukes til. Kortreist stein har sett nærmere på optimalisering av produksjons- og knuseprosessen i mobile anlegg, slik at man i størst mulig grad kan produsere pukk og grus som tilfredsstiller kvalitetskravene.
 • Miljøaspektet er viktig i ethvert anleggsprosjekt. Redusere utslipp av CO og andre klimagasser, men også bedre ressursutnyttelse, samt redusere transport og trafikkulemper for lokalmiljøene rundt anleggsplassene.

Gevinst

Partnerne i Kortreist stein har utviklet nye tekniske løsninger og verktøy, forretningsmodeller og planprosesser for å utnytte mer av steinressursene lokalt. Gevinsten er mindre utslipp og økt konkurranseevne for industripartnerne.

Prosjektet har hatt fokus på høyverdig bruk av lokale steinmasser, det vil si knuste produkter til vei- og jernbaneoppbygging, asfalt og betong.

Kortreist stein er et innovasjonsprosjekt gjennom Norges Forskningsråds BIA-program, og et samarbeid mellom bransjen og forskningsmiljøene. Prosjekteier er Veidekke Entreprenør, mens SINTEF har hatt prosjektledelsen. Øvrige partnere har vært Veidekke Industri AS, Metso Norway AS, Multiconsult AS, Asplan Viak, Statens Vegvesen, Bane NOR, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og NTNU.