Ny Røldalstunnel ut på anbud

Statens vegvesen har lyst ut kontrakt for E134 mellom Røldal og Seljestad.

– Vi er svært glade for å endelig komme i gang med ny Røldalstunnel, og det er en milepæl at kontrakten nå kommer ut i markedet. Dette er et prosjekt mange har ventet lenge på, og som både vil komme privatbilister og tungtransportnæringen til gode. E134 er en av hovedforbindelsene mellom øst og vest, og ny tunnel vil gi tryggere vei og kortere kjøretid, forklarer prosjektleder Frode Lykkebø, i en melding fra Statens vegvesen.

Utlyser totalentreprise

Kontrakten er en totalentreprise som omfatter prosjektering og bygging av ettløpstunnel med tilknytning mellom Seljestad og Røldal. Kontrakten har en verdi på 2,5 milliarder ekskl. mva og omfatter:

Annonse
  • 1,7 km ny vei i dagen på Liamyrane ved Røldal.
  • 1,2 km ny vei i dagen på Seljestad, samt gang- og sykkelvei på ca. 0,7 km.
  • Ny tunnel mellom Liamyrene og Seljestad på om lag 12,4 km.
  • Diverse konstruksjoner i tilknytning til veianlegget.

Kontraheringsprosessen blir gjennomført med prekvalifisering og forhandling, og kontrakten skal etter planen inngås i løpet av våren 2025. Veiåpning skal etter planen skje i 2031.

Forberedende arbeid er i gang

På Seljestad er forberedende arbeid i gang, her skal en mindre bro rives for å legge til rette for en 15,5 meter lang spennarmert betongbro. Broen som skal bygges skal gi tilgang til det som blir Røldalstunnelens riggområde.

Om prosjektet:

Annonse
  • Parsellen E134 Røldal–Seljestad gir en innkorting av kjørelengden på 6,4 km, og redusert reisetid på om lag 18 minutter for tyngre kjøretøy og om lag 12 minutter for personbiler.
  • Den nye tunnelen får trafikken bort fra eldre og trange tunneler, og lange partier med bratt og svingete veitrase der særlig tungtrafikken har store problemer på vinterstid.
  • Ny Røldalstunnel blir ca. 12,4 km, og skal erstatte dagens Røldalstunnel og Seljestadtunnelen og de tunge stigningene i Håradalen.
  • Vest for den nye tunnelen omfatter parsellen ny E134 i dagen og nytt veikryss på Seljestad.
  • Tilsvarende blir det på Liamyrane øst etablert nytt kryss og ny kolonneoppstillingsplass.
  • Prosjektet vil gi samfunnet en god trafikkåre mellom Østlandet og Vestlandet med trygg framkommelighet hele året, i tillegg til at man vil oppnå reduserte tids- og transportkostnader.