Første gjennomslag i Sandbekken

Eco Drilling AS er i gang med sitt største oppdrag i styrt boring. Totalt nær 3000 meter ledning helt opp til 710 mm skal trekkes gjennom utfordrende grunnforhold med kvikkleire i Lørenskog.

– Dette er det største prosjektet vi har hatt i selskapet, målt i lengde og dimensjoner. Styrt boring og trekking av 710 mm ledning i sånne grunnforhold er krevende. Det er en interessant faglig utfordring, sier prosjektleder Rune Rørvik i Eco Drilling AS i en melding fra selskapet.

En tidlig onsdag ettermiddag i midten av juni var det gjennomslag for den første pilotboringen på den store jobben, og morgenen etter kunne Toni Einstulen og Carsten Nielsson sette i gang med inntrekking av de første 380 meterne med 160 mm PE-ledning.

Annonse

Boreoppdraget på VA-entreprisen Sandbekken-Sørlihavna utføres av NoDig-entreprenøren Eco Drilling AS.

BORER: Toni Einstulen kjører borerigg på prosjektet. Den første pilotboringen ble gjennomført med en mindre, dieseldrevet borerigg. (Foto: Jørn Søderholm, Praktisk Talt AS)

BORER: Toni Einstulen kjører borerigg på prosjektet. Den første pilotboringen ble gjennomført med en mindre, dieseldrevet borerigg. (Foto: Jørn Søderholm, Praktisk Talt AS)

Vannledning for Nedre Romerike Vannverk

Nedre Romerike Vann- og Avløpsselskap IKS (NRVA) skal forbedre levering av drikkevann i Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm, Nittedal og Gjerdrum. Der er det behov for fornying av forsyningsnettet på enkelte strekninger. En eksisterende 500 mm vannledning skal fases ut og ny hovedvannledning på strekningen Sandbekken-Sørlihavna skal etableres.

Det skal utføres styrt boring til NRVAs hovedvannledning og kommunale ledninger for Lørenskog kommune. Her skal det gjøres en serie boringer til 160, 280 og 710 mm vannledninger, i lengder på 380 og 560 meter. Kombinasjonen 710 mm i 560 meters lengde er en av de største utfordringene på oppdraget.

KLAR: PD-80-en er klar til aksjon når det skal bores og trekkes dimensjoner helt opptil 710 mm, i 560 meters lengde. (Foto: Jørn Søderholm, Praktisk Talt AS)

KLAR: PD-80-en er klar til aksjon når det skal bores og trekkes dimensjoner helt opptil 710 mm, i 560 meters lengde. (Foto: Jørn Søderholm, Praktisk Talt AS)

Styrt boring i kvikkleire

– Det er en type utfordringer vår PD 80 borerigg er midt i blinken for. Den er en av få maskiner i Norge med trekkraft på 80 tonn, sier Rørvik. 

Grunnforholdene gir også boremannskapene og utstyret noe å bryne seg på.

– Traseen ligger i et område med en kjent kvikkleiresone. Løsmassene består i hovedsak av et lag tørrskorpeleire, over tykt lag av middels fast leire. Det er påvist kvikkleire og sprøbruddmateriale i flere punkter langs traseen, skriver konsulentselskapet Sweco i en kvikkleireutredning for prosjektet.

SANDBEKKEN: På Sandbekken - Sørlihavna skal det bores og trekkes totalt nærmere 3000 meter vannledning. Her skal det blant annet krysses under Sandbekken og Gamleveien. (Foto: Jørn Søderholm, Praktisk Talt AS)

SANDBEKKEN: På Sandbekken – Sørlihavna skal det bores og trekkes totalt nærmere 3000 meter vannledning. Her skal det blant annet krysses under Sandbekken og Gamleveien. (Foto: Jørn Søderholm, Praktisk Talt AS)

Elektrisk drift med generator

Eco Drilling AS sin PD 80 borerigg har ikke bare kraften som trengs. Den er også elektrisk, med en 250 kW elektromotor som driver hydraulikken i maskinen. Boring og trekking kan gjøres utslippsfritt – så lenge det er tilgang på tilstrekkelig strøm.

Bare noen få meter fra riggplassen til boreriggen står en trafostasjon. I en tidlig fase av prosjektet framsto det aktuelt å hente strøm direkte derfra til boreriggen, men den viste seg senere å ikke ha tilstrekkelig kapasitet. Andre elektriske alternativer var ikke tilgjengelige innenfor de tidsmessige og økonomiske rammene i oppdraget. Derfor drives riggen av strøm fra en 550 Kilovoltampere (kVA) dieseldrevet generator, selv om trafoen med nettstrøm står like ved siden av.

NoDig-entreprenøren sender nå en utfordring bredt ut i hele verdikjeden i bransjen: Ta i et krafttak for å gjøre elektrisk drift bedre tilgjengelig, på et større spekter av prosjekter og med tilrettelegging og løsninger som gjør det mer naturlig å jobbe elektrisk. Også på operasjoner utført av spesialentreprenører over et kort tidsrom.

LEDELSE: Prosjektleder Rune Rørvik t.v. i Eco Drilling AS. Her sammen med daglig leder Roger Trøsviken. (Foto: Roger Hjelmseth, Landsbyen Næringshage AS)

LEDELSE: Prosjektleder Rune Rørvik t.v. i Eco Drilling AS. Her sammen med daglig leder Roger Trøsviken. (Foto: Roger Hjelmseth, Landsbyen Næringshage AS)

Må legges bedre til rette

– Dette er en god illustrasjon på utfordringene i å introdusere elektrisk drevne tunge anleggsmaskiner på prosjekter i Norge. Vi kan drive helelektrisk. For oss er det viktig å være i forkant av utviklingen mot det grønne skiftet på NoDig-området. Det gir oss viktig læring i hvert eneste prosjekt, sier Rune Rørvik.

Eco Drilling tar sin del av utfordringen. Rørvik mener det er viktig at flere ledd i verdikjeden trår til og bidrar til å legge til rette.

– Se hva som har skjedd på elbil-siden. Stor tilgjengelighet på ladere gjør at flere velger elektrisk bil. Det gir en selvforsterkende effekt. Det samme vil gjelde på anlegg. Når elektrisk energi er mer tilgjengelig vil elektrisk drift være rasjonelt og naturlig på flere typer prosjekter, sier Rune Rørvik.

I styrt boring kreves den største effekten når den nye ledningen skal trekkes inn.

Boringen på Sandbekken-Sørlihavna skal etter planen være fullført i slutten av august.