Seks forslag for mindre massetransport

Mangelen på mottak for overskuddsmasser er en stor utfordring i anleggsbransjen. Løsningen presenteres i ny rapport.

Pro Invenia har på oppdrag fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) utarbeidet rapporten Disponering av rene overskuddsmasser. Bakgrunnen er at det flere steder i landet er en kritisk mangel på mottaksareal for overskuddsmasse.

– I dag må masser transporteres unødvendig langt. Det er dårlig økonomi for både byggherrene og entreprenørene, samt at klimagassutslippene og veislitasjen øker. MEF har oppfordret myndighetene til å ta tak i problemet og vi ønsker å bidra med forslag til løsninger, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.

Annonse

Sammensatt problem

I gjennomføringen av bygge- og anleggsprosjekter er det en forutsetning at overskuddsmasser håndteres. Som oftest skjer dette ved lagring, gjenbruk eller salg til andre prosjekter. Lagring krever at det finnes tilstrekkelig med mottaksarealer. Det er flere grunner til at tilgangen på massemottak i dag er vanskelig.

– Mange kommuner legger til rette for vekst og utvikling, men de viser ikke den sammen viljen til å finne løsninger for overskuddsmassene som følger med prosjektene. I tillegg er saksbehandlingen på området firkantet og praktiseres uten rom for konkrete vurderinger og skjønn, for å nevne noen årsaker, sier Øyvind Bergset, regionsjef i MEF.

Konkrete forslag

Pro Invenia-rapporten beskriver utfordringene anleggsbransjen møter innenfor dagens regelverk og kommer med forslag til løsninger.

– Dersom disse forslagene følges opp av stat og kommune er jeg sikker på at vi vil få redusert massetransporten betydelig. Det skal gjennomføres store anleggsinvesteringer framover og vi er avhengig av at myndighetene prioriterer dette arbeidet, sier Bergset.

I rapporten presenteres følgende tiltak:

  • Søknad om godkjenning i henhold til forurensningsloven tilpasses planprosessen, slik at det ikke er nødvendig å vente til vedtatt plan, for så å vente ytterligere på nok en høring og behandling.
  • Parallell behandling av plan, byggesak og godkjenning i henhold til forurensningsloven vil hindre dobbeltarbeid, og korte ned behandlingstid og ressursbruk.
  • Det må være tilstrekkelig med byggesak jf. plan- og bygningsloven for masseoppfylling opp til 50 daa. eller 50.000 m3.
  • Dersom arealformålet er det samme før og etter tiltaket bør det ikke være nødvendig med dispensasjon.
  • Det må åpnes for å søke om nye tiltak på samme eiendom/tilstøtende arealer når det er utstedt ferdigattest, uten at totalen av tiltakene nødvendigvis utløser krav om konsekvensutredning.
  • Begrensning av fyllingshøyde og tid må vurderes for hver sak og settes eventuelt som vilkår i tillatelsen.

Rapporten i sin helhet kan leses på MEFs nettside.