Krever bedre håndtering av sprengstoff

Justisminister Anders Anundsen ser alvorlig på de mange avvikene på sprengstofflagre. Her er tiltaksplanen han har fått av DSB.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen er godt kjent med funnene i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSBs) tilsynsaksjon.

Les også: DSB vurderer omorganisering av tilsyn

Annonse

Har bedt om tiltaksplan

Slurv og uvitenheten med norske sprengstofflagre har vært tema på de to siste kontaktmøtene statsråden har hatt med DSB, i henholdsvis juni og oktober i fjor.

Statsråden har bedt DSB komme opp med en plan for hvordan funnene skal møtes.

Fagavdelingen i justis- og beredskapsdepartementet har dessuten hatt et møte med Dan Stensvik og Morgan Kvilten, de to inspektørene som gjennomførte tilsynsaksjonen i 2015.

Alvorlig

Statsråden gjør det klinkende klart: Han liker ikke at tilsynsaksjonen har avdekket at 70 prosent av de sivile sprengstofflagrene har alvorlige avvik og feil.

– Dette ser jeg alvorlig på. Derfor har jeg har bedt DSB om en nærmere redegjørelse for hvordan de vil følge opp disse funnene og eksplosivområdet generelt, sier Anders Anundsen til Anleggsmaskinen.

Tiltaksplan fra DSB

I første omgang er han tilfreds med at DSB har rapport at de følge opp saken følges opp videre i 2016 gjennom en konkret tiltaksplan:

  • Strengere krav til håndtering av eksplosiver i ny eksplosivforskrift
  • Tilsyn med eksplosivvirksomheter som faller inn under storulykkesforskriften
  • Fylkesvise tilsynsaksjoner knyttet til bruk og oppbevaring av eksplosiver
  • Eksplosivanlegg legges inn i databasen FAST (oversikt over anlegg med farlig stoff)
  • Strengere oppfølging av virksomhetene som har uhell
  • Innlegg på årlige konferanser der bransjen møtes
  • Tettere samarbeid med Statens vegvesen og andre store byggherrer. Vil sikre at de ivaretar sin påseplikt overfor sprengningsentreprenører som underleverandører.
  • Kommunisere funn fra tilsyn, annen saksbehandling og uhellsoppfølging til bransjen gjennom innlegg i fagtidsskrift mv.

– I tillegg har jeg understreket ovenfor DSB at det er viktig å følge opp med en ny tilsynsaksjon om 2-3 år, sier Anundsen.

– Er DSBs tilsynsvirksomhet på eksplosivområdet tilstrekkelig?

Ikke bare tilsyn

– DSB som fagmyndighet må vurdere risiko og virkemidler som skal benyttes for å sikre at håndtering av eksplosiver skjer uten uhell og at eksplosiver ikke kommer på avveie.

For å få til dette må DSB bruke en rekke virkemidler og ikke bare basere seg på tilsyn, sier han.

Bransjen har også ansvar

Justisministeren mener at den tiltaksplanen som DSB skisserer for 2016 er god, og viser at funnene fra tilsynsaksjonen tas på alvor.

Men han understreker at DSB ikke har ansvaret alene, og retter en pekefinger mot sprengningsbransjen.

– Jeg vil imidlertid også understreke at bransjen selv har et ansvar for å følge regelverket på eksplosivområdet. Det er viktig at bransjen og myndighetene jobber sammen. Målet er å unngå uhell med eksplosiver og unngå at de kommer på avveie, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.