MEF positive til revidert budsjett

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er relativt godt fornøyd med det reviderte nasjonalbudsjettet for 2023, som ble lagt fram i dag. Det bevilges blant annet mer penger til veibygging og veivedlikehold.

– Stor lettelse

Behovet for veivedlikehold er stort og anslag tyder på at det vil koste opp mot 100 milliarder å ta igjen etterslepet. MEF har tidligere varslet at mange entreprenører er klare for å ta på seg den jobben for samfunnet. En fersk medlemsundersøkelse viser at MEF-entreprenørene har lave forventninger til markedet, de har høy kapasitet til å ta på seg nye jobber og de har lave forventninger til lønnsomhet og omsetning.

–  Vårt budskap til finansministeren før budsjettet var enkelt. Vi forventer at Vedum følger opp det han lovet på Politisk kvarter allerede i februar, nemlig prisregulering av alle bevilgninger til vei og vedlikehold. Det innfrir han nå, om inflasjonen holder seg på anslagene. Det er en stor lettelse for mange entreprenører, sier administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb.

Annonse

Bedre veivedlikehold

Regjeringen foreslår å øke veivedlikeholdet med 1,2 milliarder kroner.

– Norge er et langstrakt land og veiene binder folket sammen og får varer ut i markedet. Jeg er glad for at regjeringen følger opp MEFs krav om å øke vedlikeholdet av veiene våre. Våre entreprenører har mye ledig kapasitet og jeg vet at mange entreprenører sitter klare med kalkulatorene for å regne på nye jobber. Det kommer godt med i krevende tider, sier Brodtkorb.

Mer til veibygging

Regjeringen foreslår samlet sett 481 millioner mer til veibygging. Det bevilges 351 millioner kroner mer til veibygging hos Statens vegvesen. I tillegg får Nye Veier 130 millioner.

– Jeg er glad for at regjeringen har fulgt opp våre tydelige krav om å holde aktiviteten oppe i krevende tider. Det er tøffe prioriteringer regjeringen må gjøre, og derfor er det gledelig at de finner rom for å dekke kostnadsveksten for veibygging og holder aktiviteten oppe. sier MEF-sjefen.

Bedre kommuneøkonomi

Samlet sett økes rammene til kommunene og fylkeskommunene. Ut over pris- og kostnadsvekst foreslår regjeringen at kommunesektoren samlet 600 mill. kr.

– Vår klare forventning til landets ordførere er at de må få ut planlagte jobber i markedet. Nå får de noe bedre handlingsrom i kommune-økonomien. Entreprenører i hele Norge melder om mye ledig kapasitet til å ta på seg nye jobber i den kommende tiden, slår Brodtkorb fast.

Lavere skatt for arbeidsfolk på brakke

I 2022 var satsen for pendleropphold på brakke, pensjonat og på hybel uten kokemulighet 177 kroner per døgn. Regjeringen foreslår nå å øke denne satsen til 250 kroner. Pendlere som får dekket kost av arbeidsgiver utover satsen på 177 kroner, vil da få lavere skatt. En pendler som bor på brakke i 50 døgn og har lønn i trinn 2 i trinnskatten, vil få inntil 1 250 kroner lavere skatt i året. Dersom pendleren i eksempelet i stedet krever fradrag for utgifter til kost, vil skattebesparelsen være 800 kroner i året.

– MEF har vært tydelige på at det er urimelig at arbeidsfolkene til entreprenørene våre har for lave fradrag for den reelle kostnaden mat for pendlere har. Regjeringen følger opp vårt signal, og det er en hyggelig liten hilsen i form av litt skattelette for anleggsarbeidere som pendler til brakke, avslutter Brodtkorb.