Signerte trippeljobb i Hemsedal

Denne uka signerte Anlegg Øst entreprenør AS kontrakt med Statens vegvesen på tre jobber på rv. 52 i Hemsedal.

Oppstart av arbeider med gang- og sykkelvei, kolonneoppstillingsplass og fresegate langs rv.52 vil etter planen starte i uke 32.

De tre delprosjektene er:

1800 meter gang- og sykkelvei langs rv. 52 fra Trøim til Holde bru. I tillegg skal det bygges to bekkekryssinger, kollektivholdeplasser skal få universell utforming og strekningen skal få belysning.

Annonse

På Bjøberg skal dagens kolonneoppstillingsplass breddeutvides og forlenges. Den nye oppstillingsplassen blir 400 meter lang og 5 meter bred. Det skal i tillegg bli belysning og en overkjørbar trafikkdeler.

På Hemsedalsfjellet skal det bygges ca. 3300 meter med fresegater tilsvarende det som allerede er etablert på Vestland side av fylkesgrensen. Strekingen skal også få belysning.

Arbeidene på de tre delstrekningene vil pågå fram til høsten 2023.