Kinesere og trøndere på samme prosjekt

FV 17 Steinkjer-Namsos er et av de største veiprosjektene som foregår i Midt-Norge i år. Trøndelag fylkeskommune investerer 1,7 milliarder kroner i vei, bru og tunnel. Statens Vegvesen har delt det store prosjektet opp i stykker som passer alle. Her jobber kinesere, Skanska og lokale entreprenører på like fot. Byggherren har til og med fått mer vei for pengene enn planlagt.

Fra Anleggsmaskinen nr 9. Denne reportasjen er basert på et besøk på prosjektet i juli 2018. 

MALM: – Nå er vi ferdige med mye av sprengning, masseflytting og grovbygging. Ikke så mye rørlegging ennå, det kommer utover høsten. Først er det enda mer masseflytting, sprengning, utlegg og komprimering.

Annonse
Prosjektleder Thomas Fjelldalselv (t.h.) i Letnes Entreprenør AS og byggeleder Bjørn Erik Andersson i Statens vegvesen

BEFARING: Prosjektleder Thomas Fjelldalselv (t.h.) i Letnes Entreprenør AS og byggeleder Bjørn Erik Andersson i Statens vegvesen. (Foto: Jørn Søderholm)

Thomas Fjelldalselv er prosjektleder for Letnes Entreprenør AS på FV 720 mellom Malm og Strømnes.

Malmveien

Malmveien er en del av det store prosjektet på FV17 mellom Steinkjer og Namsos som foregår nå. Vi besøkte prosjektet i juli, bare noen få boremeter, salver og lass før maskiner og utstyr skulle parkeres for felleseferien.

I motsetning til de enda større «kjendisprosjektene» på én diger kontrakt har Statens vegvesen her valgt å dele prosjektet opp i seks entrepriser.

Størrelse, byggetid, pris og kompetansekrav varierer veldig på de ulike delene. Dermed har det åpnet for et bredt spekter aktører, fra lokale trønder-entreprenører via riksentreprenører til store utenlandske.

Beitsundbrua

Brubygging Beitsundet

OPPDELING: Brua over Beitstadsundet bygges av et kinesisk selskap. Skanska bygger tunneler, mens flere mindre entreprenører er inne i prosjektet på egne kontrakter. (Foto: Jørn Søderholm)

Den 580 meter lange brua over Beitsundet bygges for eksempel av kinesiske Sichuan Road and Bridge Group (SRBG), Skanska bygger to tunneler og vei imellom.

I høst måte den kinesiske entreprenøren be om en måned forlenget frist på arbeidene med brua.

Bergsprenger Joakim Dyrendal t.v. og anleggsleder Ole John Letnes

PLAN: Bergsprenger Joakim Dyrendal t.v. og anleggsleder Ole John Letnes er her bare noen få salver unna fellesferien. (Foto: Jørn Søderholm)

Letnes Entreprenør fra Inderøy har altså kontrakten på Malmveien. I september startet Consto Anlegg Nord AS med adresse i Tromsø på sin kontrakt på 2,4 kilometer vei mellom Østvik og Beitsundet.

Det var den sist inngåtte kontrakten på prosjektet, og ble signert dagen etter vårt besøk.

I tillegg har Steinkjer-entreprenøren Odd Einar Kne AS vært inne på forberedende arbeider. I det hele tatt en ønskedrøm av en prosjektoppdeling, sett med mange entreprenørers øyne.

Små kontrakter også for de store

– Ja, vi har fått mye positive tilbakemeldinger på oppdelingen. Fra de mindre, men også fra de store. De har også behov for mindre og mellomstore kontrakter, for å trene opp egen organisasjon. Sånne tilbakemeldinger er viktig informasjon for oss som byggherre, sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen.

PROSJEKTLEDER: Jo Bernt Brøndstad, Statens vegvesen.

PROSJEKTLEDER: Jo Bernt Brøndstad, Statens vegvesen. (Foto: Jørn Søderholm)

Han var selv den aller første ansatte på prosjektet. Brønstad er ingen nybegynner når det gjelder kontraktsstrategi.

Før han ble ansatt til å lede det store FV17-prosjektet har han jobbet med større og mindre prosjekter i Nord-Trøndelag og i Vegdirektoratet med blant annet kontraktsstrategi.

– Vi vurderte å sette ut prosjektet som én stor kontrakt. Den ville i så fall vært på rundt 1,2 milliarder kroner. Erfaringer fra andre prosjekter viser at det er gunstig å begynne med forberedende arbeider. Det er enkelt å starte med, og det er bra for alle parter at vi får gå gradvis inn i prosjektet. Vi valgte å legge brua over Beitsundet ut som en egen entreprise. Å få konkurranse blant spesialiserte bruentreprenører er bra for både kompetanse og pris, sier Brønstad.

Ulik byggetid

FV720 Malmveien

LOKAL: Letnes Entreprenør bygger lokal vei. Kontrakten på ny FV720 Malmveien er en del av det store prosjektet FV17 Steinkjer-Namsos. (Foto: Jørn Søderholm)

Varierende byggetid på de ulike delene var også en grunn til å dele opp prosjektet. Brua og Skanskas kontrakt har lang byggetid. På Malmveien og veien mellom Østvik og Beitsundet er det kortere byggetid.

Prosjektet blir gjennomført med en kostnadsramme på 1,7 milliarder. Byggherren er godt fornøyd med prisene som har kommet inn på de ulike delene, takket være god konkurranse som følge av oppdelingen.

Kontraktsinndelingen har faktisk gitt så god konkurranse at byggherren har kunnet frigjøre 80 millioner fra hovedprosjektet til il marginalstrekningen Fv 17 Dyrstad – Østvik.

– Vi har fått mer vei enn opprinnelig planlagt i prosjektet, sier han.

SVV var aktive på markedsføring i forkant av utlysingene. Prisene og tilbudene som kom inn viser at det var bra.

God deltakelse

Høy skjæring

Høye skjæringer er en del av jobben på FV720 Malmveien.

– Entreprenørene kunne forberede seg, og deltakelsen fra både større og lokale aktører har gitt et godt bilde av prisnivået. Jeg synes vi har truffet godt.

– Hva krever oppdelingen hos byggherren?

– Noe mer bemanning hos oss. Men prisgevinsten er åpenbar. Gode priser har mer enn oppveid kostnadene til økt bemanning.

– Hva slags erfaringer har dere gjort i å jobbe med så stor spredning i involverte entreprenører?

MEF KS-system

Epiroc Smartroc T40 borerigg Letnes Entreprenør AS

NYTT: Letnes Entreprenør AS holder seg godt oppdatert på utstyr. En Epiroc Smartroc T40 var nyeste maskin på anlegget da vi var innom.

– Større entreprenører har mer administrasjon, har mer system og har alle formaliteter i eget system. Mindre selskaper støtter seg til MEFs system. Begge deler fungerer og gjør jobben. Fra vår side kreves det like mye oppfølging, uansett om entreprenøren er liten eller stor. Vi har også satt som et uttrykt mål å være synlig ute i prosjektet.

– Hva med språk?

– Det har vært en utfordring med språk overfor den kinesiske bruentreprenøren. Kontraktsspråket er norsk, og SRBG har med egne tolker, sier Jo Bernt Brønstad.

FV17 er hovedveien mellom Innherred, Fosen og Namdalen i Trøndelag. Etter initiativ fra Steinkjer, Verran, Namdalseid, Namsos, Osen og Flatanger gjøres det en utbygging av 62,3 km mellom Steinkjer og Namsos, samt 5,8 km ny FV720 til Malm. Utbyggingen er delt i to, en nordlig og en sørlig del. Prosjektet som pågår nå er den sørlige delen trinn én.

Prosjektet bygger 8,5 km ny FV17 på sørsiden av Hjellbotn, ny bru over Beitstadsundet og 5,8 km ny FV720 fra Strømnestangen til Malm sentrum.

DELPROSJEKT: Her går en av mange salver på FV720 Malmveien. Hva vi ser flyvende i utkanten av støvsøyla (rød ring, under)? Har ingen anelse. (Foto: Jørn Søderholm)