Anleggsbransjen kan gjøre skipsfarten grønnere

Statens vegvesen og Grønt Skipsfartsprogram har utarbeidet et veikart som viser at ved å overføre mer gods fra vei til sjø, og samtidig stille krav om grønnere sjøtransport, kan utslippene fra asfalt reduseres ytterligere.

Løsninger for klimakutt i bygg- og anleggsnæringen finns ikke bare på land. Det skal veikartet som Statens vegvesen og Grønt Skipsfartsprogram overrakte Klima- og miljødepartementet nylig vise.

Det offentlige står for rundt 40 prosent av omsetningen innen bygg og anlegg, og kan bruke sin innkjøpsmakt til å få fart i den grønne omstillingen til sjøs, ifølge en melding fra Statens vegvesen.

Annonse

Offentlig innkjøpsmakt

Statens vegvesen og fylkeskommunene har allerede demonstrert hvordan krav til null- og lavutslipp gjør ferjetrafikken grønn. Norges første batteriferje «Ampere» kom i 2015, og i dag har Norge mer enn 70 batteriferjer i trafikk.

250 av alle norskopererte skip med batterier er i drift eller under bygging – av totalt 750 i hele verden. Det skal ha ført til at norsk leverandørindustri har tatt en ledende posisjon globalt.

– Etterspørsel etter grønn transport fra store, offentlige byggherrer kan skape en nullutslippsrevolusjon for fraktefartøyene langs kysten, lik den vi har sett på ferjesida. Ved at det offentlige etterspør null- og lavutslippsløsninger, får vi ned utslippene, vi får flåtefornyelse av lasteskip, grønn verdiskaping, arbeidsplasser og maritim eksport, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Annonse

Norge er verdensledende på grønn asfalt.

Utslippskutt innen asfalt

Statens vegvesens arbeid med asfaltkontrakter skal vise hvordan revolusjonen innen bygg- og anleggsnæringa kan skje i praksis, ved at CO2-utslipp vektlegges i tillegg til pris.

Entreprenørene må dokumentere sine CO2-utslipp, og tilbyderne får påslag på tilbudssummen ut fra sine utslipp. I løpet av de de to siste årene er utslippene fra asfalt redusert med 25 prosent, og innen 2030 ventes utslippene å være redusert med 70 prosent, ifølge etaten.

Utslippskuttene skal særlig ha skjedd gjennom redusert CO-utslipp fra asfaltfabrikkene og mer bruk av gjenbruksasfalt og biogene bindemidler. Det skal ha ført til at utslipp fra transport av asfalt og råvarer utgjør en stadig større del av utslippene fra asfalt. For å gjøre asfalten grønnere, er det ifølge veivesenet, behov for å overføre mer av transporten til sjø og at sjøtransporten må bli grønnere enn i dag.

Les også: Samferdselsministeren med skryt til asfaltbransjen

Hundre nullutslippsskip

En konsekvens av klimavektingen innen asfalt skal være at det er flere prosjekter på «tegnebrettet» for nullutslippsskip. Dersom flere byggherrer vekter miljø i sine kontrakter, kan mange av disse realiseres i løpet av noen få år, slik at CO2-utslippene fra asfalt reduseres ytterligere.

Ifølge Statens vegvesen kan krav til klimavennlig transport legge grunnlag for hundre nullutslippsskip.

Må gå foran

Totalt 22 offentlige og private aktører skal ha bidratt til veikartet som er overrakt til klima- og miljødepartementet. Bidragsyterne representerer hele verdikjeden fra offentlige byggherrer som bestiller et anlegg, via entreprenørene, vareeierne og rederiene – til teknologileverandørene som leverer til nullutslippsskipene.

Kartet skal blant annet vise at det offentlige bør gå foran og vise vei, ved å prioritere minimumskrav til utslippsreduksjon og klimavekting i sine innkjøp og sette av penger til å dekke merkostnader.

Les mer om Grønt Skipsfartsprogram her.