Endringer i Sentral Godkjenning ut på høring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender nå på høring forslag til mindre endringer og justeringer i reglene for Sentral godkjenning.

Formålet med forslagene til endringer er at disse skal bidra til å løse noen av utfordringene bygg- og anleggsnæringen har vært opptatt av.

– Deriblant anerkjenning av praksis opparbeidet forut for formell utdanning, synliggjøring av kvalifikasjoner og enkelte forhold knyttet til seriøsitet, sier departementet om endringene.

Annonse

Endringene

De viktigste forslagene i høringen er:

  • Tydeliggjøring av at faglig ledelse må være fast ansatt. Gjeninnføring av definisjon av faglig ledelse.
  • Utvidelse av antall utdanningsnivåer. Økt anerkjennelse av fagskoleutdanning.
  • Vektlegging av relevant arbeidserfaring opparbeidet før endt (videre)utdanning.
  • Mulighet til å synliggjøre utførelseskompetanse i foretaket.
  • Utvidet plikt til å avslå søknad om sentral godkjenning og til å trekke tilbake sentral godkjenning.

Se høringsforslaget her. Høringsfristen er 15. september.

Prinsipper

Mer prinsipielle problemstillinger som bygg- og anleggsnæringen har tatt opp skal vurderes av Ekspertutvalget. Dette gjelder blant annet bruk av innleie og krav til formell fagkompetanse i det utførende ledd.

Departementet har siden møter med bransjen sist høst gjennomført flere tiltak knyttet til den sentrale godkjenningsordningen.

  1. Overgangsordningen for Sentral godkjenning er forlenget med ytterligere to år, til 1. juli 2020.
  2. Regjeringen har oppnevnt et Ekspertutvalg. Dette skal evaluere dagens system med Sentral godkjenning og det planlagte Seriøsitetsregisteret, og vurdere om det er behov for helt andre alternativer.
  3. Samferdselsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren har sendt et felles brev til kommunene med oppfordring om å stanse ulovlig praksis ved gravetillatelser og offentlige anskaffelser. Mange kommuner krever TK2 også på jobber som ikke krever kompetanse på TK2-nivå.