Droneinspeksjon gir økt sikkerhet og besparelser

Digital inspeksjon av bergskjæringer er et pilotprosjekt for å finne ut hvordan Veivesenet kan effektivisere inspeksjon av bergskjæringer. Små droner som kun veier 249 gram brukes til å kartlegge bergskjæringenes stabilitet.

– Vanligvis utføres fysiske inspeksjoner av geologer langs og i veibanen samtidig som trafikken dirigeres. Stabiliteten til berget og risiko ved skred kartlegges, forklarer geolog Halgeir Dahle fra Statens vegvesen, i en pressemelding.

Sparer tid og penger

– Vi tester nå bruk av droner som veier like lite som en potetgullpose, og flyr ti meter over veibanen mens trafikken går under. Erfaringene våre hittil er svært gode! Vi inspiserer og henter data for å dokumentere tilstanden til bergskjæringene. Samtidig er dronene såpass små at de ikke sjenerer trafikantene, sier han.

Annonse

– Ved fysiske inspeksjoner må Veivesenet i enkelte tilfeller omdirigere trafikken, noe som er tid- og kostnadskrevende for både Veivesenet og for trafikantene. Bruk av droner gjør at bergskjæringene inspiseres mens trafikken går som normalt. Dermed sparer både vi og trafikantene tid og penger, poengterer Dahle.

Pilotprosjektet ble utløst av behovet for en mer effektiv inspeksjon av bergskjæringene langs høytrafikkerte veier ved Oslo, som E6 og E18.

Redusert fare

– Bergskjæringer høyere enn ti meter langs strekningen får krav til hovedinspeksjon. Tradisjonell fysisk inspeksjon er krevende fordi det er svært mye trafikk på veien. Slike inspeksjoner langs høytrafikkerte veier må utføres som nattarbeid. Nattarbeid og trafikkomlegginger er kostbart og krevende, sier byggeleder Mohamed Mazumder.

Et viktig poeng skal være at mange høye bergskjæringer krever at geologer må benytte høye lifter og kraner for å få oversikt. Bruk av droner krever ingen bruk av slikt utstyr. Dronene bidrar dermed til redusert fare for fallulykker.

– Det at vi slipper å sette opp bevegelige sperringer på veien betyr at trafikken kan flyte som normalt, og dermed reduseres også risikoen for påkjørsler eller andre ulykker som følge av det. I sum er dette et godt HMS-tiltak for både våre geologer og for trafikantene, sier han.

Millionbesparelse

Mazumder forklarer at dersom Veivesenet planlegger inspeksjon av en ca. 200 meter lang bergskjæring, vil digital inspeksjon koste mellom 5000 og 10 000 kr i timebruk. En fysisk inspeksjon vil derimot koste ca. 30 000 kr pr skjæring.  Digital inspeksjon koster altså en fjerdedel av en fysisk inspeksjon.

– For digital inspeksjon av 100 bergskjæringer blir innsparingen for Veivesenet på minst to millioner kroner, penger som kan brukes til økt vedlikehold av veinettet. Dessuten reduseres risikoen for personskader siden vi slipper å ha personer eller kjøretøy knyttet til aktiviteten langs veien, påpeker han.

Presise data og økt sikkerhet

En bergskjæring er et menneskeskapt inngrep i fjellgrunn lang veien. Veivesenets håndbøker legger føringer for hvordan bergskjæringer skal bygges, inspiseres og vedlikeholdes. Grundige risiko- og sikkerhetsanalyser skal ligge til grunn for arbeidet som er godkjent av Luftfartstilsynet.

– Ved droneinspeksjon er vi vanligvis to personer, den ene konsentrerer seg om å fly dronen og ta bilder, mens den andre følger med på at dronen flyr der den skal. Det er viktig at dronepiloten har god trening i å fly drone, slik at den flyr i riktig høyde, samtidig som vi får hentet inn dataene vi trenger. De lette dronene medfører liten risiko dersom de skulle «styrte», og bruk over høytrafikkert vei er godkjent av Veivesenets droneledelse. Dronene er billige i innkjøp og gir gode nok bilder til at vi kan lage digitale 3D-modeller av skjæringene, sier Dahle.

3D-modeller

Dahle forteller at de benytter teknikken fotogrammetri til å lage 3D-modeller av bergskjæringene. 3D-modellene gir geologene en god visuell fremstilling av bergskjæringene. Resultatene dokumenteres i en egenutviklet kartapplikasjon (dashboard) hvor alle i prosjektet kan se tilstand og 3D-modeller av bergskjæringene. Slik kan vedlikeholdet prioriteres der behovet for bergsikring er størst.

– Erfaringene våre er at dataene innhentet av dronene er presise og pålitelige, og derfor kan vi si at dronene bidrar til økt sikkerhet, sier han.

– Digital hovedinspeksjon av bergskjæringer viser så gode resultater at dette kommer til å bli benyttet der fysisk inspeksjon i dagslys ikke lar seg gjennomføre på grunn av høy trafikk, avslutter Dahle.

Se eksempel på dronefoto av bergskjæring ved Mortensrud fra prosjektet E6 Oslo-Kolbotn  (For å bevege deg rundt i modellen kan du holde inne høyre mustast og panorere for å rotere modellen. Zoom ved å rulle med hjulet på musa.)