Sentral godkjenning: Overgangsordningen videreføres, igjen!

Tidligere i dag, torsdag 15. juni, hadde kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik møte med Maskinentreprenørenes Forbund og andre aktører i bransjen. Der informerte han om at det settes ned et utvalg som skal utrede forenklinger i kvalifikasjonskravene, og frem til utredningen er ferdig gjelder nåværende overgangsordning.

Byggereglene har stor betydning både for bygg- og anleggsnæringen, men byggereglene har også fått kritikk for å være for omfattende og komplekse, og for å ha uklar effekt.

Kommunal- og distriktsdepartementet har over tid mottatt mange innspill fra aktører i næringen, og i vår inviterte kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik næringen til drøftingsmøte.

Annonse

Under dagens møte kom det frem at nå skal regjeringen følge opp, og peke ut retningen for det videre arbeidet.

–Det er viktig å sikre forutsigbare og gode rammevilkår for næringen. Regjeringen tar derfor nå til orde for en stegvis tilnærming i arbeidet med regelendringer. Det vil gi både styresmaktene og byggenæringen tid til å høste erfaringer før vi tar stilling til ytterligere tiltak, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Les også: Julegave til anleggsentreprenører: Overgangsordningen for sentral godkjenning forlenges

Forenklinger i kvalifikasjonskravene

Flere rapporter og utredninger har kommet med forslag til endringer i byggereglene. Blant annet foreslo Byggkvalitetsutvalget en større omlegging av reglene for byggesaksprosessen.

Regjeringen skal nå sette i gang arbeid med utredninger av forbedringer i reglene for tilsyn og kontroll i byggesaker, samt utredning av forenklinger i kvalifikasjonskrava innenfor dagens system.

–Trass i et omfattende regelverk så klarer man i mange tilfeller i dag ikke å sikre god byggekvalitet. Derfor setter vi nå i gang arbeidet med utredning av forenklinger i kvalifikasjonskravene, samtidig som vi utreder forbedringer i reglene for tilsyn og kontroll, sier Gjelsvik.

Les også: Viktig milepæl for ny sentral godkjenning

Høring i 2025

Direktoratet for byggekvalitet vil få i oppdrag å gjennomføre dette arbeidet, med føringer om at det skal skje i nær dialog med næringen. Oppdragene vil kunne innebære både lov- og forskriftsendringer.

Oppstart vil være til høsten, og målsetningen er at forslag til endringer kan sendes på høring i 2025.

–Å få på plass et bedre system for kontroll og tilsyn er viktig for både forbrukere, ansatte og seriøse aktører i bransjen, og avgjørende for at useriøse aktører skal oppleve at det er en reell risiko for å bli oppdaget og stilt til ansvar, sier Gjelsvik.

Les også: Endringer i Sentral Godkjenning ut på høring

Lett å misbruke

Det skal ha vært ulike syn på omfang og innretning på kvalifikasjonskrav i bygningsregelverket, og den frivillige ordningen Sentral godkjenning for ansvarsrett.

Byggkvalitetsutvalget skal ha foreslått å fjerne dagens kvalifikasjonskrav, og erstatte de med lovregulerte yrke innenfor brannsikkerhet, konstruksjonssikkerhet og geoteknikk. Samtidig foreslo de å avvikle Sentral godkjenningsordning, og pekte blant annet på at ordningen lett kan misbrukes.

-Regjeringen er opptatt av å gjøre nøye vurderinger av hvilke kvalifikasjonskrav som skal gjelde fremover og av ordningen med Sentral godkjenning. Det er ikke aktuelt å skulle avvikle ordningen med Sentral godkjenning, inkludert overgangsordningen, før en har tatt stilling til hvilke kvalifikasjonskrav som skal gjelde i framtiden, sier Gjelsvik.

Les også: Overgangsordning for sentral godkjenning forlenges igjen