Oslofjordforbindelsen: Planlagt byggestart i 2025

E134 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 er omtalt og prioritert i statsbudsjettet for 2024. Det er planlagt oppstart på anskaffelsesprosessen våren 2024.

Anleggsarbeider planlegges startet opp i 2025 og ventes åpnet for trafikk i 2032. Prosjektet er foreslått delvis bompengefinansiert.

Oppstart av prosjektet forutsetter Stortingets tilslutning til opplegg for delvis bompengefinansiering og kostnadsramme. Samferdselsdepartementet har varslet at de vil komme tilbake til Stortinget om dette, skriver Statens vegvesen på nettsiden vegvesen.no.

Annonse

E134 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 omfatter bygging av ett nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen parallelt med det eksisterende, med tverrforbindelser mellom.

Firefeltsvei

Prosjektet er totalt 14 km hvorav tunnelen under Oslofjorden er 7,5 km. I tillegg omfatter prosjektet også utvidelse fra to- til firefeltsvei mellom Måna og Vassum, med nye løp i Frogn- og Vassumtunnelene, samt oppgradering av de eksisterende tunnelene på strekningen.

Strekningen er del av en ytre ring rundt Oslo og tverrforbindelse mellom E6 og E18 med videre tilknytning til E134 mot Vestlandet.

Prosjektet vil bedre fremkommeligheten for trafikantene med en mer forutsigbar, trafikksikker og trygg kryssing av Oslofjorden i eksisterende trasé for E134.