Miljø fremfor økonomi i skogen

Under de årlige temadagene for skog, viste skogsentreprenørene seg å være mer miljøvennlige enn mange kanskje trodde.

Rundt 40 entreprenører og handelspartnere var nylig samlet i Oslo til MEFs skogavdelings årlige temadager. Blant temaene på fagprogrammet var resultatene fra den landsomfattende Skogsmaskinentreprenørundersøkelsen 2016, som Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) har gjennomført.

Miljøhensyn på dagsorden

Et av de mer overraskende funnene i undersøkelsen er skogsentreprenørenes forhold til miljøhensyn. Resultatene viser at et stort flertall av entreprenørene strekker seg langt for å minimere negative inngrep på miljøet (se graf nedenfor).

Annonse

– Dette er interessante resultater som viser at miljøhensyn og behovet for miljøkompetanse tas på alvor i bransjen. På spørsmål om de prøver å minimalisere negative inngrep i naturen selv om det går utover lønnsomheten svarer et overveldende flertall at miljø kommer før økonomi. Det er svært positivt, kommenterer Eva Skagestad, bransjerådgiver skog i MEF.

– Dette synliggjør at det store fokuset som har vært på miljøhensyn i bransjen de siste to tiårene har ført til en holdningsendring.

1= Helt uenig til 7= helt enig på påstanden: Under hogst og framkjøring prøver jeg å minimalisere negative inngrep i naturen selv om det går utover lønnsomheten.

1= Helt uenig til 7= helt enig på påstanden: Under hogst og framkjøring prøver jeg å minimalisere negative inngrep i naturen selv om det går utover lønnsomheten.

Gi de ansatte tillit

To studenter på Handelshøyskolen NMBU har skrevet masteroppgave om deler av denne undersøkelsen. De fant en sammenheng mellom «entreprenøriell orientering» og positiv økonomisk resultat og vekst i bedriftene. Med entreprenøriell orientering menes at bedriftsleder gir de ansatte ansvar og tillit, er innovative og prøver nye ting, samt at de er villige til å ta en viss økonomisk risiko for å oppnå utvikling.

Anbefalinger

Forskerne på Ås skal analysere tallene videre, men kommer allerede med noen anbefalinger, ifølge Skagestad.

– Entreprenører som våger å tenke nytt, teste ny teknologi, gi de ansatte frihet under ansvar og tar risiko, opplever større vekst og bedre økonomisk resultat enn andre. God samhandling med oppdragsgiver påvirker også økonomien. God samhandling, åpenhet, informasjonsflyt og tillit mellom partene, er lønnsomt i lengden, viser resultatene i denne undersøkelsen, sier hun.

Norske skogsmaskinentreprenører:

  • 40 % personlig foretak, 60 % AS
  • Alle eiere er menn
  • Gjennomsnittsalder på eier er 52 år
  • Gjennomsnitt etableringsår for firma er 1995
  • Gjennomsnitt årlig hogst er 44.000 m3
  • 40 % har produksjonsmål for året
  • 7 hoggere pr. bedrift med snittalder på 4,3 år
  • 7 lassbærere pr. bedrift med snittalder på 4.9 år

Les også: Konkurransedyktig skognæring