Fikk E39-kontrakt til over en halv milliard kroner

Bertelsen & Garpestad skal bygge ny E39 mellom Stormyra og Staurset i Heim kommune, Trøndelag. Kontraktssummen er 560 millioner kroner. (eks. mva.).

Statens vegvesen bygger i perioden 2020-2026 tre nye parseller på E39 mellom Betna
og Stormyra i Heim kommune, Trøndelag fylke. Når dette prosjektet er fullført, vil det bli
en sammenhengende god europaveistandard på hele denne strekningen av E39.

Kontraktens omfang

Delstrekning 3, Stormyra-Staurset, som dette kontraktsarbeidet består av, skal
gjennomføres i perioden april 2024-september 2026. Dette ifølge en pressemelding fra Bertelsen & Garpestad.

Annonse

Kontraktsarbeidet omfatter i hovedsak bygging av ca. 10,6 km ny to-felts E39 mellom
Stormyra og Staurset. Det skal bygges et nytt kanalisert veikryss mot fylkesvei 680 i retning Kyrksæterøra og Aure, et T-kryss på Barhals og tilhørende avkjørsler, sideveier og landbruksveier. Prosjektert hastighet er 80/90 km/t.

Store deler av strekningen går langs eksisterende vei, med delvis sidebratt terreng.
Ifølge meldingen stiller arbeidene krav til god logistikk og erfaring i håndtering og flytting av store massevolum.

Det er klart det ble feiret med kake! (Foto B&G)

Det er klart det ble feiret med kake! (Foto B&G)

Trafikkvolum

Ifølge tall fra 2022 er trafikken på veistrekningen mellom Søo bro og dagens kryss mot fv. 680 er ca. 2250 kjøretøy per døgn (18 prosent tungtrafikkandel). Fra dagens kryss E39/fv. 680 og til Staurset er trafikkmengden ca. 1400 kjøretøy per døgn (også her 18 prosent tungtrafikkandel).

Trafikkstrømmene gjennom døgnet og uken er preget av periodevis køkjøring i retning Trondheim, dette som følge av fergestrekningen Kanestraum-Halsa. Det stilles
strenge krav til ivaretakelse av trafikkavviklingen på eksisterende E39 i byggetiden.

Betongkonstruksjoner

I kontrakten inngår også syv betongkonstruksjoner: Undergang Kårøydalsvegen, bro over Fjelna, driftsundergang ved Ørstadbekken, Skardbekkbroa, kulvert Barhalsbekken, kulvert
Haukvikaelva for E39 og kulvert i Grønsetelva, samt to mindre driftsbroer opp- og nedstrøms kulvert i Grønsetelva.

Veienes drenssystemer og tilhørende følgetiltak inngår også i kontrakten. Det skal etableres strekninger med gatelys ved større avkjørsler og busstopp.
Rekkverk på betongkonstruksjoner og veier for øvrig inngår i entreprenørens kontrakt.
Alt rekkverk skal være etablert på de respektive strekningene før trafikk settes på ny vei.