Foreslår løyvekrav for varebiler

Regjeringen følger opp handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren og foreslår nå løyvekrav for godstransport med varebiler fra 2,5 til 3,5 tonn.

– Alle som jobber i Norge skal ha trygge arbeidsplasser med gode lønns- og arbeidsvilkår. Målet med forslaget om løyvekrav for varebiler er en ryddig næring og at hverdagen til varebilsjåførene skal bli bedre, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Forslaget, som nylig ble sendt på høring, gjelder for varebiler som brukes i godstransport mot vederlag. Transport med varebiler med tillatt totalvekt under 3,5 tonn har i liten grad vært regulert, men i 2022 innførte Norge løyvekrav for internasjonal godstransport med varebiler fra 2,5 til 3,5 tonn, i tråd med EUs mobilitetspakke.

Annonse

Nå foreslår Samferdselsdepartementet å innføre tilsvarende regler for nasjonal godstransport med slike varebiler.

To alternativer på høring

– Det har tidligere manglet et regelverk for å møte utfordringene med useriøse aktører, høyt arbeidspress og lange arbeidsdager for varebilsjåfører i Norge. Det vil vi gjøre noe med nå, sier Nygård.

Hovedforslaget som er sendt på høring innebærer å senke vektgrensen for når løyveplikt for nasjonal godstransport inntrer, og stille krav om godstransportløyve (felleskapsløyve) for de berørte virksomhetene.

Alternativt foreslås det å innføre «varebilløyve», en egen nasjonal løyvetype.

Et slikt nasjonalt «varebilløyve» vil ikke være omfattet av EU-kravene og man står da noe friere når det gjelder innholdet i kravene. Statens vegvesen mener likevel at det er fornuftig at flere av EU-kravene også gjøres gjeldende for det nasjonale løyvet.

Det er ikke veldig store forskjeller mellom de to alternativene, men det nasjonale løyvet krever noe mindre fagkompetanse.

– Forslaget om løyvekrav også for varebiltransport skal bidra til å fremme seriøsitet i transportbransjen, gi likere konkurransevilkår og sørge for at også de som jobber i denne delen av transportsektoren har arbeidsvilkår i tråd med norske standarder og verdier, sier Nygård.

Høring om innføring av løyveplikt for nasjonal godstransport med varebil

Høringsfristen for forslagene er 1. september.

Vil kunne tre i kraft 1. januar 2026

Det er estimert at det finnes 23 000 varebiler som brukes i nasjonal godstransport i Norge, og hvor transportøren da må tilfredsstille de nye løyvekravene. Siden denne næringen er uregulert i dag, foreslår Statens vegvesen at kravene skal tre i kraft ett år etter at et slikt løyvekrav vedtas, det vil si innen 1. januar 2026.

Det er varebiler som brukes i godstransport mot vederlag som er omfattet. Håndverkere og lignende som driver egentransport av for eksempel utstyr til eget bruk, vil ikke få krav om løyve.