Stadig dyrere anleggsdiesel

Statsbudsjettet 2017: MEF fornøyd med satsingen på samferdsel, men kritisk til økt avgift på anleggsdiesel.

– Konkurransen i bransjen er tøff og maskinentreprenørene jobber daglig med å få ned kostnadene. Vi ser at tilbudet av elektriske maskiner øker, men for de tyngste arbeidsoppgavene er det per i dag få andre alternativer enn dieseldrevne maskiner. Slike avgiftsøkninger vil derfor måtte kompenseres ved høyere anleggskostnader, sier administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Trond Johannesen, i en pressemelding.

Trond Johannesen, adm. dir. i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Trond Johannesen, adm. dir. i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

72 % dyrere på fire år

Regjeringen foreslår å heve grunnavgiften og CO2-avgiften på anleggsdiesel (mineralolje) med ca. 25 øre pr. liter – en økning på i underkant av 10 prosent. Avgiftsøkningen anslås til 270 millioner kroner samlet. Før statsbudsjettet varslet regjeringen at det ville komme avgiftsøkninger, men at disse ville bli motsvart av sektorvise skatte- og avgiftsreduksjoner. MEF-sjefen mener anleggsbransjen med dette budsjettet ser lite til reduksjoner i andre avgifter.

Annonse

– Med dette budsjettforslaget vil avgiftene på anleggsdiesel ha steget med 72 prosent i perioden 2013-2017. MEF har tidligere oppfordret myndighetene til å ta i bruk andre tiltak enn kun avgiftsøkninger for å stryke overgangen til mer klimavennlige anleggsmaskiner. I stedet ser vi nå at regjeringen også foreslår å avvikle muligheten til 10 prosent startavskrivning for maskiner og andre driftsmidler. I sum er dette skuffende, uttaler Johannesen.

MEF mener klimaeffekten av avgiftsøkningen vil være begrenset for anleggsbransjen.

Fornuftig prioritering

– Statsbudsjettet legger til rette for at anleggsbransjen kan fortsette det viktige arbeidet med å bygge og utbedre infrastrukturen vår, noe som er avgjørende for konkurranseevnen til norsk næringsliv på sikt. Vi mener det er fornuftig av regjeringen å prioritere vedlikehold, selv om det ikke alltid er disse prosjektene som får mest oppmerksomhet, sier Trond Johannesen.

Regjeringen vil bevilge i overkant av 62, milliarder kroner til samferdsel til neste år. Av dette vil 33 milliarder kroner gå til vei og 25 milliarder kroner til jernbane. Videre får fylkeskommunene 1,4 milliarder kroner opprustning av fylkesveiene.

Budsjettforslaget ligger 4,5 prosent over rammen for Nasjonal transportplan 2014-2017. Dette skyldes at bevilgningene til Jernbaneverket og drift og vedlikehold av vei overoppfylles, mens riksveiinvesteringene ligger om lag fem milliarder kroner under rammenivået.

Les mer om statsbudsjettet:
– Mer vedlikehold, bedre sikkerhet
– Økte bevilgninger til Nye Veier
– Vedlikeholdsetterslepet skal reduseres