Borevern med radiosignaler

ÅMOT / VINJE: Her klargjøres en Nemek 510 TS senkeborerigg med Qmatecs nyutviklede løsning for ”elektronisk vernebur”.

Løsningen er basert på radiosignaler, og oppfyller etter Qmatecs vurdering de nyeste kravene til vern mot bevegelige deler på boremaskiner.

Vernesystemet Qmatec nå installerer på sine borerigger er levert av Hetronic AS. Det holder rede på hvor personer befinner seg i forhold til maskinen.

Annonse

Radiosignaler

Det skjer ved hjelp av radiokommunikasjon mellom en base på maskinen og sensorer som boreriggoperatør og hjelpemann har på seg.

Når noen av disse kommer nærmere borestrengen enn 1,5 meter reduseres rotasjon på strengen til 30 omdreininger i minuttet, mens matingen reduseres til 15 meter i minuttet.

Sensoren er innebygget i operatørens fjernkontroll. Hjelpemannen må ha på seg en mindre enhet.

Verneløsningen fungerer kun for personer som har systemets sensorer på seg. Dersom noen uten en slik sensor kommer i nærheten av borestrengen vil ikke systemet oppfatte det, og kjøre videre som normalt inntil operatøren stopper.

Uten hindringer

Qmatec har levert én senkeborerigg med fysisk bur, men selskapet har helt siden kravene ble kjent jobbet for en løsning som oppfyller vernekravene uten hindringen et fysisk bur utgjør.

– Kundene er opptatt av det. Det er betydelig skepsis imot mekanisk vern med bur. Vi mener et bur øker risikoen for operatøren mer enn å redusere den. Alt som begrenser operatørens mulighet til å bevege seg rundt riggen øker risikoen, sier daglig leder Egil Jøsendal i Qmatec.

Senkeborerigger brukes til brønn- og fundamentboring. Ofte med så grove rør at man må bruke gravemaskin eller annet tungt utstyr for å håndtere rørene under boring.

– Et fysisk bur vil utgjøre en stor begrensning under slikt arbeid. Et bur vil være til hinder for både HMS og produktivitet.

Sjekket tolkningen

– Har dere gjort noe for å sjekke om dette er en riktig tolkning av kravene i Maskinforskriften og den nye standarden? For eksempel spurt Arbeidstilsynet?

– Nei, vi har ikke sjekket det spesielt med Arbeidstilsynet med andre. Dette er vår tolkning av regelverket. Mating og rotasjon er bare to av mange faremomenter ved en borerigg. Den udiskutabelt beste måten å ivareta sikkerheten for tredjeperson ligger i å sørge for at han ikke oppholder seg i nærheten av riggen. Det er også relativt lett å praktisere, sier Jøsendal.

Qmatec oppgir 25 meter som en sikker sone rundt riggen. Det er angitt på en gul varsellapp på riggen og i instruksjonsboka.

– Hva med sikkerhetstiltakene på selve riggen?

Operatørens sikkerhet

– De må først og fremst ha operatørens og eventuell hjelpemanns sikkerhet for øye. Sikkerhetstiltak som isolert sett kanskje reduserer faren for tredjeperson – men øker risikoen for operatøren – vil etter vårt syn være i strid med Maskindirektivet, sier Jøsendal.

Riggen der verneløsningen ble montert første gang ble i midten av november levert til Brødrene Myhre AS på Jevnaker.

Løsningen skal monteres på alle borerigger Qmatec Drilling AS leverer, bortsett fra på rigger for horisontalboring. Kunder som uttrykkelig ber om levering med mekanisk bur i stedet for den nye elektroniske løsningen vil få det også på andre rigger.

Senkeborerigger

Qmatec Drilling AS leverer senkeborerrigger som også er kjent under det gamle navnet Nemek.

Selskapet holder til i Åmot i Vinje med 29 ansatte. Det er hovedvirksomheten i konsernet Qmatec Group, omsetter rundt 50 millioner i året og leverer 15-20 borerigger i et normalår.

De viktigste konkurrentene er tyske Klem, italienske Comacchio og Welldrill fra Atlas Copco.