Elveløp tilbakeført etter 80 år

Et omfattende restaureringsprosjekt i regi av Statsforvalteren i Trøndelag og NVE, har gjort det mulig å bringe Slindelva tilbake til sitt naturlige løp etter mer enn 80 år.

Tidlig på 1940-tallet ble elveløpet flyttet som et sikkerhetstiltak for å hindre skred på grunn av reguleringen av Selbusjøen. Elva var tydelig påvirket av det menneskelige inngrepet, og det skal derfor vært viktig å gjøre restaureringsarbeider for å kunne gjenopprette det naturlige vassdragsmiljøet.

– Dette restaureringsprosjektet markerer ikke bare en milepæl for Slindelva, men også for bevaring av norsk natur og biologisk mangfold, sier Terje Thuseth, regionsjef i NVE, i en melding på nve.no.

Annonse

Statsforvalteren i Trøndelag har vært byggherre for prosjektet, mens NVE har prosjektert og utført arbeidene. NVEs kompetanse innenfor restaureringsarbeider i vassdrag skal ha vært betydelig for prosjektet.

F.v.: Terje Thuseth, NVE, Ola G. Guldseth, Statsforvalter Frank Jensen og Carina Ulsund fra Statsforvalteren i Trøndelag. Ola Guldseth husker hvordan de stengte det gamle elveløpet i 1941-42. (Foto: NVE/Magne Fjeldheim Foto: NVE/Magne Fjeldheim)

F.v.: Terje Thuseth, NVE, Ola G. Guldseth, Statsforvalter Frank Jensen og Carina Ulsund fra Statsforvalteren i Trøndelag. Ola Guldseth husker hvordan de stengte det gamle elveløpet i 1941-42. (Foto: NVE/Magne Fjeldheim Foto: NVE/Magne Fjeldheim)

Gjenoppretter truet naturtype

I tillegg til å føre elva tilbake til sitt naturlige løp, har prosjektet hatt fokus på å gjenopprette en truet naturtype kalt meander eller meandrerende elveparti. Det står i dag oppført på rødlisten for naturtyper i Norge. Meander kjennetegnes ved sin buktende form, hvor elva rolig flyter gjennom løsmasser og skaper et variert habitat for planter og dyr.

Restaureringen av Slindelva skal også ha en positiv innvirkning på Fitjan fuglefredningsområde, som er et viktig hekkeområde for en rekke vannfugler, ifølge NVE. Her finnes arter som horndykker, vipe, gråhegre, rødstilk, storspove, stokkand, kvinand og fossekall.

Annonse

Området vil bli et fint oppvekstområde for ørret, og nærhet til fuglefredningsområdet skal bidra til rikere og økt biologisk mangfold.

Elva har fått tilbake sitt opprinnelige elveløp. (Foto: NVE/Magne Fjeldheim)

Elva har fått tilbake sitt opprinnelige elveløp. (Foto: NVE/Magne Fjeldheim)

Markerte ferdigstillelse

Åpningen av det opprinnelige elveløpet ble markert ved Slindelva onsdag 15. mai. Det var ikke mange tak med gravemaskinen som skulle til før vannet igjen kunne renne fritt der det ikke har vært elv på 82 år.

– Vi er stolte over å ha vært en del av dette prosjektet og er veldig fornøyd med samarbeidet vi har hatt med Statsforvalteren i Trøndelag og de lokale aktørene. Vi ser frem til å følge med på hvordan naturområdet vil utvikle seg i årene som kommer, sa Terje Thuseth under markeringen.

Gjennom NVEs tilskuddsordning for miljøtiltak, bidrar NVE hvert år til at det gjennomføres ulike restaureringsprosjekter i vassdragene rundt omkring i Norge. Dette skal være viktig for oppfyllelse av Naturavtalen og målene for FNs Restaureringstiår.