Regjeringspartiene snur: Opplæringskontorene reddet 

Regjeringspartiene snur i forslaget om ny opplæringslov. Slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakten. MEF-sjefen jubler.

Like før påske la regjeringen frem forslag til ny opplæringslov. I dette forslaget ville ikke lenger opplæringskontorene være part i lærekontrakten, og de ville heller ikke lenger motta lærlingtilskuddet fra fylkeskommunen. Dette ville fått mange uønskede konsekvenser, ifølge Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Ikke minst ville det kunne ramme de svakeste, eller minst ressurssterke, lærlingene, som trenger mest oppfølging underveis.

Nå har altså regjeringspartiene snudd, etter massivt trykk fra berørte parter og bransjeorganisasjoner, som blant annet MEF. I en pressemelding fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe tirsdag 25. april går det nemlig frem at Arbeiderpartiet og Senterpartiet slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakt. De skal imidlertid ikke lenger være regulert i loven som en lærebedrift, men som et samarbeidsorgan for lærebedrifter.

Annonse

Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF, er strålende fornøyd med dagens gladnyhet.

– Dette er en stor politisk seier for MEF, som kommer alle landets lærlinger til gode. Lærlingene står sterkere med en av våre opplæringskonsulenter som part i lærekontrakten, sier Brodtkorb.

– Jeg er glad for at det ligger an til at vi også i fremtiden vil kunne forvalte opplæringstilskuddet på en slik måte at ikke ressurskrevende lærlinger vil komme med et løpende taksameter etter seg, fortsetter hun.

Les også: Høyre vil at opplæringskontorene fortsatt skal være part i opplæringskontrakter

Har lyttet til innspillene

Det opprinnelige forslaget har skapt debatt i media og flere har kommet med innspill om at det bør komme klart fram at opplæringskontorene kan være en del av lærekontrakten. Derfor feier nå AP/Sp tvilen av banen med å slå fast at dette vil bli en del av loven.

– Det er bred enighet om at loven må ryddes opp i. Både NHO og LO har ønsket seg en opprydning i loven rundt opplæringskontorene. Blant annet fordi dagens modell kan medføre fare for at ikke lærlingtilskuddet i tilstrekkelig grad kommer de som har læretid i bedrift til gode, og fordi dagens plikter og regler for lærebedrifter ikke passer opplæringskontorene, sier utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Elise Waagen, i pressemeldingen.

– Vi er opptatt av at fokuset framover skal handle om hvordan vi kan styrke fag- og yrkesopplæringa i Norge og hvordan opplæringskontorene kan bidra på en god måte til det, slår Waagen fast.

– Opplæringskontora er vesentlige i formidling av lærlinger, og nå blir det mulig med et bredt flertall for å beholde lovfestinga av opplæringskontor, og vi har lyttet til innspillene, påpeker Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand.

Utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Elise Waagen (t.v.) og Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand.

Viser at trepartssamarbeidet fungerer

NHO og LO er også glade for at man gjennom den nye opplæringsloven nå får en tydelig rolleavklaring mellom fylkeskommunen, lærebedrifter og opplæringskontorer:

– Samtidig trygger vi opplæringskontorene som fortsatt part i lærekontrakten. Vi er også fornøyd med den gode dialogen med både Stortinget, Kunnskapsdepartementet og LO i prosessen, sier Rebekka Borsch i NHO, Avdelingsdirektør Kompetanse og innovasjon.

– Opplæringsloven som kunnskapsministeren la fram før påske svarte godt på behovet for å gjøre loven tydeligere på oppgaver og ansvar mellom fylkeskommunen, opplæringskontorer og lærebedrifter, som er viktig for at alle lærlinger skal få best mulig opplæring, sier LO-sekretær Trude Tinnlund. Hun legger til:

– Vi synes løsningen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet med å slå fast allerede i loven at opplæringskontorer kan være part i lærekontrakten uten å være lærebedrift er god. Dette viser hvor godt trepartssamarbeidet med LO, NHO og regjeringen fungerer.

Tatt bekymringene på alvor

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) er også tilfreds med utviklingen i saken og løsningen som nå foreligger.

– Dette viser at trepartsamarbeidet er velfungerende og at regjeringspartiene har tatt partene i arbeidslivets bekymringer på alvor og det er vi glade for sier nestleder Brede Edvardsen i NAF.

– De fortjener en real takk og vi skal bidra til at vi sammen løfter yrkesfagene videre som en viktig ressurs i norsk arbeidsliv. Vi har plass til mange flere fagarbeidere i tiden som kommer og satsingen på opplæringskontorene vil bidra positivt til dette.

Ros fra MEF

– Jeg vil berømme regjeringspartiene på Stortinget for å ha lyttet til MEFs store bekymring rundt forslagene og nå snur. Det står stor respekt av å legge forslag fra egen regjering til side, avslutter MEF-sjef Julie Brodtkorb.