E6-utbygging utsettes på ubestemt tid

Utbygging av E6 Roterud – Storhove forbi Lillehammer utsettes på ubestemt tid. Det er den direkte konsekvensen etter at Miljødirektoratet tok en klage fra interesseorganisasjon til følge, og satte til side Statsforvalteren i Innlandet sitt vedtak om dispensasjon fra verneforskriften for å fremføre ny E6 på bru over Lågendeltaet naturreservat.

– Planarbeidet for 23 kilometer ny, trafikksikker Roterud-Storhove har pågått i tre år i tett samarbeid med en rekke interessenter. Planen er vedtatt i Lillehammer og Gjøvik kommuner. Omgjøring av tillatelse til kryssing av Lågen like før prosjektet skal i produksjon, får konsekvenser. Planprosessen har vært svært omfattende. Løsningen som er vedtatt for E6, mener vi er den beste når alle hensyn er vektet. Vi har ingen plan B for prosjektet. Til det er vi kommet for langt i planprosessen, som til nå har kostet 400 millioner kroner, sier Espen Almlid, utbyggingsdirektør i Nye Veier, i en pressemelding.

Les avslaget fra Miljødirektoratet her.

Annonse

Avslaget på krysningssted av Lågen ved Lillehammer har vært gjenstand for enomfattende kartlegging av naturressurser, fauna, fugl og fisk. Det skal ha vært svært stort fokus på å minimalisere påvirkningene av prosjektet. Det er samtidig dokumentert at den mest sårbare delen av reservatet, er området hvor dagens E6 krysser over Lågen. Nye Lågen bru skal gi en betydelig reduksjon av trafikk på nettopp eksisterende E6-bru.

Espen Almlid, utbyggingsdirektør i Nye Veier. (Foto: Nye Veier)

Byggemetode av ny bru skal være optimalisert fra planarbeidet som ble gjennomført av Statens vegvesen. Konstruksjonen som er planlagt nå, skal også være langt mindre dominerende enn opprinnelig.

Ifølge Nye Veier er den optimaliserte løsningen er samme type som med hell er realisert over sårbare områder som drikkevannskilde, lakseførende vassdrag og trafikkert vei ved byggingen av ny E39 mellom Kristiansand og Mandal i Agder.

Les også: Fem konkurrerer om å bygge E6 Storhove-Øyer

Får konsekvenser for flere prosjekter

Hvilke konsekvenser denne saken får på lang sikt, er ifølge Nye Veier ennå for tidlig å konkludere. Det er likevel åpenbart at det betyr forsinkelser på fremdrift i forhold til realisering av ny, trafikksikker E6 gjennom Gudbrandsdalen.

– Stans i Roterud – Storhove vil få konsekvenser for prosjekt både sør og nord for seg.

– Et resultat med endret linjevalg for Roterud – Storhove vil kunne påvirke fremdrift for Moelv-Roterud med ny Mjøsbru, og planleggingen av riksvei 4.

E6 Storhove – Øyer nord for E6 Roterud – Storhove, har godkjente reguleringsplaner i både Lillehammer og Øyer kommune. Prosjektet er nå i konkurranse etter flere runder med optimalisering.

– Heller ikke i dette prosjektet kan anleggsarbeid påbegynnes før linjevalg for E6 Roterud – Storhove er avklart. I ytterste konsekvens vil ikke dette prosjektet bli gjennomført, forklarer Almlid.

Nye Veier har ønsket helhetlig realisering av samfunnsoppdraget med å erstatte 42 kilometer av dagens E6 fra Moelv til Øyer med ny, trafikksikker firefelts vei med midtrekkverk. Ved å sette til side Statsforvalterens dispensasjon over Lågen, får det kjedereaksjonen at oppstart for hele strekningen er uavklart.

– Prosjektene henger naturlig sammen. Det er ikke usannsynlig med forsinkelser på ubestemt tid, sier Almlid.

Påvirker lokale entreprenører: Se innslag på Distriktsnyheter Innlandet her

Gjennomført betydelig optimalisering

Utbyggingsdirektøren fremhever at det er gjennomført betydelig optimaliseringsarbeid i E6 Roterud – Storhove for å minske avtrykket på omgivelsene. Det er planlagt betydelig gjenbruk av eksisterende E6 og konstruksjoner, på plass en rekke løsninger for avlastet E6 inn til Lillehammer by, utvidelse gang- og sykkelveinett og ny E6 inn i 4000 meter tunnel fra Vingrom til brua over Lågendeltaet.

Vurderer oppstart av andre utbyggingsklare prosjekter

– Nå må vi se på utbyggingsporteføljen på nytt. Nye Veier har prosjekter som er modne for utbygging. Med Miljødirektoratets vedtak som nå foreligger omkring E6 Roterud – Storhove, er det naturlig vurdering å forsere oppstart på andre utbyggingsklare prosjekter i porteføljen til Nye Veier, sier utbyggingsdirektør Espen Almlid.

Prosjekt E6 Roterud – Storhove

Nye Veier har av Staten fått oppdraget med å bygge E6 fra Roterud i Gjøvik kommune til Storhove i Lillehammer kommune. Den 23 km lange strekningen blir bygget som firefelts motorvei med 110 km/t. E6 Roterud – Storhove er et underprosjekt på strekningen E6 Moelv – Øyer.

Prosjektet inkluderer 4000 meter tunnel forbi Lillehammer på vestsiden av Lågen. Den vi strekke seg fra Øyresvika ved Vingnes til Trosset ved Lågendeltaet. I tillegg planlegges det ny bro over Lågen ved Hovemoen.

Roterud-Storhove har planlagt byggestart var tentativt vinteren 2022.

Hensikten med prosjektet er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet samt tilgrensende regioner. Veiprosjektet knytter sammen kommunene i Mjøsområdet, samt omliggende områder, med en samlet befolkning på over 200.000 innbyggere.

Prosjektet er også svært viktig i arbeidet med å knytte regioner tettere sammen. Den nye veien har stor betydning for både person- og godstransport for Oslo-området, Trøndelag og ikke minst på Nord-Vestlandet. Motorveien er også viktig med tanke på at Innlandet har Norges største hytteområde og stor helge- og ferieutfart både sommer og vinter.

I dag passerer det 10 000–17 000 kjøretøy pr. døgn på strekningen Moelv-Øyer, alt ettersom hvor på strekningen det måles. (Kilde: Nye Veier)