Ny rolle: Vil be Nye Veier sjekke SVVs tall på E6 Ringebu

Kritikk og advarsler haglet da Nye Veier AS ble opprettet. Det har skiftet til stor enighet. Nå vil Senterpartiet gi selskapet større fullmakter, og samferdselsministeren vil bruke selskapet til å sjekke om SVVs anslag for E6 Ringebu-Otta er for høye.

ARENDAL: – Nye Veier AS har vist en ny metodikk og fått til ting. De kan komme inn, kikke litt og se om ting kunne vært gjort på en annen måte for å få prisene ned.

Det sa samferdselsminister Ketil Solvik Olsen til Anleggsmaskinen like etter paneldebatten på MEFs seminar under Arendalsuka.

Annonse

Ber NV regne over SVVs tall

FULLT: Stor interesse for MEFs seminar i Arendalsuka. Informasjonssjef Siri Ulvin i MEF åpner her for paneldebatten.

Samferdselsministeren ber i et brev Nye Veier regne over anslagene fra Statens vegvesen på prosjektet E6 Ringebu-Otta. Der har kostnadsanslagene økt betydelig.

– Hvis vi bare aksepterer at et prosjekt øker i kostnader med 50-100-150 prosent og uansett bygger det, så får vi mye færre kilometer totalt sett, sier Solvik Olsen.

– Men her åpner du også for en helt ny rolle til Nye Veier AS…?

– Skal ikke bli konsulentselskap

– Nei. Det er ikke sånn at de skal lage et konsulentselskap og tjene masse penger på det. Nye Veiers folk har mye erfaring. De kan gi noen innspill. Dessuten står det i Nasjonal Transportplan at vi inn mot 2021 skal revurdere porteføljen. Dette er helt naturlig og ingen dramatikk. Alternativet er å gå ut i konsulentmarkedet og kjøpe eksterne konsulenter til å gi oss en ”second opinion”. Hvis både Nye Veier og Statens vegvesens eget ekspertutvalg bekrefter at dette faktisk er hva det koster, da vet vi det. Da går vi videre med E6 Ringebu med de prisene som ligger der.

– Hvis NV kommer ut lavere enn SVV på E6 Ringebu, blir det da et prosjekt for Nye Veier?

– Nei, det ligger det ingen automatikk i. Det betyr bare at da får Statens vegvesen gode innspill som de kan jobbe videre med, sier Ketil Solvik Olsen.

Enighet i politiker-debatt

POSITIV: – Vi fikk mye kjeft i fjor for store kontrakter, sa Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland. Her i samtale med MEFs Trond Johannesen.

Han kunne for øvrig glede seg stort over en politisk paneldebatt der Nye Veier AS nå ser ut til å ha bred politisk enighet. Arbeiderpartiet advarte ved opprettelsen mot det de kalte for opprettelsen av et ”veivesen nummer to”.

Men Sverre Myrli forsikret på APs vegne at de nå ønsker at Nye Veier skal lykkes.Geir Pollestad forsikret at Senterpartiet vil videreføre Nye Veier hvis de kommer i posisjon etter valget. Ikke bare videreføre:

Fravike veinormaler

REPLIKK: – Vi vil gi Nye Veier muligheten til fravike veinormaler, uten å be om tillatelse fra Vegdirektoratet, sa Geir Pollestad (SP)

– Nye Veier kan også forbedres ytterligere. Vi vil for eksempel gjøre det mulig for dem å fravike veinormalene der det er naturlig, uten at de må be Vegdirektoratet om lov, sa Geir Pollestad i paneldebatten.

I forkant av debatten ga Nye Veiers administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland en orientering om selskapet og porteføljen. Pr nå er fem prosjekter i gang, på hver sin ene, store kontrakt. Samtlige kontrakter har gått til norske entreprenører. Deriblant tre til Hæhre.

– Vi fikk mye kjeft for store kontrakter i fjor. Vi har nå sett at bransjen var klar for det. Jeg er imponert over hvordan bransjen har taklet dette. Vi ser også at mange lokale bedrifter får oppdrag, og mye av verdiskapingen foregår med lokal arbeidskraft, sa Ingrid Dahl Hovland.

20 prosent billigere

Kontraktene på dem fem prosjektene har blitt inngått med priser og kostnadsnivåer som ligger gjennomsnittlig 20 prosent lavere enn de tidlige anslagene for strekningene som bygges.

Også MEF er positive til det Nye Veier AS har fått til så langt. Administrerende direktør Trond Johannesen advarte likevel mot en utvikling mot at kontraktene blir så store at små og mellomstore bedrifter må gå som UE-er i stedet for å ta den vesentlig mer utviklende hovedentreprenørrollen.

MEFs medlemsundersøkelse

Adm. dir. Trond Johannesen orienterer om hovedfunnene i MEFs medlemsundersøkelse.

I forkant av debatten orienterte MEF-direktøren om funnene i den nyeste medlemsundersøkelsen organisasjonen har utført. Her tegnes det en rekordartet optimisme blant maskinentreprenørene.

Hele 90 prosent av svarbedriftene melder om god oppdragsmengde. 40 prosent forventer økt lønnsomhet, og nesten like mange økt omsetning.

– Medlemsundersøkelsen viser at det er sterk optimisme i norsk anleggsbransje om dagen. Eksempelvis gir 18 prosent av svarbedriftene tilbakemelding om at oppdragsmengden er såpass god at de vurderer å ansette flere, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i MEF.

Forenkling nest viktigst

Til tross for god oppdragsmengde oppgir 70 prosent av svarbedriftene at de har ledig kapasitet til å påta seg nye oppdrag de neste seks månedene.

I undersøkelsen blir det pekt på tre hovedpunkter medlemmene ber MEF ta tak i, i prioritert rekkefølge:

  1. Videre satsing på bygging av infrastruktur
  2. Forenkling av regler
  3. Innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

– Vi inviterte et utvalg bedrifter for å få mer informasjon om det med forenkling. De forteller at det de senere år har vært en liten grad av forenkling. Bedriftene bruker stadig mer ressurser på administrasjon. Særlig offentlige byggherrer er mer krevende enn før i rapportering og dokumentasjon. Medlemmene ber om en tilpasning av rapporterings- og dokumentasjonsregime til kontraktenes størrelse, sa Trond Johannesen i sin gjennomgang.