– Mer vedlikehold, bedre trafikksikkerhet

Regjeringen foreslår å bevilge 33 milliarder kroner til veiformål over Samferdselsdepartementets budsjett i 2017.

Dette er en økning på omkring 2,3 milliarder kroner eller 7,3 prosent i forhold til saldert budsjett for 2016.

– Vi fortsetter å øke bevilgningene til veiformål. Bedre veier styrker næringslivets konkurransekraft og sikkerheten for trafikanter. Vi har prioritert flere store riksveiprosjekt og sørger samtidig for en fortsatt reduksjon i etterslep av vedlikehold, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Annonse

– Historisk satsing

– I løpet av vår tid i regjeringen har vi sett en historisk satsing på vei som sørger for økt anleggsaktivitet i hele landet. Vi binder landsdelene tettere sammen med kortere reisetid, utvider arbeidsmarkedet for pendlere og gjør det tryggere å ferdes på norske veier, sier samferdselsministeren i pressemeldingen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Her fra E18 mellom Sandefjord og Tønsberg. (Foto: Samferdselsdepartementet).

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (Foto: Samferdselsdepartementet).

Vedlikeholdsetterslepet på riksveinettet reduseres med 1,6 milliarder kroner i 2017. Det er særlig prioriteringen av tunneloppgraderinger som gjør at etterslepet reduseres.

– Vi foreslår å bruke 2,5 milliarder kroner på tunneler, noe som er en økning på 350 millioner kroner fra i fjor og hele 1,9 milliarder kroner siden 2013, sier Solvik-Olsen.

I 2017 planlegges det å utbedre 25 tunneler slik at de oppfyller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.

Også skredsikring prioriteres, og det foreslås 659 millioner kroner til skredsikring av riksveier og 688 millioner kroner som er tilskudd til skredsikring av fylkesveier i 2017.

– Vi sørger for stadig mer miljøvennlig drift av maritim virksomhet og ser at krav til lav- og nullutslipp fører til mer drift med helelektriske ferjer. Vi har også bedt Statens vegvesen starte et utviklingsprosjekt for å vurdere hydrogen-elektriske ferjer i fremtiden, sier Solvik-Olsen.

Det skal innføres betaling med AutoPASS-brikke i riksveiferjedriften. Dette vil lette trafikkavviklingen og gjøre betalingen enklere.

Regjeringen har et mål om å gjøre bompengeinnkreving mer effektiv, og arbeidet med bompengereformen er godt i gang.

– Vi ønsker å redusere bompengebelastningen for bilistene og innfører derfor et årlig tilskudd på 500 millioner kroner for å senke takstene utenfor byene, sier Solvik-Olsen.

Fordeling av bevilgninger til veiformål

Av de foreslåtte bevilgningene på 33 milliarder kroner til veiformål, går om lag 29,9 milliarder kroner til Statens vegvesen og om lag 3,1 milliarder kroner til Nye Veier AS. 21 millioner kroner går til Vegtilsynet, ifølge pressemeldingen.

Midlene til Statens vegvesen skal hovedsakelig benyttes slik:
• 11,5 milliarder kroner til drift og vedlikehold av riksveier, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m.
• 16,1 milliarder kroner til riksveiinvesteringer
• 1,1 milliarder kroner til kjøp av riksveiferjetjenester
• 659 millioner kroner til skredsikring av riksveier
• 688 millioner kroner til skredsikring av fylkesveier
• 170 millioner kroner til «Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene»
• 100 millioner kroner til tilskudd til gang- og sykkelveier på fylkesveier

For Nye Veier AS er det i 2017 foreløpig avtalt utbyggingsaktivitet på følgende prosjekter:
• E18 Tvedestrand – Arendal i Aust-Agder
• E18 Rugtvedt – Dørdal i Telemark
• E6 Kolomoen – Moelv i Hedmark

Drift og vedlikehold av riksveier

Bevilgningen til «Drift og vedlikehold av riksveier, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m.» sammen med midler til fornying, er av en slik størrelse at forfallet på veinettet fortsatt blir redusert.

Regjeringen foreslår:
• 3 170 millioner kroner til drift av riksveier
• 2 770 millioner kroner til vedlikehold av riksveier
• 2 146 millioner kroner til trafikant- og kjøretøyområdet

Investeringer på riksveinettet totalt inkludert skredsikring: 16,1 milliarder kroner

Det er prioritert anleggsstart i 2017 for prosjektet E39 Bjørset-Skei i Sogn og Fjordane som har en kostnadsramme totalt på 846 millioner kroner.

Det er lagt til grunn statlige midler til følgende prosjekter med forbehold om Stortingets tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging:
• E39 Rogfast i Rogaland
• E39 Bjørset-Skei i Rogaland
• E16 Bjørum–Skaret i Akershus og Buskerud
• E6 Tana-Bru (oktober 2016) i Finnmark
• Rv 13 Vik-Vangsnes i Sogn og Fjordane

Det foreslås anleggsstart i 2017 av prosjektet riksvei 13 Vik-Vangsnes i Sogn og Fjordane som har en samlet kostnadsramme på 668 mill. kr.

Følgende prosjekter med kostnad over 100 millioner kroner er ventet åpnet for trafikk i 2017:
• Riksvei 110 Ørebekk–Simo i Østfold
• E18 Riksgrensen–Ørje i Østfold
• Riksvei 4 Lunner grense–Jaren inkl. Lygna sør i Oppland
• E18 Bommestad–Sky i Vestfold
• E39 Hove–Sandved i Rogaland
• Riksvei 509 Sømmevågen i Rogaland
• Riksvei 509 Sømmevågen–Sola skole i Rogaland
• E6 Sørkjosfjellet i Troms
• E105 Elvenes-Hessing i Finnmark
• E6 Storsandnes-Langnesbukt i Finnmark

Det er videre satt av midler til forberedende arbeider i 2017 på OPS-prosjektene riksvei 3/25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet i Hedmark og riksvei 555 Sotrasambandet i Hordaland.

Til tiltak for gående og syklende er det foreslått 477 millioner kroner, herav 100 millioner kroner gjennom regjeringens sysselsettingspakke. Midlene vil i hovedsak benyttes til å etablere sammenhengende sykkelveinett i byer og tettsteder og bygge ut strekninger knyttet til skoleveier.

Satsingen på drift, vedlikehold, fornying og investeringer bidrar positivt til trafikksikkerhet. Til ytterligere satsing på trafikksikkerhetstiltak foreslås det 551 millioner kroner. Midlene vil i hovedsak benyttes til tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene som møteulykker og utforkjøringsulykker. Bygging av midtrekkverk er prioritert.

Det foreslås over 1,9 milliarder kroner til fornyingstiltak i 2017. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til tiltak for å tilfredsstille kravene i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene.

Til utvikling av kollektivløsninger i byområdene foreslår regjeringen i ulike ordninger rundt 1 500 millioner kroner for 2017. Regjeringen foreslår blant annet 200 millioner kroner til bymiljøavtaler over veibudsjettet i 2017. Disse midlene skal benyttes til kollektivtiltak og gang- og sykkelveier langs riksvei i byområder med bymiljøavtale. I tillegg foreslår regjeringen 230 millioner kroner til statlig investeringstilskudd til kollektivtransportprosjekter og 170 millioner kroner i belønningsmidler til Trondheim som innlemmes i Trondheims bymiljøavtale. Samlet utgjør forslagene 600 millioner kroner til bymiljøavtalene i 2017.

Riksveiferjetjenester

Regjeringen foreslår om lag 1,1 milliarder kroner til statlig kjøp av riksveiferjetjenester. Dette er en økning på om lag 157 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2016. Økningen er knyttet til oppstart av ny kontraktsperiode for E39 Mortavika-Arsvågen og E39 Sandvikvåg-Halhjem og andre år av anbudsperioden for de fire sambandene riksvei 13 Lauvik-Oanes, riksvei 13 Hjelmeland-Nesvik i Rogaland, riksvei 5 Mannheller-Fodnes og riksvei 55/riksvei 13 Hella-Vangsnes-Dragsvik i Sogn og Fjordane.

I dag er alle riksveiferjesambandene konkurranseutsatt. Om lag halvparten av riksveiferjesambandene er lyst ut eller skal lyses ut i 2016 og 2017.

Bompengereform

Fylkeskommunene er godt i gang med å etablere de fem regionale bomselskapene som i fremtiden skal stå for bompengeinnkrevingen. Alle fem forventes å være på plass innen utgangen av året.

Nye takst- og rabattstrukturer skal legges til grunn for nye bompengeprosjekter. – Jeg forutsetter at alle nye bompengeprosjekt legges til ett av de fem nye bompengeselskapene. Forslaget om å kutte bompenger med 500 millioner kroner gir en ekstrastimulans for å bidra med dette, sier Solvik-Olsen.

Fylkesveier

Over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det i inntektsrammene til fylkeskommunenes frie inntekter lagt inn 1,4 milliarder kroner, begrunnet i behov for opprustning og fornying av fylkesveier. Dette er en økning på 200 millioner kroner fra 2016, og nesten 900 millioner kroner høyere enn budsjettforslaget for 2014. Videre er det tilsvarende satt av 286 millioner kroner til tunnelsikring. Over budsjettet til Samferdselsdepartementet forslår regjeringen å øremerke 170 millioner kroner til rentekompensasjonsordningen for transporttiltak i fylkene, 688 millioner til skredsikring på fylkesvei og 100 millioner kroner til gang- og sykkelvei.